Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Profesní vzdělávání zaměstnanců členů Informační technologie z.s. II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13534

Název zakázky: Profesní vzdělávání zaměstnanců členů Informační technologie z.s. II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Informační technologie z.s.

Sídlo zadavatele: Spartakiádní 266/14, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Jindřich Čmugr
 • Telefon: +420603445680
 • E-mail: informacnitechnologieos@seznam.cz

IČ zadavatele: 26676621

DIČ zadavatele: CZ26676621

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Žaneta Vašková
 • Telefon: +420775358058
 • E-mail: zaneta.vaskova@pgmc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 8. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
PGM Consulting s.r.o., Mírové náměstí 34, 400 01 Ústí nad Labem (3,. patro) min. pracovní doba 8.00 - 16.00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Klasifikace veřejné zakázky - CPV kód a označení:

80522000-9 Vzdělávací semináře

80580000-3 Poskytování jazykových kurzů

80531200-7 Technický výcvik

80530000-8 Praktické vzdělávání

80400000-8 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

 

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v rámci níže uvedených dílčích částí:

Dílčí část 1: Měkké a manažerské dovednosti – uzavřené kurzy

Prezentační dovednosti

Stress management

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací

Prezentační dovednosti

Jednání se zákazníkem

Efektivní leadership

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací

 

Dílčí část 2: Jazykové vzdělávání – uzavřené kurzy

Angličtina - mírně pokročilí

Angličtina - mírně pokročilí  - obchodní AJ

Angličtina - mírně pokročilí  - obchodní AJ

Angličtina - mírně pokročilí  - obchodní AJ

Angličtina - středně pokročilí - obchodní AJ - výuka pouze s rodilým mluvčím

Angličtina - začátečníci

Angličtina - pokročilí - finanční AJ

Angličtina - pokročilí - finanční AJ - výuka pouze s rodilým mluvčím

Angličtina – pokročilí

Angličtina - středně pokročilí

Angličtina – pokročilí - konverzační kurz - obchodní AJ

Němčina - pokročilí - konverzační kurz - obchodní NJ

Angličtina –  pokročilí  - finanční AJ

Angličtina –  pokročilí  - finanční AJ

Angličtina - středně pokročilí - obchodní AJ

Angličtina – středně pokročilí - obchodní AJ

Angličtina – středně pokročilí - obchodní AJ

Angličtina –  pokročilí - obchodní AJ - výuka pouze s rodilým mluvčím

Angličtina – mírně pokročilí

Angličtina – pokročilí - konverzační kurz  finanční AJ

"Angličtina – pokročilí - konverzační kurz finanční AJ  -

výuka pouze s rodilým mluvčím "

Angličtina – pokročilí - obchodní AJ

Angličtina - středně pokročilí - obchodní AJ

Angličtina –  pokročilí -konverzační kurz finanční AJ

 

Dílčí část 3: Účetní, ekonomické a právní kurzy - uzavřené kurzy

Smluvní vztahy

Incoterms 2020

Incoterms 2020

Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace

 Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace

 

Dílčí část 4:  Obecné IT  - uzavřené kurzy

MS EXCEL - Upper – Intermediate 

MS EXCEL - Upper – Intermediate 

MS EXCEL - Upper – Intermediate 

MS EXCEL - Upper – Intermediate 

MS EXCEL - Advanced

MS EXCEL – Advanced

Specifikace jednotlivých vzdělávacích kurzů je uvedena v příloze č. 3., která je nedílnou součástí této výzvy.

