Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Provedení dotazníkového šetření

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12390

Název zakázky: Provedení dotazníkového šetření

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: statutární město Havířov

Sídlo zadavatele: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jana Feberová
 • Telefon: +420596803111
 • E-mail: posta@havirov-city.cz

IČ zadavatele: 00297488

DIČ zadavatele: CZ00297488

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Michal Šilhánek
 • Telefon: +420602162198
 • E-mail: m.silhanek@pmadvisory.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 7. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení služeb dle požadavků zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující 2 samostatné části:

Část 1: Dotazníkové šetření k aktualizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024

Část 2: Dotazníkové šetření k vytvoření plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025

Účastník je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen na jednu dílčí část dle vlastního uvážení.

 

Popis předmětu plnění jednotlivých dílčích částí:

Část 1: Dotazníkové šetření k aktualizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024

Předmět dílčí části se sestává:

Cílem výzkumu je zmapovat potřeby a sociální rizika obyvatel města Havířova ve vztahu k procesům komunitního plánování sociálních služeb a s ohledem na specifika Zadavatele. Zjistit, ve kterých oblastech potřebují lepší podmínky nebo podporu, které by pomohly zlepšit jejich životní sociální situaci.

Metodologie výzkumu

Dotazníky budou vyplňovány tazateli v terénu.

Výzkumný vzorek bude tvořit 500-600 respondentů s trvalým bydlištěm v Havířově.

Poměrové a optimální rozložení respondentů dle městských částí.

Dotazníkové šetření – do 60 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy.

Podmínky

Analýzy budou realizovány v časovém období od data podepsání smlouvy do 60 kalendářních dní ode dne předání kompletního dotazníkového šetření. V uvedeném termínu bude zadavateli předána zpracovaná výzkumná analýza a to ve třech svázaných listinných vyhotoveních (v barevném provedení) a elektronicky na CD nebo jiném přenosném médiu v českém jazyce a ve formátech MS Office 2013 a PDF.

Formát dat Analýzy:

pro účely interpretace – text (.doc), grafy, názorné tabulky, obrázky (.jpg.,pdf)
mapy ve formátu GIS mapy

Okruhy dotazníkové šetření

 

Sociodemografická analýza a trendy vývoje do budoucna (kladen důraz na demografické procesy, které mají klíčový vztah ke vzniku sociálních problémů
a možnému prohlubování sociálních rizik).

Popis současné situace na území Zadavatele (popis území, vývoj počtu obyvatel, struktura obyvatelstva, vzdělanostní struktura, věková struktura, sňatečnost, rozvodovost, migrace, prognóza populačního vývoje, míra nezaměstnanosti, situace na trhu práce, hmotná nouze, způsob bydlení aj.).

 

/Využít data i z běžné evidence obyvatel, ČSÚ, ÚP apod./

/Grafická zpracování i dle věkových slupin, pohlaví apod./

 

Analýza potřeb občanů města Havířova, informovanosti ve vztahu k sociálním službám i ostatním oblastem pomoci a mapování sociálních rizik (analyzování sociálních rizik ve vztahu ke specifickým cílovým skupinám obyvatel v Havířově, k problematice sociálních služeb a také ve vztahu k procesu komunitního plánování):

 

Mapování nových sociálních rizik, postoje obyvatel k sociálním rizikům (různá témata: bezdomovectví, užívání návykových látek, vysoká kriminalita, nemoc v rodině apod.), k rizikovým cílovým skupinám
Kvalita života obyvatel
Skupiny ohrožené sociálními problémy
Kvalita bydlení
Pocit bezpečí
Příjmová situace domácností (zadlužování, samoživitelé, dávky v nezaměstnanosti, nemoc v rodině aj.)
Důvěra obyvatel v instituce
Vnímání sociálních služeb obyvateli Havířova (zdroj informací o sociálních službách, povědomí občanů o sociálních službách, využívání sociálních služeb.. )
Dostupnost sociálních služeb (místní – doprava, bezbariérovost; časová; finanční)
Nabídka sociálních služeb (dostačující/nedostačující)

Pokud je nedostačující, která služba schází.

Řešení tíživé životní situace

 

Část 2: Dotazníkové šetření k vytvoření plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025

Předmět dílčí části se sestává:

Dotazníkové šetření zaměřené na průzkum účasti obyvatel Havířova ve sportu a jejich názorů na podmínky pro realizaci sportovních aktivit v našem městě.

 

Dodavatel služby zajistí provedení dotazníkového šetření v rozsahu minimálně 700 dotazníků s následujícím způsobem sběru:

a)Fyzicky v „terénu“ (minimálně 200 dotazníků)

b)Webové stránky zadavatele

c)Sportovní zařízení zadavatele, příspěvkové organizace, školy a volnočasová střediska pro děti a mládež.

