Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12780

Název zakázky: Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 477, 252 61 Jeneč

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Karel Šindelář
 • Telefon: +420724068187
 • E-mail: karel.sindelar@gw-world.com

IČ zadavatele: 44795092

DIČ zadavatele: CZ44795092

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lenka Prohasková
 • Telefon: +420724068193
 • E-mail: lenka.prohaskova@gw-world.com

Lhůta pro podání nabídek: 12. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
GEBRÜDER WEISS spol. s r.o., Průmyslová 477, 252 61 Jeneč (Pracovní dny, tj. pondělí až pátek: 10:00 – 15:00 hodin)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zadávacího řízení je zakázka na zajištění rozvojových aktivit v oblasti Age managementu v rámci projektu GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. (dále i GW) „Aplikujeme age management na základě zkušeností Gebrueder Weiss Vídeň“ reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009521 financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Školení proběhnou v místě dle požadavků zadavatele uvedených v jednotlivých typech školení. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti Gebrüder Weiss spol. s r.o., kteří zastávají pozice napříč vyšším, středním či nižším managementem.
U každé aktivity je poté cílová skupina upřesněna, včetně plánovaného počtu účastníků.

Zadavatel umožňuje poskytovateli plnění předmětu zakázky i formou poddodávek.

Předmět zakázky bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky, tj. zejména:

 • konzultace s GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.;
 • zpracování dokumentace k obsahu kurzů;
 • cestovné školitelů;
 • školení/poradenství;
 • přípravu a tisk školících materiálů;
 • zpětnou vazbu;
 • vedení prezenčních listin;
 • vystavení osvědčení o absolvování kurzu v souladu s podmínkami OPZ.

 

Specifikace zakázky

1. AKREDITOVANÝ TRÉNINK V OBLASTI SYSTEMICKÉHO KOUČINKU – koučink

pro 4 osoby (interní kouč)

Rozsah: minimálně 100 hod (1 hod = 60 min) /1 osoba, realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy

Obsahová náplň koučinku: Posílení kompetencí interních koučů v oblasti systemického koučinku.

Účastník je u tohoto kurzu povinen doložit platnou akreditaci. Je možné plnění prostřednictvím poddodavatele.

 

2. MANAŽER AGE MANAGEMENT – otevřený rekvalifikační kurz pro 1 osobu (interní lektor)

Rozsah: 15 dní á 8 hod (1hod = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou
hl. m. Prahy

Obsahová náplň rekvalifikačního kurzu: Získání odpovídajících kompetencí interního lektora v oblasti Age managementu pro řešení této problematiky ve firmě, které budou zakončeny zkouškou.

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 2. Věková diverzita týmu, týmové role s ohledem na věk, vytváření vztahů v rámci spolupráce v týmu, generace Baby Boomers, X, Y a Z
 3. Manažerské styly řízení s ohledem na age management, řízení s ohledem na věkovou diverzitu
 4. Vedení lidí a věkově diverzifikovaného týmu, multigenerační pracoviště
 5. Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání
 6. Vytvoření příležitostí pro mentoring z více generací, mentoringové programy a metody stínování
 7. Řízení pracovního procesu – opatření pro podporu produktivity a udržení a prodloužení pracovní schopnosti zaměstnanců s ohledem na věkovou diverzitu

 

3. MEZIGENERAČNÍ KOMUNIKACE (Kurz mentora) – skupinový kurz pro 4 osoby
(interní lektoři/mentoři/kouči)

Rozsah: 2 dny á 6 hodin (1hod = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou
hl. m. Prahy

Obsahová náplň kurzu: Posílení kompetencí interních lektorů/mentorů/koučů v oblasti Age managementu.

 1. Komunikace s ohledem na věkovou diverzitu v týmu, komunikace pravidel, která mají být dodržována
 2. Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby
 3. Zacílení společného jednání (např. porady, plánování)
 4. Rozhodování konfliktů mezi podřízenými
 5. Udržení kontroly nad rozhovorem při moderaci aj.

 

4. PROFESNÍ SENIORITA – skupinový kurz pro 5 osob (interní lektoři, manažeři a mentoři)

Rozsah: 2 dny á 8 hodin (1 hod = 60 minut), realizace na centrále GEBRÜDER WEISS spol.
s r.o. (dále také GW) – Jeneč

Obsahová náplň kurzu: Získání a posílení motivace k úspěšnému vykonávání práce, vyšší výkonnosti, kladného postoje k celoživotnímu vzdělávání a osobnímu rozvoji aj.

