Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení Koncepce podpory a rozvoje cestovního ruchu a Aktualizovaného komunitního plánu města Mělník

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13234

Název zakázky: Pořízení Koncepce podpory a rozvoje cestovního ruchu a Aktualizovaného komunitního plánu města Mělník

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 1. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mělník

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MVDr. Ctirad Mikeš
 • Telefon: +420315635101
 • E-mail: c.mikes@melnik.cz

IČ zadavatele: 00237051

DIČ zadavatele: CZ00237051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Vladimír Matějíček, administrátor veřejné zakázky
 • Telefon: +420724101555
 • E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Profil zadavatele, TenderArena; https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka je součástí projektu „Smart City Mělník“, jehož předmětem je zavedení konceptu Smart City v nejširším slova smyslu do praxe města Mělník a městského úřadu města Mělník. Půjde o propojení dosud realizovaných aktivit, záměrů, projektů, strategií a koncepcí v oblasti strategického rozvoje města a úřadu a aktuálně potřebných a plánovaných v jeden celek. Celá idea je uvažována za využití moderních informačních a komunikačních nástrojů, bez kterých již není možné města a veřejnou správu dále rozvíjet a posouvat k efektivnějšímu poskytování veřejných služeb.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části. Zadavatel připouští podání nabídky i pouze pro jednu část veřejné zakázky.

Část 1: Komunitní plán

V rámci plnění části 1 veřejné zakázky budou zjištěny cíle, zájmy a potřeby účastníků komunitního plánování (obce v ORP Mělník, poskytovatelé sociálních a souvisejících humanitárních služeb v ORP Mělník, neziskové organizace v ORP Mělník, veřejnost), proběhne vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení stávajícího systému sociálních a souvisejících služeb a v souvislosti s vyhotovenými analýzami budou vymezeny existující místní, krajské, národní i evropské finanční zdroje, ze kterých lze čerpat při plnění stanovených cílů a opatření a bude vypracován Komunitní plán zahrnující také realizační plán rozvoje sociálních a souvisejících humanitárních služeb v letech 2021 – 2025, sloužící především pro zajištění sociálních a souvisejicích humanitárních služeb města Mělníka.

 

Část 2: Koncepce cestovního ruchu

V rámci plnění části 2 veřejné zakázky bude zpracována Koncepce cestovního ruchu města Mělník pro roky 2020-2030, která bude sloužit jako podklad pro strategický rozvoj cestovního ruchu ve městě Mělník. Tato koncepce bude zpracována v doporučené struktuře (tj. analytická fáze a strategická fáze) pro tvorbu obdobných strategických dokumentů v cestovním ruchu.

Cestovní ruch je klíčovou oblastí rozvoje města, úkolem koncepce podpory cestovního ruchu ve městě Mělník bude návrh postupů, výběr nástrojů a návrh opatření pro komplexní zajištění investičních, marketingových a organizačních aktivit pro maximalizaci přínosů investovaných zdrojů všech zainteresovaných subjektů do rozvoje cestovního ruchu ve městě a pro co nejúplnější využití potenciálu, který města Mělník a jeho okolí v této oblasti má.

 

Blíže viz Příloha VR0004_Zadavaci dokumentace_vc.priloh.pdf

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 702000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dokončení plnění: nejdéle do 28. 2. 2021,pro Část 1 zadavatel předpokládá realizaci VZ do 7 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy; pro Část 2 zadavatel předpokládá realizaci VZ do 11 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Blíže viz Příloha VR0004_Zadavaci dokumentace_vc.priloh.pdf

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

ČÁST 1

Nabídky budou v části 1 veřejné zakázky hodnoceny ve smyslu ust. § 114 ZZVZ dle ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny. Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za celý předmět plnění v Kč bez DPH, kterou účastník uvede do krycího listu nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek. 

Podrobná položková kalkulace (příloha č. 5 výzvy k podání nabídek) bude součástí nabídky. Předmětem podrobné položkové kalkulace bude nacenění fáze č. 1 a fáze č. 2. Účastník je povinen ocenit veškeré položky; neocenění jakékoliv položky může mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že dojde k rovnosti nabídkových cen, rozhodne los.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČÁST 2

Nabídky budou v části 2 veřejné zakázky hodnoceny ve smyslu ust. § 114 ZZVZ dle ekonomické výhodnosti.

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 50 %), kvality řešitelského týmu (váha 30 %) a metodiky zpracování koncepce (váha 20 %).

Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti níže uvedení kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení

 1. Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH       50,00 %

 2. Kvalita řešitelského týmu                          30,00 %

 3. Metodika zpracování koncepce                  20,00 %

 

Blíže viz Příloha VR0004_Zadavaci dokumentace_vc.priloh.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1.Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

 1. základní způsobilosti (dle § 74 ZZVZ);
 2. profesní způsobilosti (dle § 77 ZZVZ);
 3. technické kvalifikace (dle § 79 ZZVZ).

2.Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost postupem dle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně (viz požadavky uvedené dále).

3.Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může (ve smyslu ust. § 83 ZZVZ) prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

 1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,
 2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 3. doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
 4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Účastník musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

1.Splnění základní způsobilosti

          Způsobilým je dodavatel, který:

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením písemného čestného prohlášení podle vzoru uvedeného v příloze č. 2

 

2.Splnění profesní způsobilosti podle ustanovení

 • § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne staršího než 3 měsíce přede dnem podání nabídky, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 • § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky;
 • účastník může rovněž prokázat splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy[1] nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu (ve smyslu § 6 odst. 3 ZZVZ). Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu, kde jsou informace o dodavateli dostupné neomezeným dálkovým přístupem, a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné;
 • výpis z obchodního rejstříku je tedy možné nahradit odkazem na konkrétní internetovou adresu „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik), na kterém jsou informace o dodavateli dostupné. Obdobně je možné nahradit výpis ze živnostenského rejstříku odkazem na konkrétní internetovou adresu „Registru živnostenského podnikání“ (http://www.rzp.cz/).

Nebo účastník předloží výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kdy tento doklad nahrazuje doklad prokazující jak základní, tak profesní způsobilost. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni ke, kterému má být základní a profesní způsobilost prokázána.

 

3.Splnění technických kvalifikačních předpokladů

Seznam významných služeb dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Dodavatel je povinen formou čestného prohlášení předložit seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich obsahu, finančního objemu, doby plnění a kontaktní osoby objednatele, u níž bude možné výše uvedené údaje ověřit.

 

Seznam členů realizačního týmu (dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Dodavatel splňuje požadavky na technickou kvalifikaci, pokud disponuje realizačním týmem splňujícím následující podmínky.

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

 • Jméno, příjmení
 • Dosažené nejvyšší vzdělání
 • Profesní zkušenosti, z jejich popisu musí být zcela zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě:
  • délky praxe,
  • popis realizovaných zakázek v oblasti strategického plánování, který bude obsahovat (jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, rok/y plnění, kontaktní údaje v podobě jména, emailu a telefonu kontaktní osoby, u které lze informace ověřit.
 • Vztah k dodavateli.

Seznam členů projektového týmu dodavatele bude dodavatelem předložen ve formě čestného prohlášení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRO ČÁST 1 VZ PLATÍ:

Seznam významných služeb – zadavatelem není požadován.

 

Realizační tým

 1. Alespoň jeden člen týmu je specialista na tvorbu analýz týkajících se sociální oblasti a prokáže minimální praxi 3 let.
 2. Alespoň jeden člen týmu je specialista na tvorbu komunitního plánu či obdobného strategického dokumentu a prokáže minimální praxi 3 let.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRO ČÁST 2 VZ PLATÍ:

Seznam významných služeb – za poskytnutí významné služby zadavatel považuje řádně ukončené plnění spočívající ve zpracování min.3 realizovaných významných zakázek stejného nebo obdobného charakteru v oblasti cestovního ruchu (obsahující průzkum, výzkum či analýzu empirického charakteru s využitím kvantitativních či kvalitativních metod a technik sběru dat včetně jejich interpretace pro konkrétní účel v oblasti cestovního ruchu).

 • Každá zakázka v hodnotě nejméně 90 000 bez DPH,
 • Nejméně 1 zakázka v hodnotě nejméně 300 000 Kč bez DPH
 • Nejméně jedna zakázka zahrnuje strategický dokument v oblasti cestovního ruchu pro územně-samosprávný celek srovnatelný se zadavatelem, tj. obec s min. 15 tis. obyvateli. Prokazovaný strategický dokument mohl být zpracován pro územně-samosprávný celek (obce, kraje), dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nebo jiné zadavatele nebo jiný subjekt – plnění však vždy muselo spočívat ve zpracování strategického dokumentu v oblasti cestovního ruchu pro územně-samosprávný celek srovnatelný se zadavatelem, tj. obec s min. 15 tis. obyvateli ve srovnatelném rozsahu (tj. nikoli např. strategická srovnávací analýza obcí na území kraje nebo svazku obcí).

