Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Přívětivý a efektivní MěÚ Vsetín – modernizace webových stránek města

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13845

Název zakázky: Přívětivý a efektivní MěÚ Vsetín – modernizace webových stránek města

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 7. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Vsetín

Sídlo zadavatele: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta
 • Telefon: +420571491504
 • E-mail: jiri.ruzicka@mestovsetin.cz

IČ zadavatele: 00304450

DIČ zadavatele: CZ00304450

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Petra Tichá
 • Telefon: +420571491499
 • E-mail: petra.ticha@mestovsetin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 7. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronicky prostřednictvím https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304450

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je návrh a vytvoření designu webových stránek pro město Vsetín www.mestovsetin.cz včetně dodávky redakčního systému.

 

1. Uživatelské rozhraní veřejně přístupného webu (front end)

Požadavkem je návrh, vytvoření designu webových stránek pro město Vsetín www.mestovsetin.cz včetně jazykových mutací (angličtina, němčina) a to úpravou stávajících webových stránek tak, aby byly uživatelsky přívětivější, přehlednější, propojené s novými elektronickými službami, webovými aplikacemi s odkazy na další webové stránky. Nově zrekonstruované webové stránky budou mít nové, moderní grafické zpracování, dojde ke změnám struktury obsahu webu, vzniknou nové sekce, jiné zase budou odstraněny.

Rozsah finální podoby webových stránek bude srovnatelný se stávajícími webovými stránkami.

 

2. Redakční systém, včetně uživatelského rozhraní administrace webu (back end).

Požadavkem je dodání redakčního systému pro město Vsetín www.mestovsetin.cz. Požadované vlastnosti a funkce redakčního systému jsou podrobně popsány v příloze tohoto dokumentu (Technické podmínky).

Stávající stránky mají cca 16 500 dokumentů souhrnné velikosti cca 21 GB.

 

3. Školení editorů a administrátorů pro práci s redakčním systémem a administrátorskými funkcemi.

Zhotovitel připraví a uspořádá dva druhy školení:

 • Administrátoři, editoři webu absolvují školení v rozsahu 8 hodin formou workshopu a zakončí svou účast formálním ověřením znalostí (test), které potvrdí přínos workshopů – získanou kvalifikaci v daném tématu. Workshop proběhne v prostorách MěÚ Vsetín, může být rozložen do více dnů, případně vzdáleně jako webinář. Tento rozsah absolvuje minimálně 15 osob.
 • Ostatní editoři (35 osob) budou proškoleni vzdáleně formou e-learningu, webináře. Videozáznam  následně zhotovitel poskytne městu Vsetín k dispozici pro zaškolení nových zaměstnanců v práci s webem města.

 

CPV kód předmětu VZ: 72413000-8 - Návrh webových (www) stránek

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 601400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Web bude funkční v ostrém provozu nejpozději 10.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle těchto hodnotících kritérií:

 1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH váha 35 %
 2. Roční paušální cena v Kč bez DPH za systémovou podporu (25%)
 3. Zkušenosti členů realizačního týmu váha 40 %
 1. Celkový výsledek hodnocení nabídek

Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která v absolutním součtů bodů získaných v jednotlivých kritériích 1 - 3 dosáhne dle stanovených vzorců nejvyšší hodnoty. Pořadí nabídek pak bude určeno podle absolutní hodnoty získaných bodů od nejvyšší po nejnižší.

Výpočet bodových hodnot získaných v kritériích hodnocení bude matematicky (logicky) zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Stejně tak bude zaokrouhlena i výsledná celková bodová hodnota.

Při rovnosti získaných bodů v celkovém výsledku hodnocení nabídek je rozhodné kritérium „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ a vyšší počet bodů získaných v tomto kritériu.

 1. Zadavatel provede nejdříve hodnocení nabídek a pouze u vybraného dodavatele provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou této výzvy. 
 2. Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby.
  1. 1 Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů, když předloží seznam provedených služeb provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení týkající se minimálně 2 služeb jako je předmět této veřejné zakázky – tj.  návrh a vytvoření designu webových stránek včetně dodávky redakčního systému, která byla zpracována pro města 25 000 obyvatel, přičemž minimální hodnota jednotlivých poskytnutých služeb byla alespoň 150.000 Kč bez DPH. Tento seznam musí zahrnovat konkrétní popis plnění, cenu a dobu provádění prací a identifikaci objednatele s kontaktem pro ověření. Ze seznamu musí jednoznačně a prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele.
  2. 2 Dodavatel dále prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů, když předloží Seznam členů realizačního týmu. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení člena, funkci, vzdělání, počet let praxe v oboru. Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele:
   1. Člen týmu: v posledních 5 letech se podílel na vytvoření designu webových stránek alespoň pro 2 města nad 25 000 obyvatel
   2. Člen týmu UX designer: v posledních 5 letech se podílel na vytvoření designu webových stránek alespoň pro 2 města nad 25 000 obyvatel, přičemž součástí plnění bylo provedení UX designu.

         2. 3 Dodavatel kvalifikaci prokáže předložením:

                  - seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky - s uvedením požadovaných údajů ve formuláři nabídky (příloha této výzvy - Seznam členů realizačního týmu).

                  - je-li požadováno požadováno prokázání profesní zkušenosti člena týmu / účasti na realizaci významné zakázky - dodavatel předloží přehled účasti na významných zakázkách s uvedením identifikace objednatele, vymezením předmětu významné zakázky a finančního rozsahu - s uvedením požadovaných údajů ve formuláři nabídky (příloha této výzvy – Seznam členů realizačního týmu).

