Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení nových nástrojů komunikace II - EÚD

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14049

Název zakázky: Pořízení nových nástrojů komunikace II - EÚD

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 5. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Jirkov

Sídlo zadavatele: Nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov, 43111

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Darina Kováčová, MBA
 • Telefon: +420474616412
 • E-mail: starostka@jirkov.cz

IČ zadavatele: 00261904

DIČ zadavatele: CZ00261904

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Nikola Nevolová - veřejné zakázky
 • Telefon: +420474616447
 • E-mail: n.nevolova@jirkov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 5. 2022 09:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna MěÚ Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, Jirkov, 431 11

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových nástrojů komunikace s veřejností města Jirkov, jmenovitě elektronické úřední desky (EÚD),  dle požadavků Zadavatele, včetně jeho instalace, implementace, testování, poskytnutí licencí potřebných pro užívání díla, integrace dodaného díla se stávajícím aplikačním vybavením zadavatele, zaškolení administrátorů a vlastníků obsahu, to vše včetně poskytování záručního servisu, maintenance a technické podpory. Jedná se o dodávku (nové, nepoužité) stojanové elektronické úřední desky a její propojení se stávajícím systémem zadavatele (spisovou službou spol. VERA s.r.o.) dle uvedené technické specifikace, která je přílohou této ZD včetně potřebné technické podpory. Má dvě základní funkcionality, a to zveřejňování informací v úrovni „neregistrovaný občan“ odpovídající požadavku na úřední desku,
a dalších vybraných informací odpovídajících webu města Jirkova, popř. zpropagovat web města Jirkova na EÚD. Řešení Elektronické úřední desky (dále také jen „EÚD“) umožní vyvěšovat digitální dokumenty na portálu organizace a zpřístupňovat je občanům na webových stránkách města formou informačního panelu.

Pořízení Elektronické úřední desky města Jirkov je realizováno na základě projektu:  Přívětivé a otevřené město Jirkov, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016757

Pozn.: Část I. - Portál občana města Jirkov z původní veřejné zakázky dělené na části již byla vysoutěžena.

Předmět díla je blíže specifikován ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách.

Smlouva, příloha této Zadávací dokumentace:  Příloha 05b – Smlouva  EÚD

Obecné požadavky na EÚD jsou uvedeny v:  Smlouva Příloha A - Technické podmínky - Obecné

Technické požadavky na funkcionality EÚD jsou uvedeny v: Smlouva Příloha Bb - Technické podmínky - EÚD

Položkový rozpočet:  Smlouva Příloha Cb - Kalkulace ceny – EÚD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 713750,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
8 týdnů od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
MěÚ Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše Jirkov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Účastník splní kvalifikaci, jestliže prokáže:

  splnění základní způsobilosti,
  splnění profesní způsobilosti,
  splnění technické kvalifikace.

  Účastník předloží doklady prokazující způsobilost a splnění kvalifikace v prostých kopiích (to se netýká případů, kdy účastník dokládá čestná prohlášení nebo originální dokumenty)

  Předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů může zadavatel požadovat před uzavřením smlouvy po vítězném účastníkovi.

  Základní způsobilost

  Splnění základní způsobilosti prokazuje účastník předložením čestného prohlášení, které je uvedeno v příloze č. 04 – vzory prohlášení této výzvy k podání nabídek. Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou.

  Profesní způsobilost

  Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

  a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, účastník předloží kopii,

  b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, účastník předloží kopii.

     Předmět podnikání pro obě části:

      Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

      Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenský list, či listy dokládající oprávnění Účastníka k podnikání v oboru (či oborech), který obsahově odpovídá Zadavatelem požadovaného oboru (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).

  Technické kvalifikace

  Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu činností souvisejících s činností provedených účastníkem za poslední 3 roky s uvedením identifikace objednatelů (zadavatelů) a kontaktních osob pro ověření kvality plnění.

  Požadovaná minimální úroveň:

  Poskytnutí, implementace, uvedení do provozu a následná technická podpora minimálně dvou informačních systémů pro municipality využívající interaktivní nástroj elektronické úřední desky, moderního a efektivního způsobu zveřejňování dokumentů přehlednou formou s nepřetržitým přístupem veřejnosti, přičemž min. finanční objem každé jednotlivě činil nejméně 200 000,00 Kč bez DPH.

  Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, Účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení.

  Způsob prokázání:

  Seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikačních údajů objednatele a popisu dodávek, ze kterého musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků Zadavatele.

  Účastníci v Nabídce předloží seznam významných dodávek tak, jak je specifikováno v příloze 02 Zadávací dokumentace – Seznam významných dodávek.

  Zadavatel dále požaduje, aby účastník k prokázání technické kvalifikace předložil:

  seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří zajišťují kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance účastníka nebo osoby v jiném vztahu k účastníkovi.

  Požadovaná minimální úroveň:

            Tým bude sestávat z minimálně dvou členů techniků:

  1. člen - Vedoucí projektu – 1 osoba
  2. člen - Analytik – 1 osoba

  Minimální požadavky na techniky:

  Vedoucí projektu - minimálně 2 roky praxe řízení projektů v oblasti zavádění, parametrizace a nastavování dat informačního systému, Elektronické úřední desky
  vedení minimálně 2 projektů v oblasti informačních technologií v období posledních 3 let, na kterých se podílel v obdobné pozici.

  minimálně 2 roky praxe v oblasti zavádění, parametrizace a nastavování dat informačního systému, Elektronické úřední desky
  účast na minimálně 2 projektech v oblasti informačních technologií v období posledních 3 let, na kterých se podílel v obdobné pozici.

  Způsob prokázání:

  Účastníci v nabídce předloží seznam techniků či technických útvarů tak, jak je specifikováno v příloze č.03 zadávací dokumentace.

  Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem Účastníka či za něj.

  Účastníci k jednotlivým členům týmu předloží strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující praxi, zkušenost s požadovanými projekty (u těchto bude uvedeno: období realizace, cena, kontakt na objednatele, vykonávaná funkce na dané zakázce).

  Tyto osoby budou výslovně uvedeny ve smlouvě o dílo respektive její příloze a budou povinné se podílet na plnění veřejné zakázky dle své funkce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku zpracuje účastník písemně v českém jazyce. Nabídky budou zajištěné proti manipulaci a strany očíslované dle následující osnovy:

- vyplněný krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jménem či za účastníka jednat,
- doklady, jimiž účastník prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů v řazení shodném dle bodu č. 6 této Výzvy k podání nabídek,
- seznam zakázek obdobného charakteru v přiměřeném měřítku na velikosti strany A4, případně přeložené strany A3,
- seznam členů realizačního týmu,
- doklady k prokázání technické kvalifikace,
- seznam poddodavatelů, případně čestné prohlášení, že práce budou poskytnuty přímo od dodavatele,
- podepsaný návrh smlouvy včetně příloh,
- nabídková cena díla členěná dle jednotlivých částí,
- ostatní doklady či informace tvořící nabídku.

Součástí nabídky musí být plán projektu a harmonogram, jenž bude vyhotoven v souladu se smlouvami.

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, telefon a e-mailovou adresu.

Tento bod výzvy k podání nabídek má informativní charakter, vyplývají-li z textu zadávací dokumentace ještě další skutečnosti, které je nutno doložit, je účastník povinen tyto skutečnosti doložit.

Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem účastníka, případně osobou pověřenou.

Čestné prohlášení o pojistné smlouvě

Součástí nabídky musí být čestné prohlášení, že je účastník připraven před podpisem smlouvy předložit pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši smlouvy o dílo. Vzor čestného prohlášení je obsažen v Příloze 04 této zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu s touto výzvou jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případu změny daňových předpisů.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky a v  části II. – Smlouva Příloha Cb – Kalkulace ceny – EÚD.

V případě rozporů mezi jednotlivými údaji o nabídkové ceně mezi Smlouvou a krycím listem je rozhodujícím údaj obsažený v krycím listu nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky t.j. Veřejná zakázka č. 24/2022 "Pořízení nových nástrojů s veřejností města Jirkov II - Elektronická úřední deska" a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v Otevřené výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 352056.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Infos Art s.r.o. Valdenská 27/363, Olomouc 779 00, IČ 25849638

  Datum podpisu smlouvy: 29. 8. 2022

Datum ukončení: 29. 8. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 5. 2022
 
Aktualizováno: 20. 10. 2022