Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Vodní sklo, a.s. a ESON s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12027

Název zakázky: Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Vodní sklo, a.s. a ESON s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 1. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Vodní sklo, a.s.

Sídlo zadavatele: Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Zbyněk Bartuška
 • Telefon: +420606678122
 • E-mail: zbynek.bartuska@esonul.cz

IČ zadavatele: 27921662

DIČ zadavatele: CZ27921662

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martina Chvojková
 • Telefon: +420775358058
 • E-mail: martina.chvojkova@pgmc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 1. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
PGM Consulting s.r.o., Mírové nám. 34, 400 01 Ústí nad Labem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce:

Kód CPV: 80400000-8 – Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

 

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na 17 samostatných části, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace.

 

Předmět plnění veřejné zakázky

 

Komplexní cílený vzdělávací program pro zaměstnance firmy ESON s.r.o Předmětem plnění je realizace všech školení. Školení budou realizována v rámci projektu z Operačního programu zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Struktura školicích aktivit je vymezena sladěním potřeb zaměstnanců s potřebami společnosti – pro všechny zaměstnance jsou připraveny zdokonalovací kurzy rozšiřující jejich odbornou způsobilost. Obsahově nabízí rozvoj zaměstnanců v oboru jejich činnosti. Zejména kvalitní a včasnou informovanost zaměstnanců o legislativních změnách v oblasti jejich působení a implementace do praxe (podrobný rozpis kurzů k nacenění je v příloze č. 4)

 

Dílčí část 1 – Obecné IT – uzavřené kurzy

 

MS Office Excel
Pohoda/řízení výroby (nadstavba nad Pohoda)

 

Dílčí část 2 – Auto CAD základní kurz – otevřený kurz

 

Dílčí část 3 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřené kurzy

 

Obchodní dovednosti
Obchodní jednání

 

Dílčí část 4 Štíhlá výroba – otevřený kurz

 

Dílčí část 5 – Asertivní jednání – otevřený kurz

 

Dílčí část 6 – Hodnocení zaměstnanců – otevřený kurz

 

Dílčí část 7 – Jednání a vyjednávání – otevřený kurz

 

Dílčí část 8 – Vedení a koučink zaměstnanců – otevřený kurz

 

Dílčí část 9 – Postupy výběru zaměstnanců – otevřený kurz

 

Dílčí část 10 – Snižování nákladů – otevřený kurz

 

Dílčí část 11 – Projektové řízení – otevřený kurz

 

Dílčí část 12 – Účetní, ekonomické a právní kurzy – uzavřené kurzy

 

Novinky v daních a účetnictví
Daň z přidané hodnoty
 

Dílčí část 13 – Daně z příjmu právnických osob – otevřený kurz

 

Dílčí část 14 – Mzdové účetnictví – otevřený kurz

 

Dílčí část 15 – Technické a jiné odborné vzdělávání – uzavřený kurz

Obsluha manipulačních vozíků
Obsluha tlakových nádob stabilních
Základní kurz obsluhy manipulačních vozíků
Opakovací školení obsluhy manipulačních vozíků
Opakovací školení vazači
Opakovací školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky

    č. 50/1978 Sb.

Opakovací školení obsluhy pracovních plošin
Opakovací školení na obsluhu motorových pil a křovinořezů
Opakovací školení obsluhy stavebních strojů

 

Dílčí část 16 -  svařování základní kurz – otevřený kurz

 

Dílčí část 17 – Periodické přezkoušení dle normy ČSN EN 287-1 – otevřený kurz

Podmínky a požadavky zadavatele:

 

Součástí plnění je zajištění dokumentace ke vzdělávacímu kurzu – příloha č. 5, a to prezenčních listin, školících (výukových) materiálů a pomůcek, záznamů o školení (zpětná vazba od účastníků) a dokladů o absolvování vzdělávacího kurzu (V případě kurzů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo podle zvláštních právních předpisů, u kurzů konaných v zařízeních se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (viz kurzy svařování) nebo za účelem splnění normy je dokladem o absolvování kurzu získané osvědčení (popř. jiný doklad o úspěšném absolvování zkoušky).

U ostatních vzdělávacích kurzů je dokladem potvrzení o absolvování. Vzor potvrzení o absolvování - tento vzor je pro účastníka zadávacího řízení /dodavatele kurzu závazný. Potvrzení o absolvování u ostatních vzdělávacích kurzů musí povinně obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve Specifických pravidlech.

