Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro kvalitnější rozhodování

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13782

Název zakázky: Pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro kvalitnější rozhodování

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 3. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Veselí nad Moravou

Sídlo zadavatele: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
 • Telefon: +420518670100
 • E-mail: starosta@veseli-nad-moravou.cz

IČ zadavatele: 00285455

DIČ zadavatele: CZ00285455

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Magdaléna Čajková, DiS.
 • Telefon: +420518670105
 • E-mail: cajkova@veseli-nad-moravou.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 4. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
elektronický nástroj zadavatele Tenderarena

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „Veselí nad Moravou. Přívětivý úřad a chytré město.“ Předmětem projektu je zavádění moderních technologií a přístupů do správy věcí veřejných v lokálních podmínkách města Veselí nad Moravou. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny pasporty rozvodů veřejného osvětlení, pasport hřbitovních míst a pasport dětských hřišť.

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu, dvě či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky.

ČÁST 1– Pasport rozvodů veřejného osvětlení

Předmětem veřejné zakázky části 1 je zpracování pasportu rozvodů veřejného osvětlení pro Město Veselí nad Moravou, dle přiložené specifikace (příloha č. 3 části 1).

ČÁST 2 – Pasport hřbitovních míst

Předmětem veřejné zakázky části 2 je zpracování pasportu hřbitovních míst pro Město Veselí nad Moravou, dle přiložené specifikace (příloha č. 3 části 2).

ČÁST 3 – Pasport dětských hřišť

Předmětem veřejné zakázky části 3 je zpracování pasportu dětských hřišť pro Město Veselí nad Moravou, dle přiložené specifikace (příloha č. 3 části 3).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2167000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 30.09.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Veselí nad Moravou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel bude hodnotit každou část veřejné zakázky samostatně.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 zákona.

Metoda vyhodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

ČÁST 1 – Pasport rozvodů veřejného osvětlení

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 80%

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita realizačního týmu-váha kritéria: 20%

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH. Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

 

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 80 %.

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

- Vedoucí projektu

- Člen realizačního týmu č. 1 - specialista na pasport veřejného osvětlení.

Dodavatel vyplní přílohu č. 6 a předloží v nabídce.

Vedoucí týmu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů v oblasti pasportizace, kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti pasportizace, jako vedoucí týmu nad rámec kvalifikačního kritéria

Počet bodů:

ada) 1 bod za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

adb) 1 bod za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

 

Člen realizačního týmu č. 1

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů zaměřených na pasport veřejného osvětlení nad rámec kvalifikačního kritéria (člen týmu č. 1),

b) Délka praxe v oblasti pasportizace veřejného osvětlení nad rámec kvalifikačního kritéria (člen týmu č. 1)

Počet bodů:

ada) 1 bod za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

adb) 1 bod za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů)

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodové hodnocení celého realizačního týmu dle výše uvedeného.

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla. Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 20 %.

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

ČÁST 2 – PASPORT hřbitovních míst

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 80 %

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita osoby odpovědné za realizaci pasportu - váha kritéria: 20 %

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH. Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 80 %.

Ad kritérium č. 2 - Kvalita osoby odpovědné za realizaci pasportu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti osoby odpovědné za realizaci pasportu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech.

Dodavatel vyplní přílohu č. 6 a předloží v nabídce.

Osoba odpovědná za realizaci pasportu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením na výše specifikované oblasti, kde osoba realizovala tento typ pasportu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti předmětné pasportizace nad rámec kvalifikačního kritéria

Počet bodů:

ada) 1 bod za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

adb) 1 bod za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla. Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 20 %.

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

ČÁST 3 – PASPORT dětských hřišť

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 80 %  

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita realizačního týmu-váha kritéria: 20 %  

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH. Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 80 %.

Ad kritérium č. 2 - Kvalita osoby odpovědné za realizaci pasportu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti osoby odpovědné za realizaci pasportu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech.

Dodavatel vyplní přílohu č. 6 a předloží v nabídce.

Osoba odpovědná za realizaci pasportu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením na výše specifikované oblasti, kde osoba realizovala tento typ pasportu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti předmětné pasportizace nad rámec kvalifikačního kritéria

Počet bodů:

ada) 1 bod za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

adb) 1 bod za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 7 bodů).

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla. Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou, tj. 20 %.

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1.1 Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace
1.1.1 Splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje po dodavateli:

prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona

prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona
prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona

Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ (viz § 53 odst. 4 ZZVZ). Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Změny kvalifikace účastníka je tento povinen doložit dle § 88 ZZVZ.

1.2 Vymezení požadavků na prokázání kvalifikace
1.2.1 Základní způsobilost

Způsobilým podle § 74 zákona je dodavatel, který:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ), Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Základní způsobilost dle písm. a) musí být splněna v souladu s § 74 odst. 2 zákona.

