Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12311

Název zakázky: Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 5. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Krajský úřad Libereckého kraje

Sídlo zadavatele: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jitka Volfová
  • Telefon: +420485226492
  • E-mail: jitka.volfova@kraj-lbc.cz

IČ zadavatele: 70891508

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Zita Stankovská
  • Telefon: +420485226918
  • E-mail: zita.stankovska@kraj-lbc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 6. 2018 09:30

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Libereckého kraje

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je:

  I. rozvoj stávající IT aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje (dále také jen „ZSLK“) (dále také jen „ARSFaK“),

 II.  vznik webového katalogu sociálních služeb / sociálních jevů (dále také jen „Katalog“),

III. vznik mobilní aplikace katalog sociálních služeb / sociálních jevů (dále jen „Mobilní aplikace“),

IV. zajištění hostingu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy,

 V. servis systému dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy.

Aplikace umožní efektivně plánovat a spravovat jednotlivé druhy sociálních služeb (dále také jen „SocS“) zařazených v rámci ZSLK. Aplikace je nástrojem pro sdílení dat mezi územními samosprávami Libereckého kraje (dále také jen „LK“) a poskytovateli sociálních služeb. LK požaduje rozšíření aplikace využívající stávající řešení aplikace Řízení sítě sociálních služeb, které má zadavatel VZ k dispozici v rámci podlicenční smlouvy od majitele licence aplikace (majitel licence je Královehradecký kraj). Parametry aplikace „Řízení sítě sociálních služeb“ v rámci podlicenční smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2644628,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
7/2018 - 31. 01. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená účastníkem v návrhu smlouvy, a to cena vč. DPH.

Jako nejvýhodnější nabídka bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní dodavatel, který:

1. prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74  zákona,

2. prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,

3. prokáže technickou kvalifikace podle § 79 zákona,

Účastník může dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti  dle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 zákona.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předána v jednom listinném vyhotovení (originále) a současně v elektronické podobě.

Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy (na CD/DVD/FLASH disk) v otevřeném (editovatelném) formátu .doc. V případě rozporu se má za rozhodující tištěné originální vyhotovení nabídky.

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Z důvodu oprávněných zájmů účastníků, zadavatel doporučuje podat nabídky s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být zařazeny až na konci za vlastní nabídkou účastníka.

Zadávací řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími předpisy a Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (dle posledního aktuálního vydání) – viz. https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz .

Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo „Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ nebo „Oznámení o výběru dodavatele“ uveřejnit na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní dle § 53 odst. 8 zákona na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů
od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

• změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,

• požadovat od účastníků doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách, případně si sám pořizovat další doklady.

• informovat dodavatele o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o případném vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz

Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, který je požadován a specifikován v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí plnění budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto Výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách.

Nabídková cena bude zpracována formou ocenění jednotlivých dílčí plnění uvedených v příloze č. 4 této ZD, kde budou tato plnění uvedena v členění s DPH i bez DPH.

Celková nabídková cena bude tvořena jako součet částek za jednotlivá dílčí plnění a bude rovněž uvedena v závazném návrhu smlouvy v členění s DPH a bez DPH.

Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena včetně DPH stanovená účastníkem v návrhu smlouvy o dílo čl. VII. odst. 1 – příloha č. 3 ZD.

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

Celková nabídková cena nesmí překročit 3.200.000 Kč vč. DPH, tzn. musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost dodavatele musí být doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to tedy alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení včetně souvisejících dokumentů musí uveřejnit na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna či doplnění bude uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj a portále ESF www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.

Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky.

Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel
v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případě, že mu nebude na spolufinancování předmětu plnění poskytnuta odpovídající výše dotačních finančních prostředků.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.7) a ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 5. 2018
 
Aktualizováno: 16. 5. 2018