Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 5 - Zajištění analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – Nové Město nad Metují (Analýza využití služeb pro rodiny s dětmi)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13747

Název zakázky: Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 5 - Zajištění analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – Nové Město nad Metují (Analýza využití služeb pro rodiny s dětmi)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 1. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Královéhradecký kraj (dále jen „zadavatel“ nebo „centrální zadavatel“)

Sídlo zadavatele: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Martin Červíček, hejtman
 • Telefon: +420495817222
 • E-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz

IČ zadavatele: 70889546

DIČ zadavatele: CZ70889546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jiří Zeman
 • Telefon: +420495817431
 • E-mail: jzeman@kr-kralovehradecky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 2. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Nabídky je možné ve stanovené lhůtě podat také osobně na podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kaje (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, místnost P1.1026). Úřední hodiny podatelny: Pondělí 8:00 – 13:00 Středa 11:00 – 16:00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zpracování analýzy využití služeb pro rodiny s dětmi na území Nového Města nad Metují jako podpory pro nastavení jejich dalšího rozvoje rozvoj v rámci Projektu (dále jen „Předmět plnění“).

Předmět plnění bude obsahovat:

demografická data vztahující se k vymezenému území a k cílové skupině rodin s dětmi (dále jen „cílová skupina“);
vydefinování základních pojmů vztahujících se k cílové skupině;
stanovení všech aktérů ovlivňujících oblast podpory rodiny s dětmi, a to jak sociálních, tak návazných služeb a dalších specifických aktérů (zejména školská zařízení, Policie ČR, městská policie);
zmapování dostupnosti sociálních služeb pro cílovou skupinu;
výsledky kvalitativního šetření provedeného metodou fokusních skupin (2 focusní skupiny) včetně interpretace;
přepis audio záznamu z realizace fokusních skupin do písemné podoby;
doporučení pro Město Nové Město nad Metují k rozvoji sítě služeb pro cílovou skupinu ve vazbě na výsledky provedeného šetření včetně SWOT analýzy a vydefinování prioritních oblastí rozvoje.

Tato zakázka je realizována jako dílčí část zakázky s názvem Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870, který je spolufinancovaný z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje za podpory Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „služby“).

Specifikace předmětu zakázky (služeb) jakož i podrobné podmínky pro plnění předmětu zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy - závazný návrh smlouvy (dále jen „Smlouva“).

 

Veřejná zakázka je zadávána na základě Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze č. 13 a zároveň Směrnice Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek (č. 3) pro zakázky II. kategorie.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 90000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín plnění je uveden v příloze č. 1 - Smlouvě.

Místo dodání / převzetí plnění:
Plnění předmětu zakázky bude realizováno na území Královéhradeckého kraje s tím, že centralizovaný zadavatel služby pořizuje a přenechává je pověřujícímu zadavateli (více informací viz Smlouva

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny

   

  Nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %

   

  V rámci kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH budou nabídky hodnoceny na základě celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v závazném návrhu Smlouvy v ust. 4.1.

   

  Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nabídkové ceny v Kč bez DPH dodavatelů budou seřazeny podle jejich výše od nejnižší po nejvyšší, přičemž nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH při respektování všech podmínek a požadavků uvedených v této výzvě.

  Zadavatel vybere k uzavření Smlouvy toho dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tj. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel neprovede hodnocení Nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:

  neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
  neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  byl oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

   

  Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

   

  Zadavatel v rámci kvalifikace rovněž požaduje, aby dodavatel doložil seznamu techniků (členů realizačního týmu), kteří se budou podílet na plnění Smlouvy, tj. budou plnit předmět Smlouvy

  Minimální požadovaná úroveň seznamu techniků (členů realizačního týmu):

  Dodavatel předloží seznam min. 1 člena realizačního týmu, přičemž každá z těchto osob bude splňovat min. následující požadavek (požadavky):

  má min. 1 rok praxe při řízení sociální služby na úrovni samostatný vedoucí sociální služby, a/nebo
  má min. 1 rok praxe na pozici metodik/konzultant/poradce v oblasti sociálních služeb, a/nebo
  má zkušenost se zpracováním obsahu min. 2 dokumentů obdobného zaměření, kdy dokumentem obdobného zaměření se rozumí doporučující nebo koncepční materiál ve vztahu k segmentu sociálních služeb, a/nebo
  má zkušenost s poskytnutím min. 2 služeb jejichž předmětem bylo poradenství v oblasti sociálních služeb, kdy tyto služby byly řádně dokončeny a předány svému objednateli.

   

  Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením seznamu členů realizačního týmu v nabídce. Z tohoto seznamu musí být patrné zejména: jméno a příjmení člena realizačního týmu a který (nebo které) z výše uvedených požadavků zadavatele pod čísly I – IV výše tento člen realizačního týmu splňuje.

   

  Dodavatel může využít vzorový seznam techniků (členů realizačního týmu), který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

   

   

  Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že veškeré dokumenty a doklady lze v rámci nabídky předložit v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Nabídka bude podána v jednom listinném originálu a v jedné kopii na CD/DVD/USB.

Více viz. Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za předmět zakázky včetně všech souvisejících nákladů.

Nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty zakázky, tj. hodnotu 90 000,- Kč bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka bude podána v jednom listinném originálu a v jedné kopii na CD/DVD/USB.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její kontaktní adresu a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozí věty.Zadavatel vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatele zveřejní na portálu www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v nabídce určit části zakázky, které případně hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a předložit seznam poddodavatelů (vzor seznamu poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 této výzvy), pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a doklady předložené ve slovenském jazyce nebo doklady o vzdělání v latinském jazyce).

více viz Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13).Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zejm. zadávacích řízení.Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek (č. 3).

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 1. 2021
 
Aktualizováno: 24. 3. 2021