 1. Podporovat účastníky v motivaci k úspěšnému vykonávání práce, cílevědomosti
  a vyšší výkonnosti
 2. Podporovat účastníky při plánování pracovní kariéry a profesních cílů v rámci firmy
 3. Podporovat duševní pohodu a zdravotní kondici
 4. Předcházet syndromu vyhoření a depresi
 5. Zaměřovat se na prevenci předčasného odchodu do důchodu
 6. Posilovat kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání a osobnímu rozvoji
 7. Rozvíjet schopnost zvládat změny
 8. Rozvíjet komunikační dovednosti aj.

 

5. SEBE/ŘÍZENÍ A SUPERVIZE – otevřený kurz pro 1 osobu (interní lektor/mentor)

Rozsah: 2 dny á 6 hodin (1 hod = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou
hl. m. Prahy

Obsahová náplň kurzu: Osvojit si práci se supervizí interního lektorského týmu jako metodou pro analýzu a definici potřeb v oblasti Age managementu.

 1. Orientace ve vztazích a mezilidských hodnotách, osvojení pracovní role
 2. Komunikační nástroje, podpora pracovních vztahů, různé formy spolupráce, aj.
 3. Nástroje pro řízení lidských zdrojů, supervize
 4. Plán profesního a osobního rozvoje, hodnocení aj.

 

6. SEBE/PREZENTACE A KOMUNIKACE – skupinové školení pro 8–10 osob
(interní lektoři/mentoři)

Rozsah: 7 dní á 6 hodin (1 hod = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou
hl. m. Prahy

Obsahová náplň školení: Rozvoj komunikačních dovedností a posílení schopností v oblasti sebe/prezentace.

 1. Techniky, jak odmítnout požadavek druhých či vyslovit nepopulární názor
 2. Techniky pro odhalení manipulace a pro obranu proti manipulativnímu jednání
 3. Zásady pro poskytnutí kritiky (negativní zpětné vazby) tak, abychom zachovali vztah
 4. Návody pro reakce na invektivy, oprávněnou i neoprávněnou kritiku
 5. Osvojení technik pro snadnější získání souhlasu a přesvědčení druhých
 6. Sebepoznání (našich komunikačních zlozvyků i silných stránek)
 7. Sebe/prezentace

 

7.TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE – skupinové workshopy pro 40–50 osob

Rozsah: 4x workshop pro 5 skupin (1 skupina 5–10 osob),1 workshop = 6 hodin (1 hodina = 60 minut), realizace na území Středočeského kraje s výjimkou hl. m. Prahy

Obsahová náplň workshopů: Připravit vedoucí sekcí a směn na práci s týmy/kolektivy různého věkového složení.

 1. Jak překonat změnu rolí a jak si získat kolegy, z nichž se stali vaši podřízení, napříč generacemi
 2. Naučit se efektivně komunikovat s podřízenými a správně je vést
 3. Poznat klíč k rozvíjení potenciálu sebe samých i svého diverzifikovaného týmu
 4. Osvojit si řešení modelových konfliktních situací
 5. Kolektiv napříč generacemi, věkově diverzifikované pracovní týmy generují pozitivní atmosféru na pracovišti
 6. Předpoklady pro manažerskou práci a na čem musíte dále pracovat, abyste byli úspěšní
 7. Užitečné nástroje pro vedení lidí různých věkových skupin a zvýšení sebedůvěry
  v manažerské roli
 8. Zásady asertivní komunikace a manažerského rozhodování a využití nejen komunikaci, ale i schopnosti delegovat
 9. Naučit se hospodařit s časem i s vlastními silami, abyste byli dlouhodobě výkonní
 10. Zjistit, jak lze správnou motivací a poskytováním zpětné vazby získat loajální
  a spokojené podřízené všech generací aj.

 

8. WORKSHOPY PRO MATKY NA MD/RD – skupinové workshopy pro 15–20 osob

Rozsah: 3x workshopy pro každou ze 2 skupin (1 skupina 5–10 osob), 1 workshop = 4 hodiny (1 hodina = 60 minut) realizace
na pobočkách GW – Jeneč (Praha – Západ) nebo Syrovice (Brno-venkov)

Obsahová náplň workshopů: Zajistit kontinuitu působení matek u GW a současně podpořit jejich nasazení i po dobu RD.