Klasifikace veřejné zakázky - CPV kód a označení:

80522000-9 Vzdělávací semináře

80580000-3 Poskytování jazykových kurzů

80531200-7 Technický výcvik

80530000-8 Praktické vzdělávání

80400000-8 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

 

 

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v rámci níže uvedených dílčích částí:

 

 

Dílčí část 1: Měkké a manažerské dovednosti – uzavřené kurzy

Prezentační dovednosti

Stress management

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací

Prezentační dovednosti

Jednání se zákazníkem

Efektivní leadership

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací

 

Dílčí část 2: Jazykové vzdělávání – uzavřené kurzy

Angličtina - mírně pokročilí

Angličtina - mírně pokročilí  - obchodní AJ

Angličtina - mírně pokročilí  - obchodní AJ

Angličtina - mírně pokročilí  - obchodní AJ

Angličtina - středně pokročilí - obchodní AJ - výuka pouze s rodilým mluvčím

Angličtina - začátečníci

Angličtina - pokročilí - finanční AJ

Angličtina - pokročilí - finanční AJ - výuka pouze s rodilým mluvčím

Angličtina – pokročilí

Angličtina - středně pokročilí

Angličtina – pokročilí - konverzační kurz - obchodní AJ

Němčina - pokročilí - konverzační kurz - obchodní NJ

Angličtina –  pokročilí  - finanční AJ

Angličtina –  pokročilí  - finanční AJ

Angličtina - středně pokročilí - obchodní AJ

Angličtina – středně pokročilí - obchodní AJ

Angličtina – středně pokročilí - obchodní AJ

Angličtina –  pokročilí - obchodní AJ - výuka pouze s rodilým mluvčím

Angličtina – mírně pokročilí

Angličtina – pokročilí - konverzační kurz  finanční AJ

"Angličtina – pokročilí - konverzační kurz finanční AJ  -

výuka pouze s rodilým mluvčím "

Angličtina – pokročilí - obchodní AJ

Angličtina - středně pokročilí - obchodní AJ

Angličtina –  pokročilí -konverzační kurz finanční AJ

 

Dílčí část 3: Účetní, ekonomické a právní kurzy - uzavřené kurzy

Smluvní vztahy

Incoterms 2020

Incoterms 2020

Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace

 Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace

 

Dílčí část 4:  Obecné IT  - uzavřené kurzy

MS EXCEL - Upper – Intermediate 

MS EXCEL - Upper – Intermediate 

MS EXCEL - Upper – Intermediate 

MS EXCEL - Upper – Intermediate 

MS EXCEL - Advanced

MS EXCEL – Advanced

 

Specifikace jednotlivých vzdělávacích kurzů je uvedena v příloze č. 3., která je nedílnou součástí této výzvy.

 

Podmínky a požadavky zadavatele:

 • Vzdělávací kurzy jsou koncipovány jako uzavřené. Jednoho uzavřeného vzdělávacího kurzu se může zúčastnit max. 12 osob, a to pouze v rámci projektu.
 • Jednotlivé vzdělávací kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele v rámci období realizace kurzu uvedeného ve specifikaci jednotlivých vzdělávacích kurzů (příloha č. 3). Uchazeč musí být schopen realizovat konkrétní vzdělávací kurz do 21 kalendářních dnů od doručení písemného požadavku zadavatele. Tato podmínka neplatí pro jazykové vzdělávání, u kterého je uchazeč povinen respektovat stanovené termíny realizace jednotlivých jazykových kurzů uvedené ve specifikaci vzdělávacích kurzů - jazykovém vzdělávání (příloha č. 3).
 • Vzdělávací kurz bude uskutečněn v rozsahu hodin výuky uvedené u specifikace jednotlivých vzdělávacích kurzů (viz příloha č. 3).
 • Výuková hodina odpovídá délce 60 minut.
 • Délka školících dnů je specifikována v příloze č.3. Přestávky se nezapočítávají do výukových hodin, budou uchazečem navrženy mimo výukové hodiny.
 • Kurz bude realizován pouze formou tzv. PODPOROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (viz Pravidla Operačního programu Zaměstnanost (dále jen ,,OPZ“) - Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání v aktuálním znění, dále jen ,,Specifická pravidla“).
 • Vzdělávací kurz nesmí zahrnovat tzv. NEPODPOROVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (např. stáž, e-learning apod) - viz Specifická pravidla.
 • Součástí plnění je dodání dokumentace ke vzdělávacímu kurzu, a to prezenčních listin, školících (výukových) materiálů a pomůcek, záznamů o školení (zpětná vazba od účastníků) a dokladů o absolvování vzdělávacího kurzu.
 • Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu vč. uvedení školicích (výukových) materiálů a pomůcek (v rozsahu dle Specifických pravidel) předloží účastník zadávacího řízení ke každému vzdělávacímu kurzu v rámci své nabídky.
 • Výukové a podpůrné materiály poskytne dodavatel všem účastníkům vzdělávacích kurzů v tištěné nebo elektronické podobě v potřebném počtu a to pro každý vzdělávací kurz.
 • Součástí plnění je vydání dokladu o úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu každému účastníkovi vzdělávacího kurzu. V případě kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo podle zvláštních právních předpisů, u kurzů konaných v zařízeních se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (viz kurzy svařování) nebo za účelem splnění normy je dokladem o absolvování kurzu získané osvědčení (popř. jiný doklad o úspěšném absolvování zkoušky). Podmínky pro vydání osvědčení vyplývají z akreditace, resp. právního předpisu aj. U ostatních vzdělávacích kurzů je dokladem potvrzení o absolvování. Vzor potvrzení o absolvování je k dispozici na portálu www.esfcr.cz - tento vzor je pro účastníka zadávacího řízení /dodavatele kurzu závazný. Potvrzení o absolvování u ostatních vzdělávacích kurzů musí povinně obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve Specifických pravidlech. Účastník zadávacího řízení v rámci své nabídky předloží vzor dokladu o absolvování vzdělávacího kurzu.
 • Dodavatel je povinen zajistit vedení prezenčních listin vzdělávacího kurzu, které se všemi požadovanými náležitostmi předá zadavateli ke dni ukončení kurzu nebo kdykoliv na vyžádání zadavatele. Prezenční listiny budou zpracovány dle Specifických pravidel a budou vedeny a předkládány v provedení dle vzoru zveřejněném na www.esfcr.cz pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost č. 110
 • Vzdělávací kurzy budou zajištěny externími vzdělávacími subjekty. Externím vzdělávacím subjektem může být fyzická či právnická osoba, která nabízí akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy.
 • Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž účastník zadávacího řízení/dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a účastník zadávacího řízení/dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
 • V rámci všech informačních a komunikačních aktivit a na výstupech týkajících se projektu dá účastník zadávacího řízení najevo podporu z ESF fondů tím, že použije povinné prvky vizuální identity OPZ, Výčet informací a komunikačních aktivit a výstupů, kde je nutné použít povinné prvky vizuální identity OPZ, je obsažen v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen ,,Obecná pravidla“)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 971000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2020 - červen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory uvedené ve specifikaci jednotlivých vzdělávacích kurzů (příloha č. 3 této výzvy).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria – všechny části

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

 
 Dílčími hodnotícími kritérii jsou:

a) Nabídková cena bez DPH                         -   váha 50 %

b) Kvalita realizačního týmu                        -   váha 50 %

 

V rámci dílčího kritéria a) bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH zpracovanou dle této zadávací dokumentace. Způsob hodnocení dílčího kritéria nabídkové ceny:

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to tím způsobem, že hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší podané nabídky k hodnocené nabídce. Nejnižší cenová nabídka tedy vždy obdrží 100 bodů – viz vzorec:

                                                                                                       Při hodnocení nabídek bude použit následující vzorec:
 
                                                                                   100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřena v procentech

 

Hodnota nejvhodnější nabídky (nabídky s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH) bude vždy vydělena hodnotou konkrétní, právě hodnocené nabídky a vynásobena celkovou vahou kritéria, čímž zadavatel určí celkový počet bodů získaný nabídkou v daném kritériu.