Prokázání základní způsobilosti:

Dodavatel prokazuje základní způsobilost předložením dokladů dle ust. § 75 odst. 1 zákona, doklady mohou být ve smyslu ust. § 53 odst. 4 zákona nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

 

1.2.2Profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů:

ČÁST 1 – PASPORT rozvodů veřejného osvětlení

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:

- oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

- osvědčení pro stupeň odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST 2 – PASPORT hřbitovních míst

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis

do takové evidence vyžaduje.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:

- oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

 

ČÁST 3 – PASPORT dětských hřišť

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis

do takové evidence vyžaduje.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:

- oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel připouští, aby uchazeči prokázali profesní kvalifikační předpoklady postupem podle zákona o autorizaci, tj. nejen osvědčením o autorizaci v příslušném oboru, ale rovněž i osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazeným a hostujících ve smyslu § 30l a §30h odst. 1 zákona o autorizaci doložením potvrzení (osvědčené) o registraci dle §30r zákona č. 360/1992 Sb.

Doklady podle tohoto článku dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

1.2.3 Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria technické kvalifikace předložit následující dokumenty:

Pro ČÁST 1 – 3, tj. pro každou část zakázky, ke které dodavatel podává nabídku

Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Seznam významných služeb  – seznam významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje (viz příloha 4):

- Název referenční zakázky

- Identifikace objednatele (název, sídlo, IČO)

- Kontaktní osoba objednatele

- Předmět a rozsah zakázky

- Doba (s)plnění zakázky

- Místo (s)plnění zakázky

- Cena zakázky v Kč bez DPH

 

Minimální požadavky:

ČÁST 1 – PASPORT rozvodů veřejného osvětlení

Seznam významných služeb realizovaných v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení bude obsahovat:

- alespoň 3 takové zakázky, jejichž předmětem bylo zpracování pasportu veřejného osvětlení v minimální hodnotě alespoň 300 tis. Kč bez DPH

ČÁST 2 – PASPORT hřbitovních míst

Seznam významných služeb realizovaných v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení bude obsahovat:

- alespoň 3 takové zakázky, jejichž předmětem bylo zpracování pasportu hřbitova v minimální hodnotě každé z nich alespoň 80 tis. Kč bez DPH

 

ČÁST 3 – PASPORT dětských hřišť

Seznam významných služeb realizovaných v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení bude obsahovat:

- alespoň 3 takové zakázky, jejichž předmětem bylo zpracování pasportu dětských hřišť
v minimální hodnotě každé z nich alespoň 30 tis. Kč bez DPH

 

PRO ČÁST 1 – 3, tj. pro každou část zakázky, ke které dodavatel podává nabídku

Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

 

Součástí nabídky musí být ze strany dodavatele složení realizačního týmu pro část 1 a pro část 2 a 3 odpovědná osoba projektu (viz příloha č. 5).

Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí vedoucí, člen týmu a odpovědné osoby splnit. Dodavatel je povinen předložit seznam uvedených osob formou profesního životopisu každé osoby,
ze kterého musí být zřejmé, že osoba splnila požadované podmínky.

Osoby, které budou provádět realizaci musí doložit životopis, který musí obsahovat uvedené údaje v následující struktuře:

- Jméno a příjmení

- Dosažené nejvyšší vzdělání

- Profesní zkušenosti, z jejichž popisu musí být zřejmé, že osoba plní požadované podmínky
v podobě: délky praxe, počet a popis realizovaných zakázek v dané oblasti, který bude obsahovat jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, doba plnění, identifikaci kontaktní osoby klienta

- Vztah k dodavateli

 

Minimální požadavky na osoby provádějící realizaci:

 

ČÁST 1 – PASPORT rozvodů veřejného osvětlení

Zadavatel požaduje, aby každá pozice člena realizačního týmu byla zastoupena samostatnou osobou. Zadavatel dále požaduje, aby se všichni členové realizačního týmu účastnili společných schůzek (kontrolních dnů) se zadavatelem v průběhu realizace projektu.

Vedoucí týmu

- Minimálně 3 realizované projekty oblasti pasportizace se zaměřením na oblast pasportizace veřejného osvětlení (tj. rozvody veřejného osvětlení i VO), kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace

- Délka praxe v oblasti pasportizace jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let

- Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání

 

Člen realizačního týmu č. 1 – specialista na pasport veřejného osvětlení – odborně způsobilý dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na pasport VO

- Délka praxe v oblasti pasportizace jako člen týmu minimálně v délce 3 let

ČÁST 2 – PASPORT hřbitovních míst

Zadavatel požaduje, aby se osoba odpovědná za realizaci pasportu účastnila společných schůzek (kontrolních dnů) se zadavatelem v průběhu realizace zakázky.

Osoba odpovědná za realizaci pasportu:

- Minimálně 3 realizované projekty oblasti pasportizace se zaměřením na oblast pasportu hřbitova, kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace

- Délka praxe v oblasti pasportizace jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let

- Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání

 

ČÁST 3 – PASPORT dětských hřišť

Zadavatel požaduje, aby se osoba odpovědná za realizaci pasportu účastnila společných schůzek (kontrolních dnů) se zadavatelem v průběhu realizace zakázky.