 • Sladění rodinného a pracovního života
 • Právní minimum pro rodiče
 • Time management, zvládání stresu

 

9. DEVELOPMENT CENTRUM – skupinově pro 15–20 osob (talenti)

Rozsah: 2 dny á 8 hodin á 2 skupiny (1 skupina 5–10 osob, 1 hod = 60 min), realizace na centrále GW – Jeneč

Obsahová náplň: Přinést spolehlivé a relevantní informace o silných stránkách zaměstnanců a jejich oblastí k rozvoji a zvýšit jejich kompetence.

 1. Přinést spolehlivé a relevantní informace o silných stránkách zaměstnanců a jejich oblastí k rozvoji.
 2. Na základě DC dále vhodně zaměřit další rozvojové aktivity (tréninky, koučování, mentoring) na ty oblasti, které zaměstnanci skutečně potřebují rozvíjet.
 3. Zvýšit kompetence interních hodnotitelů aj.

 

10. MANAŽERSKÉ STYLY ŘÍZENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT – skupinový kurz pro cca. 20 osob (talenti)

Rozsah: 2 dny á 8 hodin á 2 skupiny (1 skupina 5–10 osob, 1 hod = 60 min), realizace na centrále GW – Jeneč

Obsahová náplň skupinového kurzu: Prohloubení znalostí v oblasti manažerských stylu řízení
se zaměřením na Age management, rozvoj schopností v oblasti řízení lidí a týmů.

 1. Manažerské styly řízení s ohledem na věkovou diverzitu (age management)
 2. Řízení lidí a týmů (psychologické aspekty)
 3. Podstata řízení lidí a leadershipu v praktické aplikaci
 4. Posílení přirozené autority u svých podřízených, principy budování autority
 5. Efektivní delegování jako nástroj pro vedení lidí a podpora aktivizace

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1240500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2019 - 31. 12. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Veškerá plnění předmětu zakázky musí být realizována mimo území hl. m. Prahy (podrobněji rozepsáno ve Výzvě k podání nabídek).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

- Celková nabídková cena za plnění předmětu zakázky bez DPH (váha 50 %)

- Kvalita nabízených služeb za plnění předmětu zakázky (váha 50 %)

 

Hodnotící kritérium Celková nabídková cena za plnění předmětu zakázky bez DPH:

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

 

Hodnotící kritérium Kvalita nabízených služeb:

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit:

 1. detailnost rozpracování náplně nabízených vzdělávacích aktivit
 2. metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe zadavatele v oblasti age managementu
 3. ukázky studijních materiálů (ke dvěma vzdělávacím kurzům – č. 4 a č. 10), doporučený rozsah cca 1–10 stran pro jeden kurz.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, která bude v rámci tohoto hodnotícího kritéria obsahovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) až c) tohoto hodnotícího kritéria.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. a) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • náplň nabízených vzdělávacích (školících) aktivit s ohledem na cílové skupiny (vždy uvedeno u jednotlivého kurzu/aktivity) zadavatele (1 až 20 bodů)
 • způsob hodnocení výsledků školení (1 až 10 bodů),
 • návrh zpětné vazby (1 až 10 bodů),

kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 40 pomocných bodů.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. b) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • návrh metod výuky (školení) s ohledem na cílové skupiny zadavatele (1 až 20 bodů),
 • návrh forem výuky (školení), a to s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe (1 až 20 bodů),

kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 40 pomocných bodů.

 

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. c) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou:

 • interaktivní zapojení účastníka (1 až 5 bodů),
 • shrnutí látky (1 až 5 bodů),
 •  praktická použitelnost (1 až 5 bodů),
 • odkazy na další zdroje (1 až 5 bodů).

Studijní materiály mají znaky vycházející z didaktických doporučení při práci s cílovou skupinou.  Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 1 až maximálně 20 pomocných bodů.

 

 Způsob hodnocení:

Nabídce, která získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto hodnotícím kritériem, bude přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech.

 

Sestavení celkového pořadí

Na základě součtu výsledných hodnot stanoví hodnotící komise výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů v obou hodnotících kritériích.

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním hodnotícím kritériu – nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Základní kvalifikační předpoklady

Účastník podepíše Čestné prohlášení o tom, že nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení je Přílohou č. 2. Výzvy. Prohlášení bude opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele.

 

 1.  Profesní kvalifikační předpoklady:

Účastník prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením následujících dokladů:

Kopie výpisu z Obchodního rejstříku (internetový výpis) nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

V případě zahraničních účastníků výpisem z evidence, která toto nahrazuje