Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti Obecného IT a v oblasti Měkké a manažerské dovednosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13396

Název zakázky: Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti Obecného IT a v oblasti Měkké a manažerské dovednosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 4. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: MELIDA, a.s.

Sídlo zadavatele: Špindlerův Mlýn 281, 543 51

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jiří Čeněk, předseda představenstva

IČ zadavatele: 24166511

DIČ zadavatele: CZ24166511

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Iveta Boháčová, specialista vzdělávání
 • Telefon: +420601356779
 • E-mail: bohacova@skiareal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 4. 2020 15:00

Místo pro podání nabídek:
SKIAreál Špindlerův Mlýn, Provvozovatel: MELIDA a.s., 54351 Špindlerův Mlýn 281

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění služby – realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti MELIDA, a.s. v období května 2020 až března 2022 v rámci realizace projektu registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_097/0011752. Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“).

Nejedná se o výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“); jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost vydaných MPSV a platných v den zveřejnění této výzvy na portálu www.esfcr.cz.

Jedná se o  vzdělávací kurzy v oblasti „ Obecné IT“ a  „Měkké, manažerské dovednosti“.
 • Dílčí plnění část č. 1 Vzdělávací kurzy v oblasti obecné IT
 • Dílčí plnění část č.2 Vzdělávací kurzy v oblasti Měkké a manažerské dovednosti

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1223970,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do března 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Královehradecký kraj, mimo hl.m. Praha

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle následujících hodnotících kritérií:

Celková nabídková cena bez DPH (váha 40%)

Kvalita nabízených služeb (váha 60%)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Profesní způsobilost: 

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licencí;

Technická způsobilost: viz. soubor Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro danou část veřejné zakázky. Nabídka bude podána v českém jazyce. Jako součást nabídky dodavatelé předloží:

 • Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek
 • Doklady, prokazující splnění požadované kvalifikace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní realizaci dílčí části zakázky v souladu s touto výzvou.  

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, sazbou DPH a částkou s DPH a tyto údaje budou uvedeny v krycím listu nabídky (příloha č. 1) a bude doplněna o kalkulaci nabídkové ceny podle přílohy č. 4 (uvedení položkových cen jednotlivých kurzů).

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum andragogiky, s.r.o., K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové, IČ: 27489698

  Datum podpisu smlouvy: 15. 6. 2020

Datum ukončení: 15. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 4. 2020
 
Aktualizováno: 7. 7. 2020