 1. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, přičemž postačí prosté kopie těchto dokladů s výjimkou čestného prohlášení, doklady ke kvalifikaci budou součástí nabídky.
 2. Čestná prohlášení, smlouva či jiné dokumenty vyjadřující vůli dodavatele musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud oprávnění osoby jednat za dodavatele nevyplývá z obchodního rejstříku, nebo jiné veřejně přístupné evidence České republiky, zadavatel žádá dodavatele, aby přímo do nabídky vložili dokument prokazující oprávnění podepisující osoby jednat za dodavatele (zejm. plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele dle veřejně přístupné evidence).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 1.  Nabídka musí obsahovat:

Návrh smlouvy

Podrobněji příloha výzvy

Doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace

Podrobněji „Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele“

 1. základní způsobilosti

 

 1. technické kvalifikace

 

 

 1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
 2. Účastník musí předložit nabídku elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje určeného pro podávání nabídek https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304450. Zde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
 3. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce https://www.vhodne-uverejneni.cz a dodavatel musí pro podání nabídky disponovat rolí „dodavatelská organizace“. Vyřízení registrace není zpoplatněno.
 4. Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 109 zákona.
 5. Elektronická podoba musí umožňovat kopírování textu, cen z nabídek a jeho fulltextové prohledávání pro účely hodnocení komisí. V případě nesplnění této podmínky má zadavatel právo dodatečně vyzvat zadavatele k předložení nabídky v elektronické podobě s těmito technickými požadavky, avšak znění této nabídky musí být shodné s originálem nabídky. Návrh smlouvy musí být mimo jiné předložen v editovatelné podobě (např. Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, OpenOffice).
 6. Zadavatel účastníkovi zadávacího řízení doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes profil zadavatele provedl na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče a systému (výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh apod.).
 7. Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována v českém jazyce, není-li dále stanoveno jinak. Pokud účastník zadávacího řízení jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka. Tento překlad nemusí být úředně ověřen.
 8. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Podáním nabídky ve lhůtě podání nabídek se rozumí podání nabídky v čase včetně nejmenší uvedené časové jednotky určené pro podání nabídky.
 9. Zadavatel upozorňuje, že je součástí elektronického podání nabídky rovněž šifrování. K šifrování nabídky dochází automaticky při jejím odesílání, doba šifrování je pak závislá na velikosti nabídky a na kvalitě konfigurace výpočetní techniky účastníka. Nabídka se považuje za podanou v okamžiku doručení její šifrované podoby v systému. Zadavatel doporučuje, aby si účastník pro elektronické podání šifrované nabídky zajistil dostatečnou časovou rezervu.
 10. Veřejný klíč k zašifrování nabídky je součástí elektronického nástroje a bude automaticky použit při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení.
 11. Nabídka podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude systémem přijata jako nabídka podaná po lhůtě podání nabídek; tato nabídka nebude zařazena mezi nabídky určené k otevírání nabídek a zadavateli nebude zpřístupněna.
 12. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)
 13. Zadavatel upozorňuje, že účastník může ve lhůtě podání nabídek podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více účastníků zadávacího řízení společně. Pokud účastník zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky zadávacího řízení, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
 14. Účastník může v průběhu lhůty pro podání nabídky svou nabídku kdykoliv stáhnout. V případě zájmu účastníka o změnu předložené nabídky ve lhůtě pro podání nabídky je nutné nejprve předchozí nabídku stáhnout a až poté vložit novou nabídku. Vložením/stažením nabídky se vždy rozumí práce s celou nabídkou; v systému nelze provádět dílčí opravy, úpravy či měnit jednotlivé dokumenty.
 15. Účastník zadávacího řízení předloží všechny doklady jako naskenované kopie, v čitelné podobě případně doklady ve formě elektronického originálu.
 16. Předložením nabídky se rozumí přiložení požadovaných dokumentů účastníka formou příloh.
 17. Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 a § 110 zákona. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 1. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení služby bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení služby, včetně všech nákladů souvisejících.  
 2. Dodavatel uvede celkovou cenu za provedení služby do smlouvy o dílo, a to v členění ve smlouvě uvedeném.
 3. Nabídková cena bude v členění za:
  1. Vytvoření webových stránek a jejich uvedení do ostrého provozu
  2. Roční paušální cena za technickou podporu
 4. Nabídková cena za vytvoření webových stránek včetně uvedení do ostrého provozu nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty stanovené zadavatelem, tedy 601.400 Kč bez DPH. Pokud dodavatel nedodrží tuto podmínku, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

 

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále v elektronické formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Účastník musí předložit nabídku elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje určeného pro podávání nabídek https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304450. Zde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce https://www.vhodne-uverejneni.cz a dodavatel musí pro podání nabídky disponovat rolí „dodavatelská organizace“. Vyřízení registrace není zpoplatněno.Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 109 zákona.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl dodavatelem osobou oprávněnou podepsaný návrh smlouvy o v souladu s obchodními podmínkami zadavatele, které zadavatel předkládá jako přílohu této výzvy.
 2. Účastník vyplní smlouvu dle pokynů uvedených u textu smlouvy. Účastník je oprávněn doplnit či měnit pouze vyznačená pole smlouvy. Účastník nesmí měnit či jinak upravovat text smlouvy.
 3. Pokud by účastník doložil do nabídky smlouvu upravenou v rozporu s podmínkami stanovenými touto výzvou, nesplní tímto zadávací podmínky zadavatele a může být ze zadávacího řízení vyloučen.
 4. Platební podmínky jsou uvedeny ve smlouvě.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 371851.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): WEBHOUSE, s.r.o., Levského 3187/6, 14300 Praha 4, IČ: 25327054

  Datum podpisu smlouvy: 4. 8. 2021

Datum ukončení: 4. 8. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 7. 2021
 
Aktualizováno: 4. 8. 2021