Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj zaměstnanců společnosti peform Chrudim s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13589

Název zakázky: Rozvoj zaměstnanců společnosti peform Chrudim s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: peform Chrudim s.r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 23, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Melšová Monika
 • Telefon: +420734763383
 • E-mail: mlo@pewag.cz

IČ zadavatele: 15032108

DIČ zadavatele: CZ15032108

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Melšová Monika
 • Telefon: +420734763383
 • E-mail: mlo@pewag.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 9. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Osobní podání nabídek je možné pouze v pracovních dnech od 9:00 do 14:00h na adrese Matyášova 2095, 560 02 Česká Třebová, a to po předchozí telefonické či e-mailové dohodě s kontaktní osobou zadavatele. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do výše uvedené hodiny.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt „Rozvoj zaměstnanců společnosti peform Chrudim s.r.o.“ reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012478.

Školení budou probíhat formou prezenčních uzavřených a otevřených školení určených pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti peform Chrudim s.r.o. Jednu skupinu zaměstnanců společnosti peform Chrudim s.r.o. bude tvořit max. 12 osob. Jeden školící den je v délce max. 8 hodin (vyučovací hodina = 60 minut). Do této doby se nezapočítává zákonná přestávka na oběd. Dodavatel navrhne přestávky nad rámec školícího dne.

Dodavatel zajistí na jednotlivá školení lektory a zadavatelem požadované výstupy pro každé školení dle vzoru OPZ (Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu, Prezenční listinu, Potvrzení o absolvování) a vzdělávací materiály pro účastníky kurzu. Dále dodavatel pro otevřené kurzy zajistí školící prostory.

Při zajištění výše uvedených skutečností se bude dodavatel řídit Pravidly pro vizuální identitu OPZ stanovenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je vázán celým obsahem své nabídky. Nabídka může být podána na všechny části zakázky (1, 2, 3, 4), na čtyři, na tři, na dvě, nebo jen na jednu z uvedených částí. Je však nutné, aby dodavatelé nabízenou část nabídli kompletně.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb.

Zakázka je v souladu s bodem 20.3. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ rozdělena do čtyř částí:

Část 1) Obecné IT

Část 2) Měkké a manažerské dovednosti

Část 3) Technické a jiné odborné vzdělávání

Část 4) Účetní, ekonomické a právní kurzy

Název kurzuPředpokládaný Počet osob celkemPočet skupinMax. délka kurzu (hodiny)Druh kurzuŠkolící prostory zajistí
Část 1) Obecné IT     