V rámci dílčího kritéria b) bude zadavatel hodnotit vzdělání a praxi školitelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Seznam bude zahrnovat členy lektorského týmu dle dílčích části, viz níže, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

 

Min. počet lektorů pro danou dílčí část:

Dílčí část 1 – Měkké a manažerské dovednosti              min. 4 lektoři

Dílčí část 2 – Jazykové vzdělávání                               min. 6 lektorů AJ, 1 lektor NJ

Dílčí část 3 – Účetní, ekonomické a právní kurzy          min. 3 lektoři

Dílčí část 3 – Obecné IT                                               min. 2 lektoři

Změna složení lektorského týmu uvedeného v nabídce Dodavatele bude možná pouze se souhlasem zadavatele, přičemž Dodavatel musí i po této změně splňovat veškeré kvalifikační požadavky kladené na členy lektorského týmu dle Zadávací dokumentace a nabídky. Výměnu člena lektorského týmu je dodavatel povinen zadavateli oznámit na adresu kontaktní osoby zadavatele, nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny.

 

Způsob hodnocení:

A) vysokoškolské vzdělání v relevantním směru – bude hodnoceno dle zaměření VŠ či konkrétní specializace na VŠ:

 • měkké a manažerské dovednosti – VŠ diplom obor psychologie, management, marketing, andragogika, apod.,
 • jazykové kurzy – 6 lektorů VŠ diplom anglický jazyk, 1 lektor VŠ diplom německý jazyk
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy – VŠ diplom – 1 lektor odborné vzdělání v oblasti práva, 2 lektoři VŠ diplom v oblasti dopravy, či ekonomie
 • Obecné IT – VŠ diplom - odborné vzdělání v oblasti výpočetní a kancelářské techniky                                        

Vysokoškolský diplom případně může být nahrazen min. 5 letou praxí v daném oboru předmětu školení. Tzn. za každého člena lektorského týmu, který disponuje VŠ vzděláním příslušného směru, případně min. 5 letou praxí v daném oboru předmětu školení účastník získá alikvotní počet bodů. Tzn. v případě splnění vzdělání či praxe u poloviny lektorů, získá účastník 25 bodů. Max. počet bodů v rámci této části je 50.

Za nesplnění kritéria ani u jednoho člena týmu bude přiděleno 0 bodů

 

B) Délka praxe v daném oboru – min. 5 let praxe – za každý rok navíc 5 bodů – maximum 50 bodů. 5 let a méně praxe – 0 bodů, 15 let praxe 50 bodů

 

V daném případě se bude hodnotit aritmetický průměr délky praxe všech členů týmu pro danou dílčí část.

Max. celkový počet bodů v rámci této části je 50.

Celkový počet bodů dle kritéria  b) Kvalita lektorského týmu činí 100 bodů.

Přílohu seznamu lektorského týmu, která bude podepsána oprávněnou osobou účastníka, budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

- jméno a příjmení;

- označení pozice v lektorském týmu;

- nejvyšší dosažené vzdělání;

- přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru;

- relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel

- kontakty na ověření referencí

 

Dokládání způsobu hodnocení dle bodu A bude na základě kopií vysvědčení z vysokých škol. Zadavatel má právo před podpisem smlouvy s dodavatelem vyžádat originály (ověřené kopie) těchto vysvědčení.

                                                                                        Bodová hodnota tohoto kritéria bude určena podle následujícího vzorce:

                                                                                            100 *Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřena v procentech

 

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

 

Nejvýhodnější nabídka bude ta, jejíž celkový součet bodového hodnocení dílčích kritérií dosáhne nejvyšší hodnoty.

 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikace splní dodavatel, který prokáže splnění:

a) základní způsobilosti

b) profesní způsobilosti

c) ekonomické kvalifikace

d) technické kvalifikace

 

Základní způsobilost:

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

 

 • Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

 • Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

 

Prokázání základní způsobilosti

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník použije vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

 

Profesní způsobilost:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti v prosté kopii:

 • ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
 • předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění – ostatní vzdělávání

 

Ekonomická kvalifikace:

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele, dosahoval nejméně dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky pro každou dílčí část zvlášť.