 

Cílem výzkumu je:

zmapovat potřeby obyvatel města Havířova s cílem co nejaktivnějšího zapojení se obyvatel města do sportovních aktivit s ohledem na stávající podmínky, které město Havířov v oblasti sportu nabízí, tj. na stav současné materiálně technické základny sportu ve vlastnictví města, včetně školských zařízení a nabídky sportovních služeb ve městě Havířově;
zjistit, ve kterých oblastech potřebují občané města lepší podmínky nebo podporu, které by pomohly ke stimulaci jejich zájmu o pohybové aktivity.

Metodologie výzkumu:

Realizace původního výzkumu - minimální vzorek 700 respondentů, děti, mládež a dospělá populace) formou elektronického dotazníku, případně formou terénního šetření tak, aby bylo docíleno poměrového rozložení respondentů dle městských částí.

 

Dotazníkové šetření bude zaměřeno na analyzování:

charakteristiky získaného souboru respondentů;
názorů obyvatel města Havířova na sport a pohybové aktivity;
aktivní účasti obyvatel ve sportu;
účasti v organizovaném sportu;
neorganizované účasti obyvatel na sportu;
potřeb a zájmů obyvatel města;
role sportu ve volném čase obyvatel města;
konfrontace poznatků o potřebách obyvatel s vybaveností města a financování sportu.

 

Výstupy analýz:

shrnutí poznatků, návrhy a doporučení, specifikování cílů budoucí podpory sportu, konkrétně:

Přehled o sportování dětí a mládeže – zpracování výstupů z jednotlivých otázek dotazníku (podíl běžných pohybových aktivit
v pohybovém režimu populace ve školním věku, spokojenost se sportovním vybavením školy, návštěvnost školních sportovních kroužků, účast v mimoškolních sportovních aktivitách, jaká je nabídka ZŠ a SŠ nepovinných a zájmových sportovních a pohybových aktivit pro své žáky a studenty,
o jaké druhy sportu je mezi děti a mládeží největší zájem a dalších);
Přehled o sportování ve městě – všichni občané města – zpracování výstupů z jednotlivých otázek dotazníku (jaké místo zabírá sport v životě dospělé populace, jak hodnotí dospělí vývoj podmínek pro sport v Havířově, jak je podporováno zapojení do sportu u starší generace, jaká je organizovanost občanů Havířova ve sportovních sdruženích a jaký sport nebo sportovní aktivity dominuji, co je oblíbenou neorganizovanou sportovní aktivitou všech věkových kategorií a další);
Přehled nabídky privátního sektoru a na koho je nabídka směřována
Konfrontace poznatků o potřebách obyvatel s údaji poskytnutými zadavatelem k vybavenosti města sportovní infrastrukturou, přehledem sportovních subjektů a financováním sportu z rozpočtu statutárního města Havířova – vyhodnocení poptávky a nabídky - zjištění dostatečnosti sportovních kapacit;
SWOT analýza předností a nedostatků;
Závěry a doporučení pro budoucí rozvoj sportu;
Formulování hlavních záměrů, specifikace jednotlivých oblastí rozvoje (specifikace dílčích cílů a systému jejich hodnocení).

 

 

Dodavatel v rámci této části zakázky zpracuje a poskytne zprávu zahrnující uvedené analýzy se závěry obsahujícími doporučení pro budoucí rozvoj sportu ve městě Havířově, která bude vycházet z analýz zpracovaných dodavatelem, tak z analýz a informací poskytnutých zadavatelem. Zároveň poskytne zadavateli detailní data z šetření.

 

Součástí realizace díla bude také poradenská a konzultační činnost poskytovaná dodavatelem v sídle zadavatele v souvislosti s podklady předávanými zadavatelem a bližší specifikací podmínek zadání projektu.

 

Dotazníkové šetřeníproběhne v termínu do 60 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy.

 

Doprovodné analytické a metodické služby pro Zadavatele

 

Dodavatel zpracuje na základě anonymizovaných údajů analytickou zprávu (dle výše uvedeného) pro zadavatele. Tato zpráva bude zahrnovat všechna základní zjištění. Ve zprávě budou formulována doporučení pro další rozvoj sportu ve městě Havířově. Zpráva musí být vypracována nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne předání kompletního dotazníkového šetření.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 495860,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
120 dní - dle příslušných smluv

Místo dodání / převzetí plnění:
statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč vč. DPH stanovená v souladu s touto zadávací dokumentací, a to tak, že jako nejvhodnější bude určena nabídka, která bude obsahovat nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč vč. DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny dle celkových nabídkových cen v Kč vč. DPH dle pořadí.


