Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení kovových postelí s kovovým roštem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12266

Název zakázky: Pořízení kovových postelí s kovovým roštem

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Armáda spásy v České republice, z.s.

Sídlo zadavatele: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha - Stodůlky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Tomáš Surovka
  • Telefon: +420777497001
  • E-mail: tomas_surovka@czh.salvationarmy.org

IČ zadavatele: 40613411

DIČ zadavatele: CZ40613411

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Hana Tichá
  • Telefon: +420734852244
  • E-mail: hana_ticha@armadaspasy.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2018 18:00

Místo pro podání nabídek:
Poštou: Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava, Palackého 741/25, Ostrava 1, 702 00, osobně na výše uvedené adrese v uvedených dnech. Pondělí: od 8:30 - 17:00 hod, úterý od 8:00 do 11:30 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka kovových postelí s kovovým roštem – pro klienty Armády spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 20 pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
17. listopadu 753/66, Ostrava - Poruba, 708 00

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena  - bude hodnocena cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy.

 

Způsob hodnocení

Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých účastník prokáže kvalifikaci v plném rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.

Nabídková cena

Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena.

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nabídky obsahující nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH po nabídku obsahující nejvyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Při shodě nejnižších nabídkových cen v konkrétní dílčí části zakázky provede hodnotící komise náhodný výběr.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

 

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníkem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být podána v listinné formě v řádně uzavřené obálce s označením „NEOTEVÍRAT - Zakázka – Pořízení kovových postelí s kovovým roštem“ a s uvedením kontaktní adresy účastníka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí být uvedena bez DPH a s DPH za kus a cena bez DPH a s DPH celkem.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána v listinné formě v řádně uzavřené obálce s označením „NEOTEVÍRAT - Zakázka – Pořízení kovových postelí s kovovým roštem“ a s uvedením kontaktní adresy účastníka.Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.Zadavatel doporučuje nabídku účastníka zajistit způsobem znemožňujícím neoprávněnou manipulaci s jednotlivými listy.Nabídka musí být podepsána účastníkem či osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky (odpověď na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Krycí list nabídky (dle přílohy č. 2 této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka; pokud nabídku podepisuje jiná osoba, než osoba uvedená v obchodním rejstříku (resp. jiné ekvivalentní evidenci), musí účastník přiložit k nabídce originál či úředně ověřenou kopii plné moci.
Produktový list nabízeného zboží, obsahující veškeré parametry a materiály nabízeného zboží.
Textová část nabídky bude rovněž předložena v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat (CD, DVD apod.) v nepřepisovatelném formátu (např. pdf).
Písemný návrh Kupní smlouvy (viz příloha č. 3 této výzvy) podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).  Účastník je zároveň povinen doplnit do návrhu Kupní smlouvy relevantní údaje tam, kde je v příloze č. 3 této výzvy k textu doplněno [vyplní účastník]. Účastník není oprávněn jakkoli jinak měnit či upravovat text přílohy č. 3 této výzvy. Kdyby tak účastník učinil, bude z výběrového řízení vyloučen.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný účastník si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný účastník plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému účastníkovi k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným účastníkem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 296800.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Potrusil s.r.o.Hybešova 1647/51, Šlapanice, 664 51IČ: 25310119

    Datum podpisu smlouvy: 30. 6. 2018

Datum ukončení: 30. 6. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 4. 2018
 
Aktualizováno: 10. 7. 2018