AutoCAD – základní kurz Forge

Cíl: Osvojení základních znalostí

2124UzavřenýZadavatel

SAP logistika                              

Cíl: Osvojení znalostí SAP v modulu logistiky

3116UzavřenýZadavatel

SAP nákup                                 

Cíl: Osvojení znalostí SAP v modulu nákupu

4116UzavřenýZadavatel

SAP sklad                                   

Cíl: Osvojení znalostí SAP v modulu sklad

3116UzavřenýZadavatel

SAP controlling                          

Cíl: Osvojení znalostí SAP v modulu controlling

2116UzavřenýZadavatel

Školení Seo                                 

Cíl: Správné vyhledávání ve vyhledávačích

5116OtevřenýDodavatel
Část 2) Měkké a manažerské dovednosti     

Mistr ve výrobě                        

Cíl: Styl vedení, jak pracovat s lidmi, praktické řešení problému

3116UzavřenýZadavatel

Psychologie v personalistice     

Cíl: Typy osobností a vliv na pracovně právní problematiku

3116UzavřenýZadavatel

Řízení kariéry a růstu pracovníků

Cíl: Co je kariéra, kariérní postup, motivace
3116UzavřenýZadavatel

Logistika výroby a skladů          

Cíl: Efektivní řízení logistických procesů i týmu spolupracovníků

3116UzavřenýZadavatel

Key account management        

Cíl: Rozvoj klíčových kompetencí

3116UzavřenýZadavatel

Soubor nástrojů řízení kvality  

Cíl: Základní nástroje řízení kvality a jejich aplikace

4116UzavřenýZadavatel

Nástroje analýzy rizik               

Cíl: Použití analytických technik v řízení společnosti

3116UzavřenýZadavatel

Metody měření práce               

Cíl: Hodnocení práce pro optimalizaci procesů

3116UzavřenýZadavatel

Strategické řízení nákupu         

Cíl: Nakupování ve správném čase

3116UzavřenýZadavatel

Řízení kvality ve firmě             

Cíl: Optimální řízení kvality ve společnosti

3116UzavřenýZadavatel

B2B nákup          

Cíl: Vysvětlení pojmu, výhody a aplikace
3116UzavřenýZadavatel

Komunikační dovednosti           

Cíl: Jak správně komunikovat, komunikační model

26316UzavřenýZadavatel

Firemní kultura                         

Cíl: Druhy firemní kultury, jak budovat firemní kulturu

19216UzavřenýZadavatel

Umění vyjednávat                     

Cíl: Typy vyjednávání. Asertivita x konflikt. Nátlakové akce

27316UzavřenýZadavatel
Část 3) Technické a jiné odborné vzdělávání     

Obsluha CNC obráběcích strojů

Cíl: Základní kurz obsluhy CNC

9132UzavřenýZadavatel

Svařování – zaškolení pracovníků

Cíl: základní kurz svařování kovů - ZK 135, ZK 141
4132UzavřenýZadavatel

Tepelné zpracování kovů           

Cíl: Základní kurz změny vlastností kovů při tepelném zpracování

5132UzavřenýZadavatel

Práce s měřidly                          

Cíl: Druhy měřidel a aplikace do praxe

7116UzavřenýZadavatel

Základy metrologie                   

Cíl: Vysvětlení pojmu a aplikace v praxi

4116UzavřenýZadavatel
Část 4) Účetní, ekonomické a právní kurzy     

Právní minimum                       

Cíl: Základní pojmy + praktické příklady

5116UzavřenýZadavatel

Interní auditor I                           

Cíl: Audit začátečníci

216OtevřenýDodavatel

Interní auditor II                          

Cíl: Audit pokročilí

216OtevřenýDodavatel

Finanční controlling ve výrobní firmě I                            

Cíl: Náklady – kalkulace a rozpočty
217,5OtevřenýDodavatel

Finanční controlling ve výrobní firmě II                                      

Cíl: Finanční controlling – sledování ekonomických ukazatelů a plánování

217,5OtevřenýDodavatel

Incoterms                                   

Cíl: Vysvětlení pojmu

216OtevřenýDodavatel

Intrastat                                      

Cíl: Vysvětlení pojmu

214,5OtevřenýDodavatel

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1154500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace vzdělávacích kurzů je září 2020 až duben 2022. Termíny jednotlivých vzdělávacích kurzů mohou být upraveny na základě potřeb zadavatele. Vzdělávací kurzy budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude dohodnut neprodleně po podpisu smlouvy s dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Celá ČR mimo hl. města Prahy, prostory zadavatele i dodavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nejnižší nabídková cena:

-       Kritériem hodnocení pro všechny části zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definovaného touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Hodnocení nabídek:

-       Doručené nabídky budou pro každou část zakázky seřazeny podle výše nabídkové ceny za předmět plnění poskytované zadavateli v Kč bez DPH.

-       Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší až po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící kritérium je v souladu se zásadou transparentnosti a je v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

·       Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + originálem plné moci) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Vzor prohlášení je přílohou č. 3 této Výzvy.

 

Profesní způsobilost

·       Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.

·       Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v prosté kopii ve stáří max. 90 dní k podání nabídky.

 

Technická kvalifikace

·       Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení (vzor seznamu významných služeb je přílohou č. 4 této Výzvy).

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena zvlášť pro každou část zakázky, na kterou dodavatel podává svou nabídku:

-  Část 1 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Obecné IT), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 70 tis. Kč bez DPH.

-  Část 2 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Měkké a manažerské dovednosti), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 250 tis. Kč bez DPH.

-  Část 3 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Technické a jiné odborné vzdělávání), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 50 tis. Kč bez DPH.

