Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VII

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13407

Název zakázky: Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VII

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 4. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČ zadavatele: 72496991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lenka Šafránková
 • Telefon: +420950144712
 • E-mail: lenka.safrankova@uradprace.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 6. 2020 08:00

Místo pro podání nabídek:
https://nen.nipez.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky.
VZ je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozdělena do 32 částí. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 51836000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané datum zahájení plnění: 1.8.2020 Plnění veřejné zakázky končí 4 roky po nabytí účinnosti Rámcové dohody nebo dnem dosažení předpokládané hodnoty části VZ.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místa plnění pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou specifikována v Příloze č. 6 Zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 specifikováno v ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
specifikováno v ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
specifikováno v ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě pro každou část VZ samostatně, a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese https://nen.nipez.cz a musí být šifrovány prostřednictvím certifikátu veřejného klíče, který je zadavatelem poskytován na profilu zadavatele spolu se ZD.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 32 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ. Na každou jednotlivou část zakázky se podává samostatná nabídka.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ poskytne vysvětlení ZD na základě písemné žádosti dodavatele zaslané prostřednictvím elektronického nástroje NEN v souladu s ustanoveními o elektronické komunikaci uvedenými v kapitole č. 10 - Podání a otevírání nabídek, elektronická komunikace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 1: Autoškola ESSA, s.r.o., Jiřího Potůčka 337, Trnová, 530 09 Pardubice, IČ: 04580613

  Datum podpisu smlouvy: 21. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 2: Autoškola ESSA, s.r.o., Jiřího Potůčka 337, Trnová, 530 09 Pardubice, IČ: 04580613

  Datum podpisu smlouvy: 21. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 4: Autoškola ESSA, s.r.o., Jiřího Potůčka 337, Trnová, 530 09 Pardubice, IČ: 04580613

  Datum podpisu smlouvy: 21. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 5: Autoškola ESSA, s.r.o., Jiřího Potůčka 337, Trnová, 530 09 Pardubice, IČ: 04580613

  Datum podpisu smlouvy: 21. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 6: AUTOŠKOLA Chrudim spol. s r. o., Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 46508201

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 7: AUTOŠKOLA Chrudim spol. s r. o., Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 46508201

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 8: AUTOŠKOLA Chrudim spol. s r. o., Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 46508201

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 9: AUTOŠKOLA Chrudim spol. s r. o., Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 46508201

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 10: AUTOŠKOLA Chrudim spol. s r. o., Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 46508201

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 11: AUTOŠKOLA Chrudim spol. s r. o., Masarykovo náměstí 57, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 46508201

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 18: AUTO CZ, spol. s r. o., Polní 596/5, Lány, 568 02 Svitavy, IČ: 26014891

  Datum podpisu smlouvy: 20. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 19: AUTO CZ, spol. s r. o., Polní 596/5, Lány, 568 02 Svitavy, IČ: 26014891

  Datum podpisu smlouvy: 20. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 20: AUTO CZ, spol. s r. o., Polní 596/5, Lány, 568 02 Svitavy, IČ: 26014891

  Datum podpisu smlouvy: 20. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 21: AUTO CZ, spol. s r. o., Polní 596/5, Lány, 568 02 Svitavy, IČ: 26014891

  Datum podpisu smlouvy: 21. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 22: AUTO CZ, spol. s r. o., Polní 596/5, Lány, 568 02 Svitavy, IČ: 26014891

  Datum podpisu smlouvy: 21. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 23: AUTO CZ, spol. s r. o., Polní 596/5, Lány, 568 02 Svitavy, IČ: 26014891

  Datum podpisu smlouvy: 21. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 24: BOZP Pardubice s.r.o., Brozanská 503, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 06552111

  Datum podpisu smlouvy: 21. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 27: EducAdvice o.p.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, IČ: 27470229

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 28: EducAdvice o.p.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, IČ: 27470229

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 29: EducAdvice o.p.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, IČ: 27470229

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 30: EducAdvice o.p.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, IČ: 27470229

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 31: AP NETSOFT, s.r.o., Hradecká 772/15, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25900901

  Datum podpisu smlouvy: 20. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část č. 31: MAVO s.r.o., Vonoklasy, Černošická 20, PSČ 25228, IČ: 62579461

  Datum podpisu smlouvy: 22. 1. 2021

Zrušené části zakázky: Zrušeny části č. 3, 12-17, 25 a 26

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 4. 2020
 
Aktualizováno: 15. 3. 2021