Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace vzdělávacích kurzů- Měkké a manažerské dovednosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12190

Název zakázky: Realizace vzdělávacích kurzů- Měkké a manažerské dovednosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 3. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: MELIDA, a.s.

Sídlo zadavatele: 543 51 Špindlerův Mlýn 281

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Čeněk Jílek, předseda představenstva

IČ zadavatele: 24166511

DIČ zadavatele: CZ24166511

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Iveta Boháčová
  • Telefon: +420601356779
  • E-mail: bohacova@skiareal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 3. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn Provozovatel: MELIDA,a.s., 543 51 Špindlerův Mlýn 281 Podatelna je k dispozici v každý pracovní den mezi 8. a 15. hodinou.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění služby – realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti MELIDA, a.s. v období duben 2018 až září 2019 v rámci realizace projektu registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003957. Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“).

Nejedná se o výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“); jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost vydaných MPSV a platných v den zveřejnění této výzvy na portálu www.esfcr.cz.

Jedná se o kurzy „Měkké, manažerské dovednosti“

Požadavky zadavatele, pokud jde o typ kurzů a specifikaci jejich obsahu, požadovanou délku kurzů a zaměření kurzů a jiné požadavky na realizaci jsou uvedeny v příloze č. 4 této výzvy.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechna školení (kurzy) uvedená pro nabízenou dílčí část v příloze č. 4; není přípustné nabídnout pouze některá školení.

Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorech zadavatele formou kurzů připravených na míru. Náklady na školicí místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) nejsou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče výběrového řízení (dále jen „uchazeč“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

Uchazeč poskytne uchazečům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály
Uchazeč musí být schopen veškeré kurzy provést v období od dubna 2018 do konce září 2019. Součástí nabídky musí být navrhovaný harmonogram realizace jednotlivých kurzů.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby uchazeč byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.
U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů v příloze č. 4.
Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.
Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.
Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky uchazeč navrhne nad výše uvedený rozsah v souladu s ustanovením § 88 zákoníku práce.
Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.
Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob (lektorů), přičemž uchazeč je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají.
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.
Uchazeč je povinen spolupracovat se zadavatelem při evidenci činnosti v rámci jednotlivých kurzů a poskytnout součinnost při prověřování zadání a realizace zakázky.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení /certifikátů o absolvování kurzů.

Součástí plnění uchazeče budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkcí.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1281720,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobu realizace celé zakázky je duben 2018 až září 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací aktivity budou realizovány v Královehradeckém kraji mimo Prahu, konkrétní místo bude dohodnuto se zadavatelem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle následujících hodnotících kritérií:

Celková nabídková cena bez DPH (váha 40%)

Kvalita nabízených služeb (váha 60%)

 

Hodnotící kritérium Nabídková cena:

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

Body za toto kritérium budou určeny výpočtem: 100 x (nejnižší cena/cena posuzovaní nabídky) x váha vyjádřená v procentech

 

Hodnotící kritérium Kvalita nabízených služeb:

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky uchazeče bude hodnotit:

obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby,
metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe,
ukázky studijních materiálů

 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka dodavatele, jež bude v rámci tohoto hodnotícího kritéria obsahovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a požadavkům na zadavatele uvedeným v této výzvě komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) až c) tohoto hodnotícího kritéria.

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. a) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou: obsah nabízených vzdělávacích (školicích) aktivit, struktura těchto aktivit, jejich náplň a dále způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby, kdy hodnotící komise přidělí nabídce uchazeče 0-40 pomocných bodů.

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. b) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou: návrh metod výuky (školení), návrh forem výuky (školení), a to s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe, kdy hodnotící komise přidělí nabídce uchazeče 0-40 pomocných bodů.

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. c) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou interaktivní zapojení uchazeče, shrnutí látky, praktická použitelnost, strukturovanost testu, odkazy na další zdroje. Studijní materiály mají znaky vycházející z didaktických doporučení při práci s cílovou skupinou, kdy hodnotící komise přidělí nabídce uchazeče 0-20 pomocných bodů.

Nabídce, která získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto hodnotícím kritériem (nejvhodnější nabídka), je přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

 

Body za toto kritérium budou určeny výpočtem: Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech

 

Pravidla a způsob hodnocení:

Nejvýhodnější nabídka zakázky bude ta, jejíž celkový součet bodového hodnocení dílčích kritérií dosáhne nejvyšší hodnoty.

 

Sestavení celkového pořadí zakázky:

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí pro každou dílčí část zakázky. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v druhém hodnotícím kritériu – kvalita nabízených služeb.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Profesní způsobilost

Technická kvalifikace,

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

 

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3  ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla uchazeče, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Je-li uchazečem právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, tuto podmínku splňuje i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby i osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu uchazeče.

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla uchazeče.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

Který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
Který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje uchazeč:

Který předloží seznam významných služeb poskytnutých uchazečem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, v oblasti Měkké, manažerské dovednosti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět tohoto výběrového řízení (dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Každá významná služba je v hodnotě min. 400.000,- Kč bez DPH u každé jednotlivé služby.

Seznam významných dodávek uchazeč předloží ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky:

Identifikace služby,

Cena služby (její finanční objem) bez DPH,

Doba realizace služby (měsíc a rok)

Uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu

 

Seznam techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění této zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči.

Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu - projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Změny v osobách členů realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího nebo člena realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré níže uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího nebo člena realizačního týmu. Výměnu vedoucího realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejméně 10 pracovních dnů předem, výměnu člena realizačního týmu (mimo projektového manažera) je pak uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději 5 dnů předem. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě a s níž zadavatel vysloví souhlas.

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

 

            Měkké, manažerské dovednosti :

Všichni členové realizačního týmu musí mít ukončené středoškolské vzdělání
Všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci poskytování poradenských služeb bude český jazyk)
Projektový manažer musí mít praktickou zkušenost s vedením týmu a praxi v oblasti koordinace školení v oblasti měkkých, manažerských dovedností v délce nejméně 5let
 2 členové realizačního týmu (lektoři) musí mít praxi v oblasti školení měkkých, manažerských dovedností v délce nejméně 5 let

Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

Jméno a příjmení

Označení pozice v realizačním týmu

Nejvyšší dosažené vzdělání

Přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru, s uvedením referenčních zakázek

 

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dostatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklad prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Základní způsobilost a profesní způsobilost dle bodu 2 písm. a) tohoto článku nemohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace uchazeče zadávacího řízení je uchazeč zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci, zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první uchazeči zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu uchazečů zadávacího řízení nebo nabídek a c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je uchazeč oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejich přílohách budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Uchazeč pro posouzení subjektivních hodnotících kritérií předloží jako součást nabídky podklady obsahující relevantní informace k hodnoceným kritériím:

Kvalita nabízených služeb: Uchazeč v rámci nabídky doloží dokumenty, v nichž specifikuje a rozpracuje níže uvedené obligatorní části dle následující struktury:

obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby,
metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe,
ukázky studijních materiálů pro vybraný kurz Efektivní komunikace pro manažery

Kvalita nabízených služeb je hodnocenou částí nabídky uchazeče. Uchazeč předloží podklady ve shora požadované obligatorní struktuře.

 

Nabídka bude v českém jazyce, řádně čitelná, bez škrtů a přepisů

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě pro nabízenou dílčí část, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění v rámci dílčí části.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

Krycí list včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č.1 této výzvy;
Nabídková cena (celková cena za kompletní realizaci zakázky) včetně kalkulace nabídkové ceny s doplněnou tabulkou o položkové ceny jednotlivých kurzů (příloha č. 6);
Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti (čestné prohlášení minimálně v rozsahu dle přílohy č. 2), profesní způsobilosti a technické kvalifikace;
Popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět plnění stanovené zadavatelem;
Navrhovaný harmonogram plnění tak, aby veškeré kurzy dané dílčí části byly realizovány v období duben 2018 až září 2019;
Podklady pro vyhodnocení nabídky dle hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb ve struktuře uvedené výše v tomto bodě výzvy;
Návrh smlouvy

Podepsaný návrh smlouvy o realizaci zakázky; text návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy, je pro uchazeče závazný s tím, že ve smlouvě uchazeč navrhne doplnění míst označených slovy „DOPLNIT“ tak, aby odpovídala zadaným podmínkám, a po projednání bude na základě dohody zadavatele a uchazeče dohodnuta finální textace v těchto bodech; jiné změny a doplnění ve smlouvě nejsou dovoleny, obdobně se nedovoluje připojení obchodních podmínek uchazeče ke smlouvě či odkaz na takové obchodní podmínky. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (v počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy), musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče, včetně uvedení bankovních účtů, na které má být případná platba směrovaná a musí obsahovat prohlášení, že bankovní účty jsou v souladu se zákony země sídla uchazeče uvedena u finanční správy, je-li v zemi sídla uchazeče takové uvedení vyžadováno. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění či změnu s výjimkou změny jakýchkoli závazných podmínek stanovených v této výzvě. Součástí předkládaného návrhu smlouvy uchazečem nejsou přílohy smlouvy.

Ostatní údaje a dokumenty, které uchazeč má zájem předložit (např. čestné prohlášení o poddodavatelích, budou-li použiti). 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní realizaci dílčí části zakázky v souladu s touto výzvou.  

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, sazbou DPH a částkou s DPH a tyto údaje budou uvedeny v krycím listu nabídky (příloha č. 1) a bude doplněna o kalkulaci nabídkové ceny podle přílohy č. 6 (uvedení položkových cen jednotlivých kurzů).

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu plnění zakázky.  Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.) Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Uchazeč je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „NABÍDKA-NEOTEVÍRAT– výběrové řízení na Realizaci vzdělávacích kurzů, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Zadavatel doporučuje podat celou nabídku také na CD anebo USB klíči ve formátu „pdf“ a to tak, že obsahem CD (USB) budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávaná (tj. naskenovaná kopie základní nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy). V případě rozporu je rozhodující papírová verze nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaný ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému uchazeči nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účasti v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje. Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku v souladu s čl. 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (vydání č. 7, účinné od 1. 1. 2018). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve znění účinném ke dni zveřejnění této výzvy na portálu www.esfcr.cz (tj. vydání č. 7, datum účinnosti od 01. 01. 2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 990000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum andragogiky,s.r.o., K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové, IČ: 27489698, jednatel: Ing.Daniel Suchochleb

    Datum podpisu smlouvy: 6. 4. 2018

Datum ukončení: 6. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 3. 2018
 
Aktualizováno: 10. 4. 2018