Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10837

Název zakázky: Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Fond dalšího vzdělávání

Sídlo zadavatele: Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel

IČ zadavatele: 00405698

DIČ zadavatele: ---

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Holubkovová
  • Telefon: +420 773 784 137
  • E-mail: lenka.holubkovova@fdv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 10. 2016 13:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel požaduje podání nabídek písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele, a to osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nabídka musí být doručena v zapečetěné obálce s nápisem „Veřejná zakázka – Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb – NEOTVÍRAT“

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1218227,00 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Viz příloha

Soubory ke stažení:

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002735

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002746

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761

Název projektu

Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti I.

Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce

Cesta k uplatnění na trhu práce

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a tisk popularizačních tiskovin souvisejících s činností zadavatele (veškerá tisková data dodá zadavatel).

S jedním vybraným uchazečem bude pro účely plnění veřejné zakázky uzavřena rámcové smlouva (dále jen „rámcová smlouva“). Rámcová smlouva bude konstruována tak, aby obsahovala veškeré podmínky plnění veřejné zakázky ve vztahu ke svému obsahu. Rozsah požadovaných služeb bude vycházet z aktuálních potřeb zadavatele, které bude zadavatel detailně specifikovat v jednotlivých dílčích objednávkách.

Přesné vymezení předmětu plnění s uvedením předpokládaného počtu požadovaných výtisků je uvedeno v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky - Návrh rámcové smlouvy (závazný vzor).

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den následující po dni uzavření rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným uchazečem, přičemž předpokládané datum uzavření rámcové smlouvy je bez zbytečného odkladu po ukončení tohoto výběrového řízení.

Předmět veřejné zakázky bude vykonáván na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dobu určitou, a to na dobu do 31. 3. 2020, či na dobu, dokud úhrada odměn za plnění veřejné zakázky nedosáhne maximálně přípustné výše stanovené v návrhu smlouvy (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Místo dodání / převzetí plnění

Místy plnění veřejné zakázky, resp. místy dodání, jsou hlavní město Praha, sídlo zadavatele, u položky „šanon“ (viz řádek č. 23 přílohy č. 1 Návrhu rámcové smlouvy – Specifikace předmětu plnění) pak regionální pracoviště zadavatele v městech Brno, Ostrava a Zlín (konkrétní adresa dodání bude specifikována dílčí objednávkou).

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Zadavatel, resp. hodnotící komise bude hodnotit celkovou cenovou hladinu nabídky. Tato bude stanovena jako prostý aritmetický průměr všech uchazečem nabídnutých jednotkových cen v Kč včetně DPH, vyjma ceny dopravy „šanonů“ do regionálních pracovišť zadavatele (cena dopravy „šanonů“ do regionálních pracovišť nebude zahrnuta do hodnocení, ale je stanovena její maximální výše).

Pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek bude stanoveno na základě celkové cenové hladiny, a to tak, že jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, jejíž celková cenová hladina bude nejnižší.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele ve výběrovém řízení.

Prokázáním kvalifikace se rozumí:

  • splnění základních kvalifikačních předpokladů (uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče);
  • splnění profesních kvalifikačních předpokladů (uchazeč předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci).;
  •    splnění technických kvalifikačních předpokladů (uchazeč předloží seznam nejméně 3 významných služeb odpovídajících svým rozsahem a zaměřením požadovanému předmětu plnění, poskytnutého uchazečem v posledních 3 letech, s uvedením jejich předmětu, rozsahu a doby plnění. Finanční objem každé významné služby musí činit minimálně 200.000,- Kč bez DPH. Součástí tohoto seznamu budou kontaktní údaje osob, u kterých lze referenční zakázku ověřit). Uchazeč dále předloží údaje ke kontaktní osobě (tj. jméno a příjmení), která se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky a bude odpovědná za komunikaci se zadavatelem při plnění veřejné zakázky. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici osobu splňující následující požadavek zadavatele:
  •   minimálně 1 rok praxe v rámci předmětu veřejné zakázky, tj. 1 rok praxe v polygrafii (a to kdykoliv v průběhu profesní kariéry).

 

Blíže viz Výzva k podání nabídky.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Uchazeč uvede v nabídce kontaktní osobu, a to včetně kontaktní e-mailové adresy a telefonu.

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. Návrh smlouvy bude respektovat všechny zadávací podmínky uvedené ve výzvě. Bude-li návrh smlouvy podepsán osobou zmocněnou k takovému jednání osobou oprávněnou uchazeče zastupovat, je uchazeč povinen doložit do nabídky plnou moc podepsanou osobou oprávněnou uchazeče zastupovat.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předpokládaný předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Struktura nabídkové ceny bude stanovena v souladu s přílohou č. 1 výzvy - Návrh rámcové smlouvy.

Zadavatel nepřipouští, aby uchazeč uvedl cenu v jiné než předepsané struktuře. Zpracování ceny v jiné než předepsané struktuře bude hodnoceno jako nesplnění podmínek výběrového řízení.

Nabídková cena uchazeče bude uvedena v příloze č. 1 výzvy - Návrh rámcové smlouvy, resp. v její příloze č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“.

Nabídková cena navržená uchazečem bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče nezbytné pro řádné plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.

Maximální cena dopravy položky „šanon“ (viz řádek č. 23 přílohy č. 1 Návrhu rámcové smlouvy – Specifikace předmětu plnění) do regionálních pracovišť zadavatele, resp. cena jednoho závozu je zadavatelem stanovena na částku 6.500,- Kč včetně DPH. Tato cena nesmí být uchazečem při zpracování nabídky překročena. V případě překročení maximální stanovené ceny bude toto považováno za nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení

Požadavek na písemnou formu nabídky

Zadavatel požaduje podání nabídek písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele, a to osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nabídka musí být doručena v zapečetěné obálce s nápisem „Veřejná zakázka – Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb – NEOTVÍRAT“

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky

Bližší požadavky jsou stanoveny v samotné zadávací dokumentaci, která je spolu se všemi přílohami zveřejněna na profilu zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html. a na www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2016
 
Aktualizováno: 13. 12. 2016