Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj Metodiky projektového řízení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12243

Název zakázky: Rozvoj Metodiky projektového řízení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Ministerstvo pro místní rozvoj

Sídlo zadavatele: Staroměstské nám. 6

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA
  • Telefon: +420224861819
  • E-mail: radmila.outla@mmr.cz

IČ zadavatele: 66002222

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lucie Zimmermannová, MPA
  • Telefon: +420224861857
  • E-mail: lucie.zimmermannova@mmr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 5. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Na základě výstupů z „Evaluace projektového prostředí u ZO MMR[1] a analýzy dopadu vstupů na Metodiku projektového řízení MMR“ (dále jen „Evaluace“) přepracovat „Metodiku projektového řízení MMR“ (dále „Metodika“).

dílčí část: GDPR (do 30. května 2018)

a) Výstup: Metodické stanovisko (max. 3 normostrany bez příloh v součtu počtu znaků standardního textu), které se v aktualizované Metodice stane její nedílnou přílohou a zapracování problematiky GDPR[2] do Metodiky projektového řízení s dopadem do jednotlivých kapitol, nebo formou samostatného dokumentu. Metodické stanovisko bude zároveň obsahovat návrh ochrany osobních dat v ELIT[3];

b) Činnosti

analýza osobních dat spravovaných projektovou kanceláří a projektovými kancelářemi zřizovaných organizací s dopadem do GDPR;

analýza současného stavu práce s osobními daty v projektech a veřejných zakázkách v projektech;

analýza rizik; dopad na subjekty při úniku osobních/citlivých dat;

Metodické stanovisko, vč. popis postupu, jak má Zadavatel s osobními údaji pracovat po 25. květnu 2018.

 

dílčí část: implementace výstupu Evaluace do současné Metodiky, část určená pro MMR (do 15. října 2018)

a) Výstup: aktualizovaná Metodika (rozšíření stávající Metodiky max. o 5 normostran bez příloh v součtu počtu znaků standardního textu), kterou bude možné bez zásadních rozporů předložit do vnitřního připomínkového řízení a doporučení pro zapracování této problematiky do ELIT;

b) Činnosti

dopracování návrhu Metodiky s implementovanými výstupy Evaluace;

zapracování nových relevantních vnitřních a vnějších předpisů, vzniklých po zpracování Evaluace;

pomocí interaktivních workshopů se zainteresovanými osobami z MMR dopracovat Metodiku tak, aby byla bez rozporů předložena do vnitřního připomínkového řízení;

doporučení pro zapracování všech výše uvedených skutečností do ELIT.

 

dílčí část: implementace výstupu Evaluace do současné Metodiky, část určená pro ZO MMR (do 15. října 2018)

a) Výstup: aktualizovaná Metodika vč. všech příloh a doporučení pro zapracování této problematiky do ELIT (rozšíření stávající Metodiky max. o 5 normostran bez příloh v součtu počtu znaků standardního textu);

b) Činnosti

vytvoření návrhu Metodiky s implementovanými výstupy Evaluace; v těle Metodiky bude zaznamenán dopad pro ZO MMR a následně v přílohách bude rozpracován dílčí stav / postup pro každou ZO MMR zvlášť;

pomocí interaktivních workshopů se zainteresovanými osobami z MMR a ZO MMR dopracovat Metodiku k předložení do vnitřního připomínkového řízení;

 

dílčí část: vnitřní připomínkové řízení (do 15. listopadu 2018)

a) Výstup: aktualizovaná Metodika vč. všech příloh, která prošla vnitřním připomínkovým řízením ministerstva a je připravena k vydání rozhodnutím minstra;

b) Činnosti

vypořádání podnětů zaslaných v rámci vnitřního připomínkového řízení do finální verze.

 

 

Informace pro dodavatele:

 

Metodika bude na vyžádání zaslána elektronicky; systém ELIT je možné prohlédnout dne 18. 4. 2018 od 10 do 12 hod a 26. 4. 2018 od 9:30 do 11 hod, Staroměstské nám. 6, Praha 1.

Metodika je zpracována dle metod projektového řízení IPMA, NSK, ISO 21500.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Zadavatel vyrozumí uchazeče o vysvětlení zadávacích podmínek, vyloučení uchazeče či výsledku zadávacího řízení prostřednictvím uveřejnění dokumentu na svém profilu https://nen.nipez.cz.

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, přičemž písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

[1] zřizované organizace MMR (dále „ZO MMR“), tzn. Centrum pro regionální rozvoj České republiky a CzechTourism

[2] Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

[3] elektronický IT nástroj pro projektové řízení na MMR

Na základě výstupů z „Evaluace projektového prostředí u ZO MMR[1] a analýzy dopadu vstupů na Metodiku projektového řízení MMR“ (dále jen „Evaluace“) přepracovat „Metodiku projektového řízení MMR“ (dále „Metodika“).

 

 

 

dílčí část: GDPR (do 30. května 2018)

a) Výstup: Metodické stanovisko (max. 3 normostrany bez příloh v součtu počtu znaků standardního textu), které se v aktualizované Metodice stane její nedílnou přílohou a zapracování problematiky GDPR[2] do Metodiky projektového řízení s dopadem do jednotlivých kapitol, nebo formou samostatného dokumentu. Metodické stanovisko bude zároveň obsahovat návrh ochrany osobních dat v ELIT[3];

b) Činnosti

analýza osobních dat spravovaných projektovou kanceláří a projektovými kancelářemi zřizovaných organizací s dopadem do GDPR;

analýza současného stavu práce s osobními daty v projektech a veřejných zakázkách v projektech;

analýza rizik; dopad na subjekty při úniku osobních/citlivých dat;

Metodické stanovisko, vč. popis postupu, jak má Zadavatel s osobními údaji pracovat po 25. květnu 2018.

 

dílčí část: implementace výstupu Evaluace do současné Metodiky, část určená pro MMR (do 15. října 2018)

a) Výstup: aktualizovaná Metodika (rozšíření stávající Metodiky max. o 5 normostran bez příloh v součtu počtu znaků standardního textu), kterou bude možné bez zásadních rozporů předložit do vnitřního připomínkového řízení a doporučení pro zapracování této problematiky do ELIT;

b) Činnosti

dopracování návrhu Metodiky s implementovanými výstupy Evaluace;

zapracování nových relevantních vnitřních a vnějších předpisů, vzniklých po zpracování Evaluace;

pomocí interaktivních workshopů se zainteresovanými osobami z MMR dopracovat Metodiku tak, aby byla bez rozporů předložena do vnitřního připomínkového řízení;

doporučení pro zapracování všech výše uvedených skutečností do ELIT.

 

dílčí část: implementace výstupu Evaluace do současné Metodiky, část určená pro ZO MMR (do 15. října 2018)

a) Výstup: aktualizovaná Metodika vč. všech příloh a doporučení pro zapracování této problematiky do ELIT (rozšíření stávající Metodiky max. o 5 normostran bez příloh v součtu počtu znaků standardního textu);

b) Činnosti

vytvoření návrhu Metodiky s implementovanými výstupy Evaluace; v těle Metodiky bude zaznamenán dopad pro ZO MMR a následně v přílohách bude rozpracován dílčí stav / postup pro každou ZO MMR zvlášť;

pomocí interaktivních workshopů se zainteresovanými osobami z MMR a ZO MMR dopracovat Metodiku k předložení do vnitřního připomínkového řízení;

 

dílčí část: vnitřní připomínkové řízení (do 15. listopadu 2018)

a) Výstup: aktualizovaná Metodika vč. všech příloh, která prošla vnitřním připomínkovým řízením ministerstva a je připravena k vydání rozhodnutím minstra;

b) Činnosti

vypořádání podnětů zaslaných v rámci vnitřního připomínkového řízení do finální verze.

 

 

Informace pro dodavatele:

 

Metodika bude na vyžádání zaslána elektronicky; systém ELIT je možné prohlédnout dne 18. 4. 2018 od 10 do 12 hod a 26. 4. 2018 od 9:30 do 11 hod, Staroměstské nám. 6, Praha 1.

Metodika je zpracována dle metod projektového řízení IPMA, NSK, ISO 21500.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Zadavatel vyrozumí uchazeče o vysvětlení zadávacích podmínek, vyloučení uchazeče či výsledku zadávacího řízení prostřednictvím uveřejnění dokumentu na svém profilu https://nen.nipez.cz.

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, přičemž písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

[1] zřizované organizace MMR (dále „ZO MMR“), tzn. Centrum pro regionální rozvoj České republiky a CzechTourism

[2] Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

[3] elektronický IT nástroj pro projektové řízení na MMR

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1550000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.5.2018 + 15.10.2018 + 15. 11.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Praha, Staroměstské nám. 6

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky, které se dělí do těchto dílčích hodnotících kritérií:

1. Nabídková cena s DPH                                                                                                       60 %

2. Přístup dodavatele k realizaci plnění veřejné zakázky                                                             40 %

 

(1) Nabídková cena s DPH

Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny, kterou uchazeč uvede do článku 2 smlouvy na veřejnou zakázku. Rozhodující je výše ceny v Kč včetně DPH. (S výjimkou uchazeče, který k datu podání nabídky není plátcem DPH, a proto v závazném návrhu smlouvy na veřejnou zakázku nevyplňuje výši ceny včetně DPH).

 

Pro číselně vyjádřitelné dílčí hodnotící kritérium „Nabídková cena s DPH“ získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru výše nabídkové ceny nejlevnější nabídky k výše nabídkové ceny aktuálně hodnocené nabídky.

 

 

                                                                       výše nabídkové ceny nejlevnější nabídky

 

Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * ------------------------------------------------------------- = DHK1

                                                                  výše nabídkové ceny aktuálně hodnocené nabídky

 

 

Takto získané hodnocení je ve výpočtovém vzorci celkového hodnocení nabídky označeno jako DHK1.

 

(2) Přístup dodavatele k realizaci plnění veřejné zakázky

V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude Zadavatelem hodnocen uchazečem předložený návrh zpracování realizace zakázky (dále též „návrh“).

 

Nejlépe bude posuzován návrh, který:

v rámci harmonogramu nejvíce zřetelně reflektuje nastavené termíny, které jsou pro zadavatele závazné a směrodatné (viz kapitola 4 Výzvy) a nejvíce reálně naváže jednotlivá jednání a workshopy s cílovou skupinou, přičemž bude plán jednání a výstupů jednoznačně směřovat k plnění daných termínů při dodržení Zadavatelem stanovených požadavků na výstupy (viz Článek 1 Návrhu smlouvy);

 

v rámci metodiky přístupu bude nejlépe zřetelná komplexnost jednotlivých opatření, přičemž návrh reflektuje metody, na jejichž základě je postavena současná Metodika, ve svých základech jednoznačně vychází z těchto metod a současně jejich provázanost jednoznačně povede k dodání jednotlivých výstupů;

 

bude jednoznačně reflektovat specifické podmínky MMR, tzn. formu liniového řízení, do kterého maticově vstupuje projektové řízení. Provázanost jednotlivých procesů bude v souladu s procesy projektového řízení a zároveň v souladu s procesy ve státní správě;

 

reflektuje a jednoznačně popíše způsob a formu komunikace, specifikuje role v týmu a nastaví zodpovědnosti za jednotlivé procesy a dílčí dodávky služeb a výstupů.

 

Informace pro uchazeče: Metodika projektového řízení je zpracována dle metod IPMA, NSK, ISO 21500. Zadavatel zašle uchazečům Metodiku na vyžádání z důvodu, aby mohl návrh reflektovat současný text a metody projektového řízení, na jejichž základě je Metodika zpracována. Zadavatel také na požádání zašle uchazeči evaluaci Metodiky a doporučení z této evaluace.

 

Zadavatel doporučuje, aby rozsah předloženého návrhu uchazeče nepřekročil 5 normostran A4.

 

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100, přičemž nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů a ostatním nabídkám bude přiřazena bodová hodnota odpovídající výsledku porovnání s touto nejvhodnější nabídkou. Body jsou přidělovány vždy za subjektivní dílčí hodnotící kritérium jako celek.

 

 Celkové bodové hodnocení („CBH“) nabídky v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky bude tvořit součet bodů, které hodnocená nabídka získala v rámci dílčích hodnotících kritérií „Nabídková cena vč. DPH“ (DHK1) a „Přístup dodavatele k realizaci plnění veřejné zakázky“ (DHK2) redukovaný příslušnými procentními vahami:

 

           60 x DHK1                      40 x DHK2           

CBH = ---------------------      +   ---------------------    

            100                                  100  

                  

Na základě celkového bodového hodnocení („CBH“) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí nabídek v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky tak, že nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

10.1. Základní kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal, že není dodavatelem, který

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a ani na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a ani na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení.

 

10.2. Technická kvalifikace

a) Dodavatel předloží seznam alespoň 3 významných služeb odpovídající předmětu veřejné zakázky, v minimální hodnotě 500.000 Kč za každou službu, realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

 

Zadavatel stanovuje minimální úroveň kvalifikačního předpokladu takto:

a. nejméně 1 významná služba související s implementací projektového řízení s výší finančního plnění minimálně 500 tis. Kč bez DPH,

b. nejméně 1 významná služba v oblasti zpracování analýz a metodik projektového řízení v minimální hodnotě 500 tis. Kč bez DPH.

Alespoň jedna významná služba dle bodu a. nebo b. byla vykonána pro veřejnou správu:

 

 

b) Dodavatel předloží seznam členů realizačního týmu odpovědných za realizaci předmětu veřejné zakázky (dále „Seznam osob“). Součástí Seznamu osob musí být profesní životopisy všech členů realizačního týmu a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci analogicky.

 

Zadavatel stanovuje minimální úroveň kvalifikačního předpokladu takto:

realizační tým musí mít alespoň 2 členy, vč. projektového manažera;

všichni členové týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně;

projektový manažer se podílel na poskytování nejméně 2 významných služeb; druhý člen týmu se podílel na poskytování nejméně 1 významné služby. Významnou službou se rozumí služba, kde výše smluvní úplaty dosáhla alespoň 500 000 Kč bez DPH, a předmětem plnění bylo:

projektové řízení a jeho zavedení (implementace);

implementace evaluace a analýz do metodik a dokumentů; a to v období let 2013 až 2018.

minimálně 1 člen týmu musí mít praxi v poskytování poradenských služeb v souhrnné délce minimálně 3 roky;

minimálně 1 člen týmu musí mít prokazatelné zkušenosti s implementací projektového řízení nebo poskytováním poradenství v souhrnné délce minimálně 3 roky;

projektový manažer musí mít praxi v poskytování poradenství pro veřejnoprávní subjekty minimálně 3 roky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě. Nabídky podané v elektronické podobě musí být:

- podány prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese https://nen.nipez.cz, dle tam

   uvedených podmínek a pokynů.

Součástí nabídky bude:

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH (nebo celková cena v případě neplátce DPH) specifikována pro každou dílčí část předmětu veřejné zakázky bez DPH, DPH, s DPH a pro celé plnění celkem;

Čestné prohlášení prokazující splnění základní kvalifikace;

Seznam členů týmu;

Seznam významných služeb;

Prokázání zkušeností osob zapojených do realizace pomocí CV;

Návrh zpracování,

Kontaktní osoba dodavatele, vč. tel. čísla a e-mailu.

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadání veřejné zakázky rozumí celková cena za poskytnutí předmětu plnění veřejné zakázky včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících.

Nabídkovou cenu doplní uchazeč do článku 2. 2. návrhu smlouvu, který je přílohou Výzvy.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, sazba DPH v % a cena celkem včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Prostřednictvím NEN

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 990000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praha 8, IČ 27582167, Ing. Pavel Šiška

    Datum podpisu smlouvy: 16. 5. 2018

Datum ukončení: 16. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 4. 2018
 
Aktualizováno: 21. 5. 2018