Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj zaměstnanců RPG Služby, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11946

Název zakázky: Rozvoj zaměstnanců RPG Služby, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: RESIDOMO Služby, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martina Foltynová
 • Telefon: +420725569973
 • E-mail: martina.foltynova@residomo.cz

IČ zadavatele: 03440435

DIČ zadavatele: CZ03440435

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martina Foltynová
 • Telefon: +420725569973
 • E-mail: martina.foltynova@residomo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 12. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
RESIDOMO Služby, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava V případě osobního podání budou nabídky přijímány pouze v pracovní dny od 8:00 do 14:00 na výše uvedené adrese v přízemí na podatelně společnosti RESIDOMO. V poslední den lhůty pro podání nabídek budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu Rozvoj zaměstnanců RPG Služby, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání, který je určen pouze pro zaměstnance společnosti RESIDOMO Služby, s.r.o.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Náplní školení jsou Obecné IT kurzy, kurzy měkkých a manažerských dovedností, kurzy technického a jiného odborného vzdělávání a účetní, ekonomické a právní kurzy.

 

Účastníky školení jsou zaměstnanci na různých pracovních pozicích, tj. od vedoucích pracovníků přes stavební a provozní techniky, účetní, referenty s rozličnou náplní práce až po elektrikáře, zedníky, instalatéry, zámečníky apod. Upřesnění cílové skupiny (účastníků školení) spolu s obsahy kurzů v jednotlivých částech je uvedeno v příloze č. 2 Specifikace kurzů RESIDOMO Služby s.r.o. Součástí této přílohy je i uvedení délky školení, počty účastníků a počet skupin.

 

 Výuka bude probíhat formou prezenčních uzavřených školení pro max. 12 účastníků v jedné     skupině.

Jeden školící den je v délce 8 hodin (vyučovací hodina = 60 minut). Do této doby se nezapočítává přestávka na oběd. Dodavatel navrhne přestávky nad rámec školícího dne.

 

Výuka bude probíhat v Ostravě, Karviné a Havířově.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele spojené se zajištěním předmětu plnění (odměna, cestovné, stravné, případně ubytování pro lektora, školící pomůcky, vzdělávací materiály a další případné náklady).

 

Plnění celé zakázky bude zajištěno kvalifikovanými a specializovanými lektory či osobami s dostatečnou praxí a odbornými znalostmi.

Zadavatel je oprávněn si tuto skutečnost ověřit na místě při samotné realizaci kurzu a dodavatel je v takovém případě povinen poskytnout účinnou součinnost.

Charakteristika lektorů je uvedena v Základních požadavcích na prokázaní kvalifikace dodavatele.

 

Při samotné realizaci zakázky požaduje zadavatel dokumentaci ke každému vzdělávacímu kurzu dle příručky Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, která bude obsahovat:

 • Název vzdělávacího kurzu.
 • Název vzdělávacího subjektu.
 • Typ kurzu – uzavřený.
 • Obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu.
 • Využívané formy vzdělávání v rámci vzdělávacího kurzu s jejich časovou dotací/počet hodin (s uvedením časové dotace 60 minut), tj. detail k podporovanému vzdělávání (např. teoretická a praktická část vzdělávacího kurzu).
 • Časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách (s uvedením délky vyučovací hodiny 60 minut) a délku kurzu -  započítává se podporované vzdělávání.
 • Docházku v minimální rozsahu 70% z délky daného kurzu.
 • Výčet případných školících (výukových) materiálů a pomůcek.
 • Seznam doporučené studijní literatury.
 • Způsob ověření znalostí formou písemného testu.
 • Vzor dokladu o absolvování.

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty. Nabídka může být podána na všechny části zakázky (1, 2, 3), nebo jen na některé, či jednu z uvedených částí.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb.

 

Zakázka je v souladu s bodem 20.3.Obecné části pravidel pro žadatel a příjemce v rámci OPZ rozdělena do tří části:

Část 1) Obecné IT, měkké a manažerské dovednosti

Část 2) Technické a jiné odborné vzdělávání

Část 3) Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši

===1 151 650,- Kč bez DPH

 

Část 1) předpokládaná hodnota zakázky – 366 750,- Kč bez DPH

Část 2) předpokládaná hodnota zakázky – 674 900,- Kč bez DPH

Část 3) předpokládaná hodnota zakázky – 110 000,- Kč bez DPH

 

Tyto ceny jsou stanoveny jako nepřekročitelné a maximální v rámci jednotlivých částí.

 

Zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou.

 

Nedodržení stanovené limitní ceny pro jednotlivé částí zakázky znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem, jehož důsledkem bude vyloučení účastníka z účasti ve výběrovém řízení.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1151650,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace je leden 2018 – červen 2019. Školení budou zahájena bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Školení budou probíhat během celé doby dle harmonogramu a možností zadavatele. Jednotlivé termíny školení mohou být upraveny dle potřeb zadavatele. Přesné termíny jednotlivých školení budou vždy upřesněny nejpozději 7 dní před daným kurzem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Ostrava, Karviná, Havířov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Každá část zakázky bude hodnocena samostatně v rámci těchto dvou kritérií:

 

 • Nabídková cena bez DPH (80 %)

      Jedná se o číselné kritérium -  bude hodnocena celková cena v Kč bez DPH za každou část samostatně.

 

            Pro hodnocení bude použita tato metoda:

 

              Hodnota z nabídky, která je v daném kritériu

              nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (nabídková

              cena bez DPH)

              ----------------------------------------------------------------------  x 100 x váha kritéria vyjádřená v % (80)

              Hodnota (nabídková cena bez DPH)

              z hodnocené nabídky

 

 • Kvalita nabízených služeb (20 %)

       Jedná se o nečíselné kritérium – pro hodnocení tohoto kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy 

        přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou

        v daném kritériu.

        Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za

        každého člena.  

 

        Pro hodnocení bude dále použita tato metoda:

 

               počet bodů získaných hodnocenou nabídkou x váha kritéria vyjádřená v % (20)

 

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se budou komplexně hodnotit nabídky z pohledu kvality realizace kurzů.

Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující následující informace:

 

Osnova vzdělávacích kurzů: popis osnovy jednotlivých kurzů ve shodě s předmětem veřejné zakázky vymezeným v této výzvě, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu osnovy a návrhu obsahu jednotlivých kurzů a míru relevance k definované cílové skupině.

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance osnovy a návrhu jednotlivých školení k pracovnímu zařazení zástupců cílové skupiny školení.

 

Metodologie: popis použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu zakázky, účastník předloží návrh použití školících pomůcek, podkladů a studijních materiálů, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele.

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka dodavatele, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky. Dále bude jako nejvhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které, dodavatel zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny. 

 

Zpětná vazba: účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků cílové skupiny, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků cílové skupiny nebo zadavatele.

Dodavatel dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model získání zpětné vazby a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů. 

 

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria Kvalita nabízených služeb klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace.

Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce.

 

Vzorce, které budou použity pro výpočty, vycházejí z obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ v aktuální verzi.

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty bodů (součet za obě hodnotící kritéria).

Hodnotící kritéria jsou v souladu se zásadou transparentnosti. Metody a způsob hodnocení nabídek jsou podle hodnotících kritérií stanoveny tak, aby bylo zřejmé, jaké parametry nabídky budou v daném kritériu hodnoceny zadavatelem jako nejvýhodnější.

Hodnotící kritéria jsou v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

 

Hodnotící kritéria jsou stanovena pro všechny tři části zakázky stejně. Každá část zakázky (1,2,3) bude hodnocena samostatně.

 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.

 

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v prosté kopii ve stáří max. 90 dní k podání nabídky.

 

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + originálem plné moci) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky.

 

 • Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 4 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení.

  Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena zvlášť pro každou část zakázky, na kterou dodavatel podává svou nabídku:

        Část 1 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Obecné IT, měkké a manažerské dovednosti), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 150 tis. Kč bez DPH.

Část 2 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Technické a jiné odborné vzdělávání z oblasti stavebnictví, svařování, oblasti elektro a plynových zařízení), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 300 tis. Kč bez DPH.

Část 3 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Účetní, ekonomické a právní kurzy), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 80 tis. Kč bez DPH.

 

 • Zadavatel k vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace uvedené v předchozím odstavci doplňuje, že je přípustné, aby v případě, kdy dodavatel podává nabídku na více části zakázky, případně na všechny části zakázky, prokázal v rámci jedné předložené referenční služby splnění požadované minimální úrovně pro každou z částí zakázky, pokud v rámci takové referenční služby budou splněny veškeré požadavky uvedené v předchozím odstavci (tzn. obdobnost předmětu zakázky a dodržení minimální požadované finanční hodnoty).

 

 • Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám pro osoby zabezpečující odborné vzdělávání – členy lektorského týmu.

      -  Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na předložení seznamu alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat předmět zakázky, a to pro každou z částí zakázky, na kterou dodavatel podá nabídku, tzn. že pro každou část, na níž dodavatel podá svou nabídku, předloží seznam alespoň 2 lektorů, kteří budou na každý kurz v dané části zakázky vzájemně zastupitelní (např. v případě absence plánovaného lektora).

    -   Minimální úroveň pro splnění kritéria této části kvalifikace je pro každého lektora stanovena na prokázání minimálně středoškolského vzdělání a alespoň 3 let praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení, nebo vysokoškolského vzdělání (zakončeného minimálně titulem Bc.) a alespoň 1 roku praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení.

    -   K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace předloží dodavatel seznam lektorů, s výčtem oblastí školení, kteří se budou podílet na plnění zakázky (resp. její odpovídající části) a doklad o dosaženém vzdělání a profesní životopis každého z lektorů, kterými je prokazováno splnění minimální úrovně pro splnění kvalifikace.

   -   Seznam lektorů bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení.

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

 

Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

 

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování a musí plně respektovat podmínky stanovené výzvou.

 

Každý účastník může podat maximálně jednu nabídku na jednu část Výzvy.

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

Součástí nabídky bude:

 • Krycí list nabídky (Příloha č. 1) – podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
 • Obsah nabídky, který bude obsahovat čísla stránek a názvy jednotlivých kapitol.
 • Doklady o prokázání splnění kvalifikace.
 • Popis předmětu celého plnění v dostatečném rozsahu, aby bylo možné nabídku posoudit z hlediska splnění všech požadavků zadavatele a nabídku hodnotit v rámci kritéria Kvalita nabízených služeb – součástí popisu předmětu plnění bude přesný popis vzdělávacích kurzů (Příloha č. 2), jejich zajištění a další služby, součástí popisu budou dále informace nezbytné pro hodnocení nabídek v rámci kritéria Kvalita nabízených služeb, zejména pak popis osnovy vzdělávacích kurzů, použití výukových metod, postupů a procesů a zajišťování zpětné vazby (popis předmětu plnění bude předložen pro každou část zakázky, na níž je nabídka podána, samostatně).
 • Nabídková cena bez DPH (pro každou část samostatně).
 • Návrh smlouvy dle Přílohy č. 3 podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).

      -   V Příloze č.3. – Návrh smlouvy na straně 1 vyplní dodavatel své identifikační údaje. Červeně uvedené části jsou upozorňující pro dodavatele, a to v rámci toho, že na každou část musí být podaná samostatná smlouva. Pokud dodavatel podá nabídku na všechny 3 části, podá tři návrhy smlouvy, které budou adekvátně vyplněné k daným částem zakázky.

 • Kompletní nabídka v elektronické podobě na CD/DVD.
 • Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele (např. ukázka vzdělávacího materiálu, hodnotící dotazník apod.).
 • Plná moc - pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, nebo je jednáno na základě pověření, musí být v nabídce předložena platná plná moc nebo pověření v originále nebo úředně ověřené kopie (je-li relevantní).

 

 

 

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1) bez DPH pro každou část zakázky, na níž je nabídka podána, samostatně.

 

Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Nabídková cena bez DPH, kde bude rozdělena na cenu za jednotlivé kurzy a celkovou cenu bez DPH.

 

Další případné členění a rozbor ceny dle zvážení dodavatele.

 

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s realizací zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné k zajištění školení, zejména náklady za lektora, výukové materiály apod.

 

Nabídková cena za jednotlivé části zakázky je cenou celkovou a konečnou a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
•Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém jazyce.•Elektronické podání nabídky není možné.•Nabídka musí být svázána a zajištěna proti jakékoliv manipulaci cizí osobou.•Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele a to buď poštou, nebo osobně proti předávacímu protokolu.Osobní podání je možné na adrese sídla zadavatele a to do dne a hodiny uvedeného v záhlaví Výzvy.•Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele).•Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace rukou.•Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a jedné kopii na CD/DVD v PDF formátu.•Součástí nabídky budou i všechny přílohy uvedené v této výzvě a v návrhu smlouvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu sídla zadavatele k rukám paní Martiny Foltynové (kontaktní osoby zadavatele), nebo elektronicky e-mailem na adresu martina.foltynova@residomo.cz, Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel může vysvětlení zadávacích podmínek poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Není přípustné variantní řešení nabídky.
 • Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.
 • Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku v závislosti na účasti ve výběrovém řízení.
 • Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.
 • Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálním Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020.
 • Nabídka musí být v souladu s aktuálními pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
 • Dodavatel musí zároveň archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu a to min. do roku 2030, pokud český právní řád nestanoví jinak a musí umožnit kontrolnímu orgánu jejich kontrolu.
 • Zadavatel jako součást výzvy předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o poskytnutí služby (Příloha č. 3 Výzvy).

Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy.

Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6 s účinností od 1.5.2017), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Element Consulting s.r.o.Zámecké náměstí 45748 01 Frýdek-MístekIČ: 28606141Mgr. Vladimír Drescher

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Element Consulting s.r.o.Zámecké náměstí 45748 01 Frýdek-MístekIČ: 28606141Mgr. Vladimír Drescher

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Element Consulting s.r.o.Zámecké náměstí 45748 01 Frýdek-MístekIČ: 28606141Mgr. Vladimír Drescher

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2018

Datum ukončení: 19. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 12. 2017
 
Aktualizováno: 22. 1. 2018