Uchazeč prokáže splnění tohoto kritéria v průměru za 3 bezprostředně předcházející uzavřené účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Uchazeč prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla uchazeče.

 

Technická kvalifikace:

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění zakázky. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

a) seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele pro 3 odborné zakázky jako předmět zadávacího řízení s osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto zakázek (včetně razítka firmy, podpisu a kontaktní osoby); tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a předmět plnění zakázky a musí obsahovat údaje o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.

Za splněnou dobu se považuje služba uvedená v příslušném seznamu, která byla, v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokazování technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu 3 let.

Účastník zadávacího řízení může použít služby, které poskytl:

 - společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

 - jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

Účastník splní tuto část kvalifikačních předpokladů, pokud prokáže, že poskytl v posledních 3 letech alespoň 3 služby obdobného charakteru, které svým zaměřením odpovídají zaměření předmětu plnění příslušné části zakázky a jejichž finanční objem činil min. hodnotu předpokládané zakázky v dané dílčí části:

Dílčí část 1 – Měkké a manažerské dovednosti                            67 200 Kč bez DPH

Dílčí část 2 – Jazykové vzdělávání                                            694 200 Kč bez DPH

Dílčí část 3 - Účetní, ekonomické a právní kurzy                       52 800 Kč bez DPH

Dílčí část 4 - Obecné IT                                                          156 800 Kč bez DPH

 

Dále uchazeče informujeme, že:

 • Doklady prokazující základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
 • Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
 • V případě společné účasti dodavatelů § 82 prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
 • Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob postupuje dodavatel dle § 83 zákona.
 • V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatele, je dodavatel povinen zadavateli již v nabídce předložit doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 jeho poddodavatelů v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Důsledek nesplnění kvalifikace. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

 • Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.)

 

 

 

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje: název účastníka, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti, pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování (kontaktní email adresa), údaje pro hodnocení – krycí list nabídky (příloha č. 1)
 • Doklady prokazující splnění kvalifikace dané části VZ požadovaných zadavatelem
 • Nabídková cena
 • Popis a specifikace nabízeného plnění
 • Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

 

Účastník zadávacího řízení může podat kompletní nabídku na všechny čtyři dílčí části dle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci nebo pouze na jednu popř. dvě, tři, dle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci, přičemž nabídka na každou dílčí část se všemi náležitostmi se podává samostatně v uzavřené a označené obálce.

 

Nabídka účastníka zadávacího řízení týkající se dílčí části/částí musí obsahovat všechny vzdělávací kurzy (viz příloha č. 3 - specifikace vzdělávacích kurzů) v rámci dané dílčí části, není přípustné nabídnout zajištění a realizaci pouze některého ze vzdělávacích kurzů z dané dílčí části.   

 

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na danou dílčí část.

Nabídky se podávají pouze v listinné podobě.

Pod pojmem nabídka se rozumí předložení údajů, dokumentů, vzorků nebo modelů, které potřebuje zadavatel k hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky a k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Účastník zadávacího řízení podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídky účastníka zadávacího řízení musí plně respektovat podmínky a požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek. Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla předložena v označené obálce viz níže odstavec „Požadavek na písemnou formu nabídky“

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v následujícím členění - cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.
Účastník je povinen uvést tyto hodnoty v krycím listě.

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nutné pro zajištění vzdělávacího kurzu v daném místě plnění, tzn. minimálně:

 - náklady na odborného lektora, monitoring prezence, studijní materiály, školicí pomůcky apod., dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu, kontrolní a odborné testy nezbytné pro vydání dokladu o úspěšném absolvování   vzdělávacího kurzu

 - náklady na cestovné, stravné a ubytování lektora

 - náklady na prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení apod.)