 

Součástí plnění je dále Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu vč. uvedení školicích (výukových) materiálů a pomůcek (v rozsahu dle Specifických pravidel – příloha č. 6)

 

Otevřeným kurzem je kurz nabízený volně na trhu, skupina účastníků kurzu se obvykle skládá z na sobě nezávislých zájemců o kurz, kurzu se obvykle vedle osob z cílové skupiny účastní jiné osoby z řad jiné veřejnosti.

 

Jednoho uzavřeného vzdělávacího kurzu se může zúčastnit max. 12 osob, a to pouze v rámci projektu.

 

Výuková hodina odpovídá délce 60 minut, mimo jazykové vzdělávání, v němž výuková hodina odpovídá délce 45 min.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 582632,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
únor 2018 - červen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
U Tonasa 172/2, 403 31 Ústí nad Labem Ústecký kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria – všechny části

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona dle nejnižší cenové nabídky.

Dílčími hodnotícími kritérii jsou
 

Nabídková cena bez DPH                           - váha 100 % 

 

Nejvýhodnější nabídka bude ta, jejíž nabídková cena bude nejnižší.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

1.     Základní způsobilost

 

Způsobilým není dodavatel, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat

tato právnická osoba
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

 

Prokázání základní způsobilosti

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník použije vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

 

2.     Profesní způsobilost

 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti v prosté kopii:

ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

 

předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění – ostatní vzdělávání

 

doklad o odborné způsobilosti na zajištění povinných kvalifikací a zkoušek

 

 

·                       Doklady prokazující základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

·                       Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

 

V případě společné účasti dodavatelů § 82 prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob postupuje dodavatel dle § 83 zákona.
 
V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatele, je dodavatel povinen
zadavateli již v nabídce předložit doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní
způsobilost podle § 77 jeho poddodavatelů v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni
předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

 

Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou
kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.). 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

 

Identifikační údaje: název účastníka, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti, pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování (kontaktní email adresa), údaje pro hodnocení – krycí list nabídky (příloha č. 1)
Doklady prokazující splnění kvalifikace dané části VZ požadovaných zadavatelem

§   Nabídková cena

§   Popis a specifikace nabízeného plnění

§   Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v
následujícím členění - cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %,
celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.
Účastník je povinen uvést tyto hodnoty v krycím listě.

 

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše
přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších
nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

 

Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou
daňových předpisů týkajících se DPH.

 

Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle
předmětu plnění dle přílohy č.4.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v listinné podobě a v řádně uzavřenéobálce. Nabídky na více částí můžou být podány v jednéobálce. Obálka musí být označena názvem “NEOTEVÍRAT – VZ: Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Vodní sklo, a.s. a ESON s.r.o.“. Uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky budou doručeny osobně nebo poštou.Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští varianty

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti (e-mailem), která se podává výhradně na adresu zastupujícího zadavatele martina.chvojkova@pgmc.cz nebo PGM Consulting s.r.o., Mírové nám. 34, 400 01 Ústí nad Labemnejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel vysvětlí zadávací dokumentaci, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty existují, a uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil výzvu k podání nabídek, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel (účastník zadávacího řízení) zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, která je součástí
výzvy – příloha č. 3
Účastník je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložený návrh smlouvy
(Příloha č. 3), účastníci jsou oprávněni doplnit pouze jasně označené údaje pro doplnění.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo
osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie
zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy účastníka.

 

Zadavatel požaduje podat každou nabídku v jednom originále a v jedné kopii v listinné podobě
v českém jazyce a v jedné kopii na datovém nosiči CD ve formátu PDF nebo DOC (toto se netýká
dokladů prokazujících splnění kvalifikace účastníka). Jednotlivé listy nabídky budou sešity
dohromady, a to takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě nebo k manipulaci listů. Jednotlivé listy
budou očíslovány vzestupnou řadou, počínaje číslem 1.

 

Nabídku může podat více dodavatelů společně. V nabídce bude uvedena osoba, která bude
zmocněna zastupovat tyto účastníka při styku se zadavatelem. Pokud dodavatel podá více nabídek
samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyřadí zadavatel tyto nabídky a vyloučí všechny
účastníka.

 

·                    Zadavatel v souladu s ust. § 40 zákona stanovuje zadávací lhůtu v délce 120 dnů.

 

·                    Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

 

·                    Zadavatel si vyhrazuje právo změny kurzů v rámci dílčího plnění dle potřeby zadavatele
·                    Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 127 zákona.

 

·                       Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 239744.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 27285359

  Datum podpisu smlouvy: 8. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 27548139

  Datum podpisu smlouvy: 5. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 27285359

  Datum podpisu smlouvy: 8. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 27548139

  Datum podpisu smlouvy: 5. 2. 2018

Datum ukončení: 8. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 1. 2018
 
Aktualizováno: 9. 8. 2018