Osoba odpovědná za realizaci pasportu:

Minimálně 3 realizované projekty oblasti pasportizace se zaměřením na oblast pasportu dětských hřišť
Délka praxe v oblasti pasportizace jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let
Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1.1 Jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Nabídky dodavatele se podávají pouze v elektronické podobě přes profil zadavatel.
Zadavatel přijímá nabídky pouze v elektronické podobě, přes svůj profil zadavatele.

1.2 Struktura podané nabídky

Jistota

Účastník do nabídky pro část 1 vloží doklady dle čl. 7 této ZD.

Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky dodavatel závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří Přílohu č. 1 ZD) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Doklady prokazující kvalifikaci

Doklady, jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku 4 této zadávací dokumentace.

Návrh Smlouvy o dílo

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy (přílohou č. 2 ZD). Dodavatel není oprávněn tento návrh upravovat nad rámec částí označených k doplnění dodavatelem. Dodavatel doplní ve smlouvě své identifikační údaje, cenu a dále označená místa. Tento návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat za dodavatele a podepisovat uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Seznam poddodavatelů

V souladu s ust. § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Dodavatel prokáže tento požadavek v nabídce seznamem, v němž věcně vymezí plnění dodané jejich prostřednictvím a uvede identifikační údaje příslušného poddodavatele a poměr plnění poddodavatele (v %) k nabídkové ceně dodavatele. V případě, že dodavatel nehodlá plnit žádnou část zakázky prostřednictvím poddodavatelů, je povinen tuto skutečnost uvést v nabídce formou písemného prohlášení.

 

1.3 Technické požadavky na nabídku v elektronické podobě

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:

1. Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

2. Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.

3. Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz)
a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů
a není zpoplatněna.

4. Pakliže je v těchto zadávacích podmínkách uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu samostatně pro každou část veřejné zakázky, ke které nabídku podává.

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodání celého předmětu plnění veřejné zakázky vztahující se k dané části veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena
v Kč.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1).

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Nabídková cena bude sjednána jako konečná, nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním zboží. K cenám zboží bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace.

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná.

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných

v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění:

 • celková nabídková cena bez DPH
 • DPH z celkové nabídkové ceny bez DPH
 • celková nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky, jež je přílohou této zadávací dokumentace.

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré dodatečně vzniklé náklady účastníka.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
•Nabídky dodavatele se podávají pouze v elektronické podobě přes profil zadavatel.•Zadavatel přijímá nabídky pouze v elektronické podobě, přes svůj profil zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu, dvě či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. Pokud se dodavatel účastní více částí veřejné zakázky, musí zachovat jejich oddělenost, aby nabídky byly vzájemně porovnatelné. Technicky podá nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť. Dodavatel je oprávněn podat na každou část pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasílají dodavatelé do elektronického nástroje zadavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti na profilu zadavatele. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
 2. Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 104 zákona před uzavřením smlouvy předložit zadavateli podle § 86 odst. 3 zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
 3.  Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody v § 48 ZZVZ.
 4. Zadavatel ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
 5. Písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky bude probíhat prostřednictvím účtů zadavatele a účastníků zadávacího řízení v elektronickém nástroji.
 6. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel v souladu s § 107 ZZVZ vyloučí účastníka, který doloží více než 1 nabídku tak, jak je definována v tomto paragrafu.
 7. Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou účastníci sami.
 8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle §127 ZZZV. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
 9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě ztráty nebo korekce finanční podpory z prostředků Evropské unie.
 10. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb.
 11. Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost oznámit vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodatele uveřejněním na profilu zadavatele.
 12. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit údaje z nabídek, které byly předmětem hodnocení a eventuálně poskytnout informace o průběhu zadávacího řízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (např. nahlížení do protokolu z jednání) či použít informace či doklady poskytnuté dodavatelem v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Účastníci jsou ve svých nabídkách povinni označit informace, které považují za důvěrné nebo jsou předmětem obchodního tajemství.
 13. Dodavatel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel (účastník) je povinen umožnit přístup osobám pověřeným zadavatelem či poskytovatelem dotace OPZ i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu stanovenou minimálně dle pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
 14. Vybraný dodavatel je dále povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami až do lhůty 10 let od ukončení plnění předmětu veřejné zakázky.
 15. Vybraný dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity v souladu s pravidly pro žadatele
  a příjemce v rámci OPZ, které stanovují povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OPZ. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.esfcr.cz/.
 16. Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ byla zadavatelem stanovena v délce 100 dnů.
 17. Zadavatel stanovil předmět plnění, zadávací podmínky – technické podmínky zakázky rovněž
  v souladu se zásadami § 6 ZZVZ. Zadavatel v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet (viz příloha č. 7).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.013), a ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 3. 2021
 
Aktualizováno: 21. 4. 2021