 

Seznam významných služeb bude předložen formou čestného prohlášení, které bude obsahovat:

 • Název služby / projektu
 • Období realizace
 • Popis / obsah služeb
 • Celková hodnota služeb v Kč bez DPH
 • Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefon), u které bude možné ověřit pravost referencí.

Zadavatele si vyhrazuje v případě potřeby vyžádat od dodavatele referenční list, smlouvu o realizaci nebo obdobný dokument k realizovaným projektům.

 

Realizační tým

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace doložením složení řešitelského týmu v min. počtu 3 osob, kterými jsou odborníci, jež se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky.

 • Nejméně 1 osoba v roli „Vedoucí řešitelského týmu“ splňující následující požadavky:
  • řádně ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním oboru,
  • 5 let praxe v oblasti strategického plánování, z toho min. 3 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě vč. strategických dokumentů v oboru cestovního ruchu,
  • zkušenosti s řízením řešitelského týmu při zpracování strategických dokumentů v délce min. 3 roky,
  • účast na zpracování alespoň 2 strategických dokumentů v posledních 3 letech, alespoň 1 zakázka bude v min. hodnotě 200 tis. Kč bez DPH.
 • Nejméně 2 osoby v roli „Konzultant cestovního ruchu“ splňující následující požadavky:
  • řádně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském studijním programu,
  • 3 roky praxe v oblasti marketingového výzkumu nebo veřejných strategií se zaměřením na cestovní ruch,
  • zkušenost s plněním veřejné zakázky v obdobném rozsahu, pod kterou se rozumí min. 1 realizovaná služba v oblasti tvorby koncepčního nebo strategického dokumentu se zaměřením na cestovní ruch v posledních 3 letech.

Jednotlivé role musí být ke konkrétním členům řešitelského týmu jednoznačně přiřazeny.

 

viz Příloha VR0004_Zadavaci dokumentace_vc.priloh.pdf


[1]  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na formu a obsah zpracování nabídek

Účastník může předložit pouze jednu nabídku pro každou část VZ. Nabídka musí být podána pro každou část VZ samostatně.

Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adrese profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik.

Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (identifikátor DS zadavatele: hqjb2kg).

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) v souladu s § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně, uvedou též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí být v českém jazyce. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Doklady o odborné certifikaci v anglickém jazyce mohou být předloženy v originále (bez překladu do českého jazyka).

Požadavky na sestavení nabídky – členění a pořadí obsahu nabídky

 1. Účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 3 této ZD.
 2. Zadavatel dále doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:
  1. krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této ZD,
  2. dokumenty prokazující splnění kvalifikace,
  3. čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy,
  4. seznam poddodavatelů dodavatele,
  5. popis postupu realizace veřejné zakázky (pokud je vyžadován),
  6. návrh harmonogramu realizace plnění VZ.

viz Příloha VR0004_Zadavaci dokumentace_vc.priloh.pdf

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 1. Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

  Cena bez DPH                                    ………………. Kč

  DPH 21 %                                           ………………. Kč

  Celková cena vč. DPH                        ………………. Kč

   

2.         Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 ZD). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) v souladu s § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu (jméno a příjmení) ve věci zakázky, její funkci, telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může předložit pouze jednu nabídku pro každou část VZ. Nabídka musí být podána pro každou část VZ samostatně.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě elektronicky zaslané písemné žádosti dle ust. § 98 ZZVZ. Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje – prostřednictvím profilu zadavatele.Blíže viz Příloha VR0004_Zadavaci dokumentace_vc.priloh.pdf

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

 • Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli, a otevírání nabídek tedy bude v souladu s § 109 a 110 ZZVZ neveřejné.

 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele. V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení zadávacího řízení stejným způsobem, jakým zadávací řízení zahájil.

 • Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu .

 • Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Účastník se zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

 • Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.

 • Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna v registru smluv.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo

 • v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky stanovené v ZD,

 • ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,

 • na úpravu konečného znění smlouvy v mezích ZZVZ,

 • při nesplnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci účastníka v odůvodněných případech vyloučit z další účasti ve zadávacím řízení,

 • zveřejnit výsledek, resp. zrušení zadávacího řízení a informovat o příp. vyloučení účastníka prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele,

 • zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v ZZVZ.

Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

 

viz Příloha VR0004_Zadavaci dokumentace_vc.priloh.pdf
 

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 170200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Akademické centrum studentských aktivit; Nové sady 988/2, 602 00 Brno; IČ 26566958

  Datum podpisu smlouvy: 17. 6. 2020

Zrušené části zakázky: Část 2: Koncepce cestovního ruchu

Datum ukončení: 17. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 1. 2020
 
Aktualizováno: 31. 7. 2020