Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Řetězárna Česká Třebová s.r.o. vzdělává své zaměstnance

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13350

Název zakázky: Řetězárna Česká Třebová s.r.o. vzdělává své zaměstnance

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Řetězárna Česká Třebová s.r.o.

Sídlo zadavatele: Smetanovo nábřeží 934, 517 54 Vamberk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Melšová Monika
  • Telefon: +420734763383
  • E-mail: mlo@pewag.cz

IČ zadavatele: 27482839

DIČ zadavatele: CZ27482839

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Melšová Monika
  • Telefon: +420734763383
  • E-mail: mlo@pewag.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 3. 2020 15:00

Místo pro podání nabídek:
Řetězárna Česká Třebová s.r.o. - Smetanovo nábřeží 934, 517 54 Vamberk

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt Řetězárna Česká Třebová s.r.o. vzdělává své zaměstnance pro společnost Řetězárna Česká Třebová s.r.o.

Školení budou uzavřená určená pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti Řetězárna Česká Třebová s.r.o.  Školené kurzy budou realizovány v prezenční formě.

Skupina – max. 12 osob.

Školící den – max. 8,5 hodin včetně 30 min povinné přestávky dle § 88 Zákoníku práce (1h=60minut)

Název kurzuPředpokládaný počet osob celkemPočet skupinMax. délka kurzu (hodiny)Druh kurzuŠkolící prostory zajistí
Měkké a manažerské dovednosti/Obecné IT/Účetní, ekonomické a právní kurzy     

Olin/manažerské dovednosti 1

Olin – interní označení kurzu

Cíl: Role manažera. Typy manažerů. Jak být dobrým manažerem. Manažer – leader – kouč.
33316uzavřenýzadavatel

Aplikace/manažerské dovednosti 2

Cíl: Manažerské dovednosti – prohloubení. Priority v rozhodování.
33316uzavřenýzadavatel

Asertivita

Cíl: Asertivní chování. Umět říci ne.
3238uzavřenýzadavatel

Konfliktní chování

Cíl: Konfliktní chování – analýza, vyhodnocení řešení. Jak předcházet konfliktům. Zvládání námitek v praxi.
29316uzavřenýzadavatel

Řízení technických projektů

Cíl: Typy řízení. Přebírání již rozběhnutých projektů. Zajištění technické přípravy. Vedení projektů od A do Z. Vyhodnocení rizik.
16216uzavřenýzadavatel

Projektové řízení technologických inovací

Cíl: Co je inovace. Jak řídit projekt. Kde získávat informace.
3116uzavřenýzadavatel

Vyjednávání

Cíl: Typy vyjednávání. Asertivita x konflikt. Nátlakové metody a jak se bránit.
24216uzavřenýzadavatel

SAP a EXCEL kalkulace

Cíl: Práce v tabulkovém softwaru Excel. Zpracování a vyhodnocení vyexportovaných dat ze SAPu v tabulkovém softwaru Excel. Efektivní řízení kalkulací a finančního toku ve společnosti. (Vstupní data do SAP jsou získána z více interních SW společnosti).
7116uzavřenýzadavatel

SAP a EXCEL reporting

Cíl: Práce v tabulkovém softwaru Excelu. Tabulková a následná grafická analýza dat ze SAPu v tabulkovém softwaru Excel. Typy reportů. Aplikace nových typů reportů do společnosti. Správné vyhodnocování dat v tabulkovém softwaru Excel a reportování těchto výstupů vedení společnosti. (Vstupní data do SAP jsou získána z více interních SW společnosti).

7116uzavřenýzadavatel

Právo pro mistry

Cíl: Základní pojmy a definice Zákoníku práce. Výhody a nevýhody jednotlivých pracovněprávních vztahů.  Řešení případových studií, praktických příkladů.
1118uzavřenýzadavatel

Dodavatel zajistí na jednotlivá školení:

-       Lektory

a zadavatelem požadované výstupy pro každé školení:

-       Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu (dle vzoru OPZ),

-       Prezenční listinu (dle vzoru OPZ),

-       Potvrzení o absolvování (dle vzoru OPZ),

-       Vzdělávací materiály pro účastníky kurzu.

Při zajištění výše uvedených skutečností se bude dodavatel řídit Pravidly pro vizuální identitu OPZ stanovenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

 

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je vázán celým obsahem své nabídky.

 

Součástí plnění dodavatele budou veškeré činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 398000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace vzdělávacích kurzů je duben 2020 až srpen 2021. Vzdělávací kurzy budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude dohodnut neprodleně po podpisu smlouvy s dodavatelem. Termíny jednotlivých vzdělávacích kurzů mohou být upraveny na základě potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zadavatele: Královehradecký kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definovaného touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů.

 

Hodnocení nabídek:

Doručené nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění poskytované zadavateli v Kč bez DPH.

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší až po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící kritérium je v souladu se zásadou transparentnosti a je v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

·       Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + originálem plné moci) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Vzor prohlášení je přílohou č. 3 této Výzvy.

 

Profesní způsobilost

·       Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.

·       Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v prosté kopii ve stáří max. 90 dní k podání nabídky.

 

Technická kvalifikace

·       Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení (vzor seznamu významných služeb je přílohou č. 4 této Výzvy).

 

-  Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Měkké a manažerské dovednosti/Obecné IT/Účetní, ekonomické a právní kurzy), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 100 tis. Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

-        Titulní strana nabídky

-        Krycí list nabídky podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1)

-        Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu společnosti vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti (Příloha č. 2), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – viz Příloha č. 3 Výzvy, podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Doklad o oprávnění k podnikání

-        Výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní)

-        Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem (Příloha č. 4),

-        Popis předmětu zakázky – popis vzdělávacích kurzů, jejich zajištění, metody výuky, výstupy kurzů, časová dotace + případné další služby

-        Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Návrh smlouvy – řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem (Příloha č. 6)

-        Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele

-        Elektronická verze s kompletní nabídkou (CD/DVD/FLASH) - Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

-        Plná moc – pouze v případě jedná-li a podepisuje-li za dodavatele zmocněnec (v originále nebo ověřené kopii).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů obsažený v tomto článku Výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument a povinnost jeho doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1).

Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5) a v Návrhu smlouvy (Příloha č. 6). Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, příloze č. 5 a Návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena uvedená v Návrhu smlouvy.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky. Jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Řetězárna Česká Třebová s.r.o. vzdělává své zaměstnance – Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Nabídka účastníka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusejí.Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena buď poštou na adresu zadavatele k rukám paní Mgr. Moniky Melšové, nebo elektronicky e-mailem na adresu mlo@pewag.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

-        Zadavatel jako součást výzvy předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů (Příloha č. 6). Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy, a to identifikační údaje poskytovatele služeb na str. 1, výši celkové ceny bez DPH na str. 3 a přílohy č. 1 návrhu smlouvy. Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo ověřené kopii.

-        Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

-        Nabídka se dodavateli nevrací.

-        Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.

-        Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.

-        Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu, pokud český právní řád nestanoví jinak. Doba archivace začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět ŘO. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

Zadavatel upozorňuje na povinnosti a možnosti zrušení veřejné zakázky dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11 s účinností od 15. 10. 2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 369000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRISCO s.r.o. - Jaroslava Seiferta 1158/26, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava IČ: 28641949

    Datum podpisu smlouvy: 8. 4. 2020

Datum ukončení: 8. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 3. 2020
 
Aktualizováno: 15. 4. 2020