 
Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle předmětu plnění dle přílohy č. 7

Součástí plnění účastníka zadávacího řízení budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro realizaci předmětu zakázky a jeho funkci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka účastníka zadávacího řízení musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce.Obálka musí být označena názvem „NEOTEVÍRAT – VZ: Profesní vzdělávání zaměstnanců členů Informační technologie z.s. II. + číslo a název části, pro kterou je nabídka podávána“Uvedena bude kontaktní adresa uchazeče. Nabídky budou doručeny osobně nebo poštou.Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka pro danou dílčí část bude podána v jednom vyhotovení ORIGINÁL. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v této výzvě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští varianty nabídky

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti (e-mailem), které se podává výhradně na adresu zastupujícího zadavatele zaneta.vaskova@pgmc.cz nebo PGM Consulting s.r.o., Mírové nám. 34, 400 01 Ústí nad Labemnejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel vysvětlí zadávací dokumentaci, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty existují, a uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil výzvu k podání nabídek, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel (účastník zadávacího řízení) zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, která je součástí
výzvy – příloha č. 4

Účastník zadávacího řízení předloží podepsaný návrh Smlouvy o realizaci vzdělávání.

Fakturace bude probíhat vždy až po ukončení příslušného vzdělávacího kurzu a doložení veškerých požadovaných podkladů dodavatelem dle podmínek Operačního programu Zaměstnanost pro výzvu č. 110

U aktivity Jazykové vzdělávání je dodavatel oprávněn předložit fakturu jednou za dva kalendářní měsíce (vždy k poslednímu dni daného měsíce), a to na základě objednavatelem odsouhlaseného soupisu realizovaných jazykových kurzů a v případě požadavku objednavatele i dalších podkladů prokazujících řádnou realizaci jazykového vzdělávacího kurzu dle podmínek Operačního programu Zaměstnanost pro výzvu č. 110. Po ukončení příslušného vzdělávacího jazykového kurzu je dodavatel povinen doložit veškeré požadované podklady dle podmínek Operačního programu Zaměstnanost pro výzvu č. 110.

Splatnost faktur: 30 dní.

Účastník je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložený návrh smlouvy (Příloha č. 4), účastníci jsou oprávněni doplnit pouze jasně označené údaje pro doplnění.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka.

Zadavatel doporučuje podat každou nabídku v jednom originále a v jedné kopii v listinné podobě
v českém jazyce a v jedné kopii na datovém nosiči CD ve formátu PDF nebo DOC (toto se netýká
dokladů prokazujících splnění kvalifikace účastníka). Jednotlivé listy nabídky budou sešity
dohromady, a to takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě nebo k manipulaci listů. Jednotlivé listy
budou očíslovány vzestupnou řadou, počínaje číslem 1.

Nabídku může podat více dodavatelů společně. V nabídce bude uvedena osoba, která bude
zmocněna zastupovat tyto účastníka při styku se zadavatelem. Pokud dodavatel podá více nabídek
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyřadí zadavatel tyto nabídky a vyloučí všechny
účastníky.

 • Zadavatel v souladu s ust. § 40 zákona stanovuje zadávací lhůtu v délce 120 dnů.                           

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo změny kurzů v rámci dílčího plnění dle potřeby zadavatele.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 127 zákona.
 • Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

 

 

 

 

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 569760.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Skřivánek s.r.o.Podolí, Na dolinách 153/22Praha 4, PSČ 147 00IČ: 60715235

  Datum podpisu smlouvy: 18. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): S&T CZ s.r.o.Praha 4, Nusle, Na strži 1702/65IČ: 44846029

  Datum podpisu smlouvy: 31. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o. Česká Lípa, Mimoňská 3223PSČ 47001 IČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 10. 9. 2020

Datum ukončení: 10. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 7. 2020
 
Aktualizováno: 15. 9. 2020