V případě rovnosti nabídkových cen u nejlépe hodnocených nabídek o pořadí nabídek rozhodne čas podání nabídek, a to tak, že bude vybrána ta nabídka, která byla doručena zadavateli nejdříve.
Každá dílčí část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost – pro obě dílčí části společně

Způsobilým analogicky podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění tohoto požadavku doloží účastník čestným prohlášením.

Profesní způsobilost – pro obě dílčí části společně

Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá, tedy:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů. Zadavatel akceptuje předložení v prosté kopii.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení analogicky § 79 odst. 2 písm. b) zákona.
Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu služeb poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

Požadovaná minimální úroveň:

Část 1: Dotazníkové šetření k aktualizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024

zpracování alespoň 3 rozvojových dokumentů, přičemž alespoň 1 dokument v oblasti komunitního plánu rozvoje sociálních služeb, pro územní samosprávné celky, zahrnující realizaci dotazníkového šetření, v rozsahu minimálně 500 dotazníků včetně formulace závěrů obsahujících doporučení pro budoucí rozvoj.

 

Část 2: Dotazníkové šetření k vytvoření plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025

zpracování alespoň 3 rozvojových dokumentů, přičemž alespoň 1 dokument v oblasti sportu, pro územní samosprávné celky, zahrnující realizaci dotazníkového šetření, v rozsahu minimálně 500 dotazníků včetně formulace závěrů obsahujících doporučení pro budoucí rozvoj.

Způsob prokázání:

Seznam zakázek dle výše uvedené specifikace, který bude taktéž obsahovat údaje o kontaktní osobě. Seznam zakázek bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za něj. (věcném)

Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Požadovaná minimální úroveň:

Část 1: Dotazníkové šetření k aktualizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020-2024

Vedoucí realizačního týmu: VŠ vzdělání, praxe min. 5 let, zkušenost se zpracováním alespoň 3 rozvojových dokumentů, přičemž alespoň 1 dokument v oblasti komunitního plánu rozvoje sociálních služeb, pro územní samosprávné celky, zahrnující realizaci dotazníkového šetření, v rozsahu minimálně 500 dotazníků včetně formulace závěrů obsahujících doporučení pro budoucí rozvoj.

 

Část 2: Dotazníkové šetření k vytvoření plánu rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025

Vedoucí realizačního týmu: VŠ vzdělání, praxe min. 5 let, zkušenost se zpracováním alespoň 3 rozvojových dokumentů, přičemž alespoň 1 dokument v oblasti sportu, pro územní samosprávné celky, zahrnující realizaci dotazníkového šetření, v rozsahu minimálně 500 dotazníků včetně formulace závěrů obsahujících doporučení pro budoucí rozvoj.

Způsob prokázání:

Předložení seznamu realizačního týmu s příslušnými doklady o vzdělání a odborné praxi.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obecné požadavky

Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce. Zadavatel doporučuje, aby byla předložena v jednom listinném vyhotovení (1x originál). Nabídka bude rovněž předložena v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf. Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu .doc(x).
Listinné vyhotovení nabídky bude zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.
Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny apod.).
Dodavatelé podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Provedení dotazníkového šetření“, označení dílčí části a nápisem Neotvírat - VZ/318/KP/18.
Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, a to v pondělí a středu od 7:30 do 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek od 7:30 do 14:00 hod. Nabídky je rovněž možné podávat poštou nebo obdobnou službou na uvedenou adresu.
Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky zadavateli.
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do evidenčního archu podaných nabídek.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

Struktura nabídky

Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:

Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele (pokud nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku)
Návrh smlouvy včetně příloh
Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů
Případné další dokumenty

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní částkou v Kč bez DPH (v případě neplátce DPH absolutní částkou v Kč).
Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami v závazném návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému provedení příslušné části zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).
Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží, veřejným příslibem ani zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je v této zadávací dokumentaci užito pojmu veřejná zakázka a odkazuje se na ustanovení zákona, jedná se pouze o názorný odkaz; v žádném případě to není projevem vůle zadavatele směřujícím k závaznému postupu dle tohoto zákona.
Zadavatel informuje účastníky, že projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost a bude se řídit pravidly tohoto operačního programu, tedy konkrétně kapitolou 20. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 285107.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1: Sociotrendy s.r.o. Rooseveltova 139/95, 770 06 Olomouc IČO: 286 30 319

  Datum podpisu smlouvy: 15. 10. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2: IPSOS s.r.o. Slovanský dům, vchod E, Na Příkopě 22, Praha 1IČO: 267 38 902

  Datum podpisu smlouvy: 16. 10. 2018

Datum ukončení: 16. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 7. 2018
 
Aktualizováno: 22. 10. 2018