Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Průzkum dopravního chování obyvatelstva měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12507

Název zakázky: Průzkum dopravního chování obyvatelstva měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: město Uherské Hradiště

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Stanislav Blaha, starosta města
 • Telefon: +420572525103
 • E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

IČ zadavatele: 00291471

DIČ zadavatele: CZ00291471

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: RNDr. Jaroslav Bičan
 • Telefon: +420572525243
 • E-mail: jaroslav.bican@mesto-uh.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 10. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Uherské Hradiště, Útvar městského architekta, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je provedení a vyhodnocení průzkumu dopravního chování obyvatel souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice a návštěvníků těchto měst jako výchozího podkladu pro implementaci Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti.

Cílem mobilitního průzkumu je vyhodnocení celkové mobility obyvatel souměstí na základě přesně popsaného dopravního chování statistického vzorku respondentů. Průzkum shromáždí informace o aktuálním dopravním chování jednotlivců, tedy o jimi vykonaných cestách (o jejich počtu, délce, době trvání, použitém dopravní prostředku a účelu) ve vztahu k charakteristikám jednotlivých osob (socio-demografickým charakteristikám jako jsou pohlaví, věk, ekonomická aktivita nebo vzdělání, dále dostupnosti dopravních prostředků aj.), resp. domácností (složení domácnosti, příjmu aj.). 

Výstupem budou údaje o celkové specifické hybnosti obyvatel, což po srovnání z údajů ze sčítání umožní kvalifikovaně odhadnout podíl MHD na celkové přepravní práci a následně predikovat u nově zaváděné provozní koncepce veřejné dopravy počty přepravených cestujících a změnu využívání městské hromadné dopravy ve městě.

Podrobnou specifikaci zadání a metodiky průzkumu požadované zadavatelem obsahuje Příloha č.3  této Výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 912000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 15.12.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Uherské Hradiště

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky je nabídková cena bez DPH zpracovaná v souladu s požadavky zadavatele v části Výzvy “Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny”.

  Nabídky budou sestaveny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Nabídka účastníka s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena jako nabídka na 1. místě v pořadí (nejvhodnější) a ekvivalentně pak bude pořadí sestaveno vzestupně s ostatními nabídkami. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH, tzn. jeho váha je 100%.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele analogicky dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále zákona). Splnění základních způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat účastníka. K tomuto účelu mohou účastníci použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této Výzvy.

 • Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele analogicky dle § 77, odst. 1 a 2 písm. a) zákona předložením:

Kopie výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, ne starší než 3 měsíce před dnem zahájení zadávacího řízení.

Kopie výpisu z živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenských oprávnění odpovídajících rozsahu a předmětu veřejné zakázky.

 • Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech před zahájení zadávacího řízení. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je takový dodavatel, který v posledních 3 letech před koncem lhůty pro podání nabídek realizoval alespoň 3 služby obdobného charakteru a rozsahu. Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí sběr dat, kde byly jednotky výběrového souboru vybírány pravděpodobnostní metodou výběru a formou osobního dotazování. Minimálně jedna služba musela být realizována na území jedné městské aglomerace a musela se týkat zjišťování dopravního chování obyvatel. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, zda jsou skutečnosti uvedené v čestném prohlášení pravdivé.

Způsob prokázání:

Seznam významných služeb v podobě čestného prohlášení s uvedením minimálně těchto údajů:

Název významné služby

Stručný popis

Termín plnění

Finanční objem plnění

Kontakt na osobu objednatele, u které je možno ověřit informace o plnění významné služby

Kvalifikace osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky: členem projektového týmu bude osoba, které má zkušenost se zajištěním dopravního výzkumu na vymezeném území v posledních 3 letech

Způsob prokázání:

Profesní životopis osoby s požadovanou zkušeností.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník předloží písemnou nabídku obsahující:

 1. Krycí list dle přílohy č. 1 - Identifikační údaje účastníka včetně nabídkové ceny, která je stanovena jako maximální smluvní cena. Nabídkovou cenu uvede účastník v české měně se zaokrouhlením na celé Kč. Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH. Hodnocena bude nabídková cena bez DPH.
 2. Doklady k prokázání kvalifikace dle bodu „Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele“
 3. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem účastníka a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním, předloženým v zadávací dokumentaci – příloha č.4 Obchodní podmínky. Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které účastník uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy. Účastník předloží návrh smlouvy v listinné i digitální podobě na CD.
 • Uchazeč v nabídce upozorní, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), na případné obchodní tajemství a na jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejněném textu anonymizovány.
 • Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
 • Nabídku není možné podávat elektronickými prostředky, ale pouze písemně, v listinné podobě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez DPH za činnosti uvedené v bodu „Popis (specifikace) předmětu zakázky“ této Výzvy k podání nabídky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení činností uvedených v části "Popis (specifikace) předmětu zakázky" této Výzvy včetně všech nákladů souvisejících. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu uvede účastník v české měně. Zadavatel neposkytuje zálohy. Nabídková cena bude stanovena takto:

 • nabídková cena bez DPH
 • DPH
 • nabídková cena včetně DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat – VZ PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude dodavateli zaslána do 2 pracovních dnů. Písemná žádost o vysvětlení musí být doručena na kontaktní email zadavatele nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídku v počtu jednoho výtisku v listinné podobě.

Varianty nabídky:

Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek.

Využití poddodavatele

Žádná část této zakázky nesmí být realizována formou subdodávky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 758500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): STEM/MARK, a.s., Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, IČ: 61859591

  Datum podpisu smlouvy: 18. 10. 2018

Datum ukončení: 18. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 9. 2018
 
Aktualizováno: 23. 10. 2018