Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13903

Název zakázky: Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 9. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mělník

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MVDr. Ctirad Mikeš
 • Telefon: +420315635101
 • E-mail: c.mikes@melnik.cz

IČ zadavatele: 00237051

DIČ zadavatele: CZ00237051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Vladimír Matějíček
 • Telefon: +420724101555
 • E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 10. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (viz ZD)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět veřejné zakázky je vnitřně logicky rozdělen na 3 části (Procesní analýza, Dodávka CAFM a Školení) – nejedná se však o části dělící veřejnou zakázku na samostatné dodávky. Protože se jednotlivé logické části plnění navzájem ovlivňují a přímo podmiňují, předpokládá zadavatele dodávku celého plnění jako jedné komplexní dodávky.

Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, který je požadován a specifikován v této výzvě k podání nabídky. Nabídky na dílčí plnění budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek.

A – Procesní analýza 11 procesů MěÚ v oblasti správy majetku města

Seznam procesů vybraných pro analýzu procesů za účelem jejich optimalizace:

1.Správa a údržba budov

2.Správa vozového parku

3.Revize a kontroly technického vybavení

4.Rezervace místností

5.Evidence kanceláří

6.Technologických sítí (silnoproud, ICT, EZS)

7.Evidence zaměstnanců

8.Evidence technického vybavení

9.Provoz, údržba a servis technologických zařízení

10.Revize, odborné technické prohlídky

11.Vedení klíčového hospodářství

U výše uvedených procesů Městského úřadu bude provedena procesní analýza (zmapování a popis procesů) za účelem detailního zanalyzování těchto procesů úřadu a stanovení, zda daný proces je nebo není vhodný k automatizaci či robotizaci. Cílem automatizace procesu je využití technologií takovým způsobem, aby proces či jeho část proběhl bez aktivního lidského řízení či lidské práce (a tím dojde k úspoře lidské práce a snížení chybovosti při výkonu procesu).

Účelem realizace analýzy vybraných procesů úřadu bude – na základě sběru informací z relevantních podkladových materiálů a informačních zdrojů a zejména prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s relevantními zaměstnanci Městského úřadu – zmapovat a popsat parametry vykonávaných procesů

K analýze a popisu mapovaných procesů bude využita metoda Karet procesů, které pomocí strukturovaných a standardizovaných informací popisují daný proces. Každý proces tak bude popsán ve stejné struktuře, stejnými charakteristikami a ve stejné úrovni podrobnosti, což zaručuje jednak provázanost informací, a jednak možnost vzájemného porovnávání, řazení či prioritizaci mapovaných procesů.

Na základě zhodnocení výsledků provedené procesní analýzy budou z analyzovaných procesů vybrány vhodné procesy, u kterých bude provedena jejich optimalizace a následná automatizace / robotizace za použití vhodného softwarového řešení, a to u minimálně 3 z nich.

B – Pořízení a implementace softwarového nástroje (Facility Management)

Předmětem je pořízení a implementace softwarového nástroje (Facility Management) k automatizaci / robotizaci 3 procesů úřadu v řešené oblasti.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 6 ZD – Technická specifikace předmětu plnění.

C – Školení zaměstnanců v oblasti automatizace/robotizace procesů veřejné správy

Proškolení interních správců a administrátorů (1 skupina, 16 hodin) v oblasti správy a administrace a a uživatelů - zaměstnanců Městského úřadu (3 skupiny, 24 hodin) v oblasti automatizace/robotizace procesů veřejné správy prostřednictvím vhodného softwarového nástroje v oblasti správy majetku města – SW pro Facility Management. Školení provede dodavatel.

Předpokládaný počet realizovaných vzdělávacích hodin celkem: 40 hodin, 60 minut jedna hodina.

 

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 6 ZD – Technická specifikace předmětu plnění.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz ZD

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 60 %) a kvality řešitelského týmu (váha 40 %).

Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti níže uvedení kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení

 • Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH       60,00 %
 • Kvalita řešitelského týmu                            40,00 %

Blíže viz ZD

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Pro plnění veřejné zakázky je kvalifikovaný dodavatel, který prokáže splnění základní, profesní a technické kvalifikace dodavatele.

Základní kvalifikaci splní účastník, který předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Profesní kvalifikaci splní účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že je:

 • dodavatel zapsaný ve veřejném (obchodním) rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 • oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, např.:
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
  • Zprostředkování obchodu a služeb,
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené apod.

Technickou kvalifikaci splní účastník, který v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl alespoň 3 významné služby (zakázky obdobného charakteru) splňující níže uvedené požadavky. Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali každou z níže požádaných služeb a/nebo dodávek (Procesní analýza a Pořízení a implementace SW nástroje – CAFM) nejméně 1 významnou službou. Zároveň zadavatel požaduje, aby nejméně 1 významná služba byla poskytnuta orgánu veřejné správy s místní působností v ČR.

Blíže viz ZD.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adrese profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik a zveřejněna na portálu www.esfcr.cz.

Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (identifikátor DS zadavatele: hqjb2kg).

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena)  analogicky k § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek.

Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí být v českém jazyce. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně, uvedou též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

 

Požadavky na sestavení nabídky – členění a pořadí obsahu nabídky

 1. Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:
  1. Krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této ZD (povinná součást nabídky).
  2. Čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy (povinná součást nabídky – může být součástí krycího listu nabídky).
  3. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace (povinná součást nabídky).
  4. Návrh plnění předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu čestného prohlášení o splnění všech požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
  5. Příručka (manuál) správce a/nebo uživatele nabízeného CAFM nebo jiná obdobná dokumentace nabízeného CAFM řešení umožňující zadavateli posoudit splnění funkčních a technických požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 6 této výzvy.
  6. Nabídková cena plnění v podrobnostech podrobného položkového rozpočtu (celková, dílčí ceny) v Kč bez DPH, samostatně DPH a vč. DPH.
  7. Návrh harmonogramu plnění veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

 

Cena bez DPH                        ………………. Kč

DPH 21 %                               ………………. Kč

Celková cena vč. DPH            ………………. Kč

 

2.         Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 ZD). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (identifikátor DS zadavatele: hqjb2kg). Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) analogicky k § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její funkci telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje.Zadavatel uveřejní Vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele a také na portálu www.esfcr.cz, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
 • Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele. V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení zadávacího řízení stejným způsobem, jakým zadávací řízení zahájil.
 • Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.
 • Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Účastník se zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
 • Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna v registru smluv.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo
 1. v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky stanovené v ZD,
 2. ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
 3. při nesplnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci účastníka v odůvodněných případech vyloučit z další účasti ve zadávacím řízení,
 4. vyloučit ze zadávacího řízení takovou obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
 5. zveřejnit výsledek, resp. zrušení zadávacího řízení a informovat o příp. vyloučení účastníka prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele,
 6. zrušit veřejnou zakázku – případné zrušení veřejné zakázky bude provedeno písemným rozhodnutím zadavatele s uvedením důvodu pro zrušení.
Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14, platné od 1.7. 2021), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 9. 2021
 
Aktualizováno: 1. 10. 2021