Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Provedení auditu, úvodní analýzy, konzultačních služeb pro rozvoj kvality SSL a zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13801

Název zakázky: Provedení auditu, úvodní analýzy, konzultačních služeb pro rozvoj kvality SSL a zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 4. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: AHC a.s.

Sídlo zadavatele: Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Ivana Majerechová, předsedkyně představenstva a Luboš Hovorka, člen představenstva

IČ zadavatele: 24160369

DIČ zadavatele: CZ24160369

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Linda Matějíčková
  • Telefon: +420702145723
  • E-mail: linda.matejickova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2021 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o, Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato zakázka je rozdělena na 2 části:

Část 1: Audity, úvodní analýzy a konzultační služby pro rozvoj kvality SSL - provedení vstupních auditů/analýz a poskytnutí odborných konzultací pro 3 poskytovatele pobytových sociálních služeb v místě plnění. 

Část 2: Akreditované vzdělávání pro rozvoj kvality SSL - zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů pro 3 poskytovatele pobytových SSL v místě plnění, anebo formou online kurzů. Konkrétní témata školení budou vyplývat z úvodních auditů a analýz.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1985000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.03.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Senior Centrum Nový Bor, B. Egermanna , Domov pro seniory SENMED v Meziboří Dělnická 109, 435 13 Meziboří, Sanco Příbram Rožmitálská 168, 261 01 Příbram 6354, 473 01 Nový Bor,

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Část 1: Audity, úvodní analýzy a konzultační služby pro rozvoj kvality SSL:

Nabídková cena v Kč bez DPH...............váha 60 %

Kvalita realizačního týmu....................váha 40 %

 

Část 2: Akreditované vzdělávání pro rozvoj kvality SSL

Nabídková cena v Kč bez DPH...............váha 100 %

 

Bližší informace viz Zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Bližší informace viz Zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Bližší informace viz Zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Bližší informace viz Zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Bližší informace viz Zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Bližší informace viz Zadávací dokumentace.

Požadavek na jednu nabídku:
Bližší informace viz Zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Bližší informace viz Zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Bližší informace viz Zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 4. 2021
 
Aktualizováno: 28. 4. 2021