Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13587

Název zakázky: Rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Heimstaden Czech Services s.r.o.

Sídlo zadavatele: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martina Foltynová
 • Telefon: +420725569973
 • E-mail: martina.foltynova@heimstaden.cz

IČ zadavatele: 03440435

DIČ zadavatele: CZ03440435

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Dominika Michálková
 • Telefon: +420725431533
 • E-mail: dominika.michalkova@heimstaden.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Heimstaden Czech Services s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu Rozvoj zaměstnanců Residomo Služby, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání II., který je určen pouze pro zaměstnance společnosti Heimstaden Czech Services s.r.o.

Náplní školení jsou IT kurzy, kurzy měkkých a manažerských dovedností, kurzy technického a jiného odborného vzdělávání a účetní, ekonomické a právní kurzy a jazykové kurzy.

Zakázka je dělená na 4 části.

-        Část 1) Obecné IT, měkké a manažerské dovednosti

-        Část 2) Technické a jiné odborné vzdělávání

-        Část 3) Účetní, ekonomické a právní kurzy

Část 4) Jazykové kurzy

Výuka bude probíhat formou prezenčních uzavřených školení pro max. 12 účastníků v jedné skupině.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v přiložené Výzvě k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 772000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
říjen 2020 – březen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Ostrava, Karviná, Havířov (blíže viz Výzva)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritériem hodnocení pro všechny části zakázky je nejnižší nabídková cena.

  Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definovaného touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění odborného proškolení zaměstnanců. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

  Hodnocení nabídek:

  Doručené nabídky budou pro každou část zakázky seřazeny podle výše nabídkové ceny za předmět plnění poskytovaný zadavateli v Kč bez DPH.

  Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší až po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Dále viz text Výzvy níže.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele (profesní a základní způsobilost, technická kvalifikace) jsou podrobně uvedeny v textu Výzvy k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování a musí plně respektovat podmínky stanovené výzvou.

Každý účastník může podat maximálně jednu nabídku na jednu část Výzvy.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

·       Krycí list nabídky (Příloha č. 1) – podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

·       Obsah nabídky, který bude obsahovat čísla stránek a názvy jednotlivých kapitol.

·       Doklady o prokázání splnění kvalifikace.

·       Popis předmětu celého plnění v dostatečném rozsahu, aby bylo možné nabídku posoudit z hlediska splnění všech požadavků zadavatele. Součástí popisu předmětu plnění bude přesný popis vzdělávacích kurzů (Příloha č. 2), jejich zajištění a další služby,

·       Nabídková cena bez DPH (pro každou část samostatně).

·       Návrh smlouvy dle Přílohy č. 3 podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).

·       V Příloze č.3. – Návrh smlouvy - na každou část musí být podaná samostatná smlouva. Pokud dodavatel podá nabídku na všechny části, podá 4 návrhy smlouvy, které budou adekvátně vyplněné k daným částem zakázky.

·       Příloha č. 4 Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu společnosti vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti podepsané oprávněnou osobou k zastupování dodavatele.

·       Kompletní nabídka v elektronické podobě na CD/DVD.

·       Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele (např. ukázka vzdělávacího materiálu, hodnotící dotazník apod.).

·       Plná moc

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1) bez DPH pro každou část zakázky, na níž je nabídka podána, samostatně.

Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Nabídková cena bez DPH, kde bude rozdělena na cenu bez DPH za jednotlivé kurzy a celkovou cenu bez DPH.

Další případné členění a rozbor ceny dle zvážení dodavatele.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné k zajištění školení, zejména náklady za lektora, výukové materiály apod.

Navýšení nabídkové ceny při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
•Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém jazyce.•Elektronické podání nabídky není možné. Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.•Nabídka musí být svázána a zajištěna proti jakékoliv manipulaci cizí osobou.•Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele, a to buď poštou, nebo osobně proti předávacímu protokolu.Osobní podání je možné na adrese sídla zadavatele, a to do dne a hodiny uvedeného v záhlaví Výzvy.•Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).•Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace rukou.•Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a jedné kopii na CD/DVD v PDF formátu.•Součástí nabídky budou i všechny přílohy uvedené v této výzvě a v návrhu smlouvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu sídla zadavatele k rukám paní Dominiky Michálkové (kontaktní osoby zadavatele), nebo elektronicky e-mailem na adresu dominika.michalkova@heimstaden.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel může vysvětlení zadávacích podmínek poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky na zpracování nabídky jsou podrobně popsány v textu Výzvy k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12 s účinností od 1.5.2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 626240.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:08494541

  Datum podpisu smlouvy: 5. 10. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:08494541

  Datum podpisu smlouvy: 5. 10. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:08494541

  Datum podpisu smlouvy: 5. 10. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:08494541

  Datum podpisu smlouvy: 5. 10. 2020

Zrušené části zakázky: nerelevantní

Datum ukončení: 5. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 8. 2020
 
Aktualizováno: 16. 10. 2020