Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Příprava strategických dokumentů pro obec Mikulovice – – Pasportizace objektů obecního mobiliáře, dopravního značení a pasport inženýrských sítí včetně dodání SW nástroje pro zveřejnění těchto dat

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14055

Název zakázky: Příprava strategických dokumentů pro obec Mikulovice – – Pasportizace objektů obecního mobiliáře, dopravního značení a pasport inženýrských sítí včetně dodání SW nástroje pro zveřejnění těchto dat

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 5. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Mikulovice

Sídlo zadavatele: Valčíkova 52, 530 02 Mikulovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Slavomír Meduna
  • Telefon: +420725735521
  • E-mail: starosta@obecmikulovice.cz

IČ zadavatele: 00273961

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Jaromír Kašpar
  • Telefon: +420725735521
  • E-mail: j.kaspar@area2000.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 6. 2022 15:00

Místo pro podání nabídek:
Valčíkova 52, 530 02 Mikulovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem díla je zajištění vybraných pasportů a dodání dat včetně naplnění webového SW nástroje pro prohlížení a správu takto pořízených digitálních dat v obci Mikulovice. Jedná se o následující typy pasportů:

a) Laserové skenování mobilním mapovacím systémem – výstupem bude mračno bodů a georeferencované sférické fotografie; Požadována je 3. třída geodet. přesnosti;

b) Pasportizace vybavení obce – obecní mobiliář;

c) Vyhodnocení bodového mračna – vyhodnocení dat pasportu dopravního značení;

d) Vyhodnocení bodového mračna – vyhodnocení dat pasportu povrchových znaků inženýrských sítí ve vlastnictví obce a jejich specifikace jako objektů technické infrastruktury (dle vyhlášky č.233/2010Sb. o základním obsahu technické mapy obce);

e) Vyhodnocení bodového mračna – vyhodnocení prvků dopravní infrastruktury (dle vyhlášky č.393/2020Sb. o digitální technické mapě kraje);

f) Webový GIS nástroj pro zobrazení propojených mapových sad a jim příslušných metadat, jako jsou data katastru nemovitostí, data správců inženýrských sítí, polohopisná situace obce atd.; g) Softwarová podpora GIS nástroje včetně příjmu geodetických dokumentací a jejich zapracování / aktualizace dat; Pasport dopravní infrastruktury (místních komunikací), dopravního značení, obecního mobiliáře a znaků inž. sítí - tech. infrastruktury v obci Mikulovice slouží k přehledné evidenci majetku organizace za účelem plánování jeho údržby, včetně vlivu na rozpočet obce. Objednatel požaduje jako nedílnou součást díla dodání mobilní aplikace (pro platformy Android a Apple iOS) pro správu a vizualizaci díla a jeho součástí. Součástí aplikace je sledování polohy, sběr dat, editace grafiky a databází, sdílení mapy. Požaduje se softwarová podpora nástroje a správa dat včetně příjmu geodetických dokumentací a jejich zapracování formou aktualizací datové základny. Detaily jsou popsány v příloze.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad červen 2022 Ukončení: do 135 dnů od zahájení plnění, SW podpora po dobu 24 měsíců od dodání pasportů

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele, sídlo dodavatele, katastrální území obce Mikulovice a případně další místa určená zadavatelem. Místo předání je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena na základě následujících dílčích kritérií:

 nabídková cena bez DPH za pasportizaci a související služby s vahou 40 %

 nabídková cena bez DPH za 24 měsíců. softwarové podpory s vahou 60 %

Popis dílčího kritéria Nabídková cena za pasportizaci a související služby: Hodnocena bude nabídková cena v korunách českých bez DPH.

Způsob hodnocení dílčího kritéria Nabídková cena za pasportizaci a související služby: Dílčí kritérium Nabídková cena bude hodnoceno tak, že nejlépe bude v kritériu hodnocena cena nejnižší. Body se následně přidělí podle vzorce: (nejnižší hodnocená cena : aktuálně hodnocená cena) x 100 = počet bodů pro zjištění vážené hodnoty se bodový zisk násobí koeficientem 0,4.

 

Popis dílčího kritéria Nabídková cena za 24 měs. softwarové podpory: Hodnocena bude nabídková cena v korunách českých bez DPH. Způsob hodnocení dílčího kritéria Nabídková cena za 24 měs. softwarové podpory: Dílčí kritérium Nabídková cena bude hodnoceno tak, že nejlépe bude v kritériu hodnocena cena nejnižší. Body se následně přidělí podle vzorce: (nejnižší hodnocená cena : aktuálně hodnocená cena) x 100 = počet bodů pro zjištění vážené hodnoty se bodový zisk násobí koeficientem 0,6

 

Celkové bodové hodnocení nabídek: Hodnotící komise seřadí nabídky sestupně podle součtu bodového ohodnocení v jednotlivých dílčích kritériích. V případě rovnosti bodových ohodnocení nabídek je rozhodující výše nabídkové ceny bez DPH. Pro veškeré výpočty související s hodnocením nabídek platí zaokrouhlování na dvě desetinná místa.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci prokáže dodavatel takto:

Základní způsobilost Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo se nenachází v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení. Toto čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vtahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a prokázáním, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky předložením živnostenského oprávnění, jímž je např. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, např. obor 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, případně obor „Projektová činnost ve výstavbě“.

Prokázání profesní způsobilosti Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením shora uvedených dokladů. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

Technická kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Prokázání technické kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění podmínek technické kvalifikace předložením seznamu nejméně tří obdobných služeb v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení. Obdobnými službami se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí: 1) minimálně jedna dokončená zakázka, jejímž předmětem bylo pořízení dat v oblasti technického mapování dopravní stavby nebo zastavěného území v intravilánu (uliční fronty), případně pořízení dat včetně jejich kontroly ve finanční hodnotě minimálně 250 tis. Kč bez DPH, 2) součet zakázek, jejichž předmětem byl sběr dat systémem mobilní mapovací jednotky (mobilního mapování), případně sběr dat včetně kontroly v objemu nejméně 50 km; dodavatel ve své nabídce uvede konkrétní technologii sběru dat a dále objem, který prokáže splnění stanovené minimální výše.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované v této Výzvě, tj. krycí list nabídky, doklady prokazující způsobilost dodavatele a podepsaný návrh smlouvy. Dodavatel podává nabídku v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a částí, pro které nabídku podává, adresou zadavatele a svou zpáteční adresou.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
 Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč).
 Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
 Nabídkovou cenou je celková cena za provedení předmětu veřejné zakázky, resp. její části.
 Cena musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru, k vývoji kurzu české měny k zahraničním měnám, a musí být platná až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, resp. její části, tj. např. včetně dopravy.
 Zadavatel připouští změnu výše nabídkové ceny pouze v případě se změnou legislativy, která přímo souvisí s plněním předmětu smlouvy, a která není v současné době známa (např. změna sazeb daní a poplatků).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce.Nabídka se předkládá v listinné podobě a v elektronické podobě na CD.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost se zasílá na adresu elektronické pošty smluvního zástupce zadavatele j.kaspar@area2000.cz. Tato žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil do nabídky krycí list s vyplněnými všemi předepsanými údaji dle přílohy č. 1 této Výzvy. Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil do nabídky obchodní podmínky, které tvoří návrh smlouvy uvedený v příloze č. 2 této Výzvy. Jedná se o návrh smlouvy (dále jen „smlouva“), který je pro účastníka zadávacího řízení závazný a nelze jej jakkoli měnit či upravovat s výjimkou žlutě označených částí. Zadavatel před odesláním Oznámení o výběru dodavatele provede posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny analogicky s ust. § 113 ZZVZ.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 5. 2022
 
Aktualizováno: 9. 10. 2022