-  Část 4 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Účetní, ekonomické a právní kurzy), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 50 tis. Kč bez DPH.

Zadavatel k vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace uvedené v předchozím odstavci doplňuje, že je přípustné, aby v případě, kdy dodavatel podává nabídku na všechny části zakázky, prokázal v rámci jedné předložené referenční služby splnění požadované minimální úrovně pro každou z částí zakázky, pokud v rámci takové referenční služby budou splněny veškeré požadavky uvedené v předchozím odstavci (tzn. obdobnost předmětu zakázky a dodržení minimální požadované finanční hodnoty).

Zadavatel k požadavkům na prokázání kvalifikace doplňuje, že v případě, kdy dodavatel podává nabídku k více částem zakázky je dostačující, aby doklady o kvalifikaci prokazující základní a profesní způsobilost byly předloženy pouze jedenkrát.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

-        Titulní strana nabídky

-        Krycí list nabídky podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1)

-        Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu společnosti vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti (Příloha č. 2), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – viz Příloha č. 3 Výzvy, podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Doklad o oprávnění k podnikání

-        Výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní)

-        Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem (Příloha č. 4),

-        Popis předmětu zakázky – popis vzdělávacích kurzů, jejich zajištění, metody výuky, výstupy kurzů, časová dotace + případné další služby

-        Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Návrh smlouvy – řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem (Příloha č. 6) Červeně uvedené části jsou upozorňující pro dodavatele, a to v rámci toho, že na každou část musí být podaná samostatná smlouva. Pokud dodavatel podává nabídku na všechny části zakázky, předloží 4 samostatné návrhy smlouvy, které budou adekvátně vyplněny k daným částem zakázky.

-        Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele

-        Elektronická verze s kompletní nabídkou (CD/DVD/FLASH) - Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

-        Plná moc – pouze v případě jedná-li a podepisuje-li za dodavatele zmocněnec (v originále nebo ověřené kopii).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů obsažený v tomto článku Výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument a povinnost jeho doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1). Nabídková cena bude stanovena samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.

Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5) a v Návrhu smlouvy (Příloha č. 6). Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, příloze č. 5 a Návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena uvedená v Návrhu smlouvy.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky. Jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Rozvoj zaměstnanců společnosti peform Chrudim s.r.o.- Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Nabídka účastníka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusejí.Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé části zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena buď poštou na adresu Matyášova 2095, 560 02 Česká Třebová k rukám paní Mgr. Moniky Melšové, nebo elektronicky e-mailem na mlo@pewag.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

-        Zadavatel jako součást výzvy předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů (Příloha č. 6). Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy, a to identifikační údaje poskytovatele služeb na str. 1, výši celkové ceny bez DPH na str. 3 a přílohy č. 1 návrhu smlouvy, případně tam, kde je úprava návrhem smlouvy předpokládána (části, kde se předpokládají úpravy návrhu smlouvy pro jednotlivé části zakázky). Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo ověřené kopii. Návrh smlouvy bude předložen samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.

-        Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

-        Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.

-        Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.

-        Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.

-        Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu, pokud český právní řád nestanoví jinak. Doba archivace začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět ŘO. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

Zadavatel upozorňuje na povinnosti a možnosti zrušení veřejné zakázky dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12 s účinností od 1. 5. 2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 713400.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1) Obecné IT: AgeTree, s.r.o. - Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek IČ 08494541

  Datum podpisu smlouvy: 22. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2) Měkké a manažerské dovednosti: AgeTree, s.r.o. - Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek IČ 08494541

  Datum podpisu smlouvy: 22. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3) Technické a jiné odborné vzdělávání: AgeTree, s.r.o. - Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek IČ 08494541

  Datum podpisu smlouvy: 22. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 4) Účetní, ekonomické a právní kurzy: AgeTree, s.r.o. - Jiřího Mahena 3366, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek IČ 08494541

  Datum podpisu smlouvy: 22. 9. 2020

Datum ukončení: 22. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 9. 2020
 
Aktualizováno: 2. 10. 2020