Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část B: Realizace vzdělávacích akcí zaměstnanců ÚMČ Praha 12

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12671

Název zakázky: Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část B: Realizace vzdělávacích akcí zaměstnanců ÚMČ Praha 12

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 2. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Městská část Praha 12

Sídlo zadavatele: Písková 830/25, 143 00 Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jan Adamec
 • Telefon: +420244028235
 • E-mail: adamec.jan@praha12.cz

IČ zadavatele: 00231151

DIČ zadavatele: CZ00231151

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Jiří Gorčík
 • Telefon: +420244028222
 • E-mail: gorcik.jiri@praha12.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 3. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Účastníci mohou nabídku zaslat na adresu sídla zadavatele nebo ji podat osobně do podatelny v sídle zadavatele v úředních hodinách: pondělí a středa (8:00 - 18:00), úterý a čtvrtek (8:00 - 15:30), pátek (8:00 - 13:00). Nabídka musí být doručena nejpozději ve lhůtě uvedené výše.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 je realizace vzdělávání zaměstnanců úřadu v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti prostřednictvím vzdělávacích akcí, a to z důvodu zvyšování jejich kvalifikace a profesionálního růstu. Účelem je proškolit zaměstnance v dané konkrétní oblasti, v rámci které byl identifikován "prostor" pro rozvoj jejich schopností a dovedností a která prokazatelně přispěje ke zvýšení jejich kvalifikace.

Záměrem zadavatele je zvýšit efektivitu výkonu vybraných činností zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 12 (dále také "ÚMČ Praha 12") prostřednictvím zvýšení odbornosti zaměstnanců ÚMČ Praha 12.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku „Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12“ na dvě části (A a B), přičemž připouští podání nabídky i pouze pro jednu část veřejné zakázky.

 

Výzva k podání nabídek k části B – Realizace vzdělávacích akcí zaměstnanců ÚMČ Praha 12 je řešena samostatnou výzvou k podání nabídek v rámci veřejné zakázky projektu. Předmětem této části veřejné zakázky je realizace odborného vzdělávání vedoucích a ostatních vybraných zaměstnanců úřadu.

 

Předmět veřejné zakázky (část B):

V rámci vzdělávacích akcí bude realizováno odborné vzdělávání vedoucích zaměstnanců a vybraných zaměstnanců úřadu

 

Detailní popis předmětu plnění:

Odborné vzdělávání vedoucích zaměstnanců a vybraných zaměstnanců úřadu

V oblasti odborného vzdělávání (školení, kurzy) bude proškoleno nejméně 60 zaměstnanců v rámci tzv. bagatelní podpory (každý zaměstnanec musí absolvovat školení v délce nejméně 40 hodin, tj. např. 8 školících dnů po 5 vyučovacích hodinách, přičemž 1 vyučovací hodina odpovídá 60 minutám vzdělávání, nebo např. absolvovat 7 akreditovaných celodenních kurzů, tj. absolvovat celkem 7 školících dnů po 8 vyučovacích hodinách, přičemž 1 vyučovací hodina odpovídá 45 minutám vzdělávání). Obsahové zaměření odborného vzdělávání bude vycházet z níže uvedených vzdělávacích modulů. Podrobný přehled požadovaných kurzů je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel preferuje, aby maximum školení bylo akreditováno Ministerstvem vnitra pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Zadavatel předpokládá, že různá školení mohou probíhat ve stejný čas a že v rámci jednoho školení bude proškoleno maximálně 40 lidí. V rámci vzdělávacích akcí se předpokládá vzdělávání v oblastech:

Prohlubující vzdělávání pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance úřadu v „obecné“ legislativě, mj. zákon o hlavním městě Praze, Statut hl. m. Prahy, GDPR, správní řád, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o svobodném přístupu k informacím, občanský zákoník a další. Podrobný přehled vzdělávání je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

 

Prohlubující vzdělávání pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance úřadu v legislativě upravující odborné agendy, mj.  legislativa v oblasti životního prostředí, stavební zákon a související legislativa, zákoník práce a související legislativa, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, legislativa v oblasti krizového řízení apod. Podrobný přehled vzdělávání je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

 

Výstupy z výše uvedených vzdělávacích akcí:

Certifikáty ze školení
Podklady ze školení
Prezenční listiny
Testové otázky
Vyplněné formuláře pro monitorování podpořených osob
a další dle charakteru a akreditace kurzu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1210000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 6 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele, místo realizace výjezdních vzdělávacích aktivit (workshopů)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH ……………………………………………… váha 100 %

  Ad A. Celková nabídková cena

  Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen více účastníků bude lépe hodnocena nabídka, která bude podána dříve.

  Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Účastník musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

  a)       splnění základní způsobilosti analogicky k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona prokáže účastník formou čestného prohlášení podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka, které je přílohou č. 2 této výzvy.

       Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje na pravidla stanovená v § 74 odst. 2 písm. a) až c) zákona a v § 74 odst. 3 písm. a) a b) zákona, která jsou ve vztahu k této veřejné zakázky zadavatelem analogicky uplatňována.

  b)       splnění profesní způsobilosti analogicky k ustanovení

  ·         § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne staršího než 3 měsíce přede dnem zahájení výběrového řízení, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

  ·         § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky (např. oprávnění k pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti), účastník může rovněž prokázat splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy[1] nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu (ve smyslu § 6 odst. 3 ZZVZ). Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu, kde jsou informace o dodavateli dostupné neomezeným dálkovým přístupem, a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. Výpis z obchodního rejstříku je tedy možné nahradit odkazem na konkrétní internetovou adresu „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik), na kterém jsou informace o dodavateli dostupné. Obdobně je možné nahradit výpis ze živnostenského rejstříku odkazem na konkrétní internetovou adresu „Registru živnostenského podnikání“ (http://www.rzp.cz/).

  ·         Nebo účastník předloží výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kdy tento doklad nahrazuje doklad prokazující jak základní, tak profesní způsobilost. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni ke, kterému má být základní a profesní způsobilost prokázána.

  c)         splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením:

  ·         Seznamu alespoň 3 významných služeb obdobného charakteru a rozsahu poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení ve formě čestného prohlášení v následující struktuře:

  o   název, IČO a sídlo odběratele služby, kontaktní osoba odběratele s uvedením telefonu nebo e-mailu,

  o   název a popis služby,

  o   celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH),

  o   doba a místo poskytování služby.

  Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 služby obdobného charakteru. Za obdobnou významnou službu jsou považovány služby, jejichž předmětem bylo školení v oblastech specifikovaných v příloze č. 2 Smlouvy o poskytování služeb, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, o minimální finanční hodnotě 150.000,- Kč bez DPH za každou takovou službu. Technický kvalifikační předpoklad bude splněn, pokud účastník prokáže splnění nejméně 3 různých oblastí, tj. ve 3 různých (kterýchkoli) oblastech uvedených v příloze č. 2 Smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 zadávací dokumentace) pod body I. až XXVI.

  Seznam významných služeb obdobného charakteru a rozsahu musí mít formu čestného prohlášení dodavatele.

   

  ·         Seznamu osob, které se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky – realizační tým.

  Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici realizační tým skládající se minimálně z 5 osob (lektorů):

  o   Každý z odborných lektorů musí disponovat praxí v oblasti školení v délce nejméně 5 let, z toho nejméně 3 roky v příslušném oboru, který bude předmětem poskytovaného školení.

  o   Každý z odborných lektorů musí mít ukončené VŠ vzdělání.

  o   Každý z odborných lektorů musí prokázat účast na nejméně 3 obdobných zakázkách (školení v příslušném oboru, který bude předmětem poskytovaného školení), nemusí se jednat o zakázky uvedené v seznamu významných zakázek.

  o   Každý z lektorů musí plynně komunikovat v českém jazyce slovem i písmem.

  K prokázání splnění toho technického kvalifikačního předpokladu dodavatel předloží seznam členů realizačního týmu, z něhož bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele.

  Seznam členů realizačního týmu musí pro každého z členů obsahovat minimálně následující:

  o   jméno a příjmení člena/členky týmu (pracovníka/pracovnice),

  o   úroveň dosaženého vzdělání,

  o   přehled profesní praxe vztahující se k plnění této zakázky,

  o   nejdůležitější referenční zakázky odpovídající výše uvedeným požadavkům zadavatele; z uvedených údajů musí být patrný odběratel zakázky, doba plnění a rozpis vykonaných činností v rámci dané zakázky,

  o   specifikace vztahu k dodavateli (zaměstnanec dodavatele, poddodavatelský vztah apod.),

  o   prohlášení, že příslušný člen týmu plynně komunikuje slovem i písmem v českém jazyce.

   

  Jiné podmínky zadavatele

  Účastník prokáže čestným prohlášením, že je držitelem akreditací nejméně ke 3 různým oblastem uvedeným v příloze č. 2 Smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 zadávací dokumentace) pod body I. až XXVI.

  Akreditace kurzu musí odpovídat časovému rozsahu a tématu/obsahu vzdělávací akce, uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

  Účastník je oprávněn zajišťovat plnění veřejné zakázky i prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce:

   

  a)      určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

  b)      předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a v jakém finančním objemu.

   

   

  [1]  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1.     Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

2.     Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce.

3.     Účastník předloží v nabídce podepsaný návrh smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných než výslovně označených místech.

4.     Zadavatel dále doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:

a)   krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této výzvy,

b)   dokumenty prokazující splnění kvalifikace,

c)   doplněný a podepsaný návrh smlouvy – viz příloha č. 3 této výzvy,

d)   prohlášení o počtu stran nabídky uvedené na posledním listu nabídky.

 

5.     Nabídka včetně příloh (pokud jsou předkládány) by měla být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku.

6.     Statutární zástupce účastníka nebo osoba oprávněná účastníka zastupovat podepíše:

a)   krycí list nabídky,

b)   poslední stranu návrhu smlouvy,

c)   poslední stranu nabídky obsahující prohlášení o počtu stran nabídky.

(V případě podpisu osobou oprávněnou zastupovat účastníka na základě plné moci předloží účastník v nabídce i originál či úředně ověřenou kopii dané plné moci).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy za činnosti uvedené v popisu předmětu zakázky této výzvy i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

 

Cena bez DPH                                    ………………. Kč

DPH 21 %                                           ………………. Kč

Celková cena vč. DPH                        ………………. Kč

 

2.         Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 výzvy). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce, v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce, či jiném obalu označeném na přední straně následovně:V levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa účastníka.Uprostřed bude nápis: NABÍDKA – Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část B: Realizace vzdělávacích akcí zaměstnanců ÚMČ Praha 12 – NEOTEVÍRAT.V pravém dolním rohu obálky (obalu) bude adresa sídla zadavatele.Obálka s nabídkou bude na spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního orgánu účastníka nebo osoby oprávněné účastníka zastupovat.Součástí nabídky bude i kompletní elektronická kopie nabídky dodavatele na CD.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.
Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne v sídle zadavatele na adrese Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, v zasedací místnosti č. 504, 4. patro, dne 13. 03. 2019 v 10:00 hod., a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit účastníci, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého účastníka maximálně 1 osoba k tomu oprávněná nebo pověřená na základě plné moci, není-li účastnící se osoba přímo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu účastníka oprávněným jednat přímo za účastníka.

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti z výběrového řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v krycím listu jejich nabídky.

V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým výběrové řízení zahájil.

Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.
Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na účastníka. Účastník se proto zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Účastník je povinen uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky v souladu s platným právním řádem České republiky.
Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
Účastník je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 10 let po ukončení realizace projektu.
Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení § 31 zákona, tj. mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, a v souladu s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost.
Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna v registru smluv.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy, ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění, na úpravu konečného znění smlouvy v mezích bodu 20.9.1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě účastníka v odůvodněných případech vyloučit s odůvodněním z další účasti ve výběrovém řízení, zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v pravidlech Operačního programu Zaměstnanost.

Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 2. 2019
 
Aktualizováno: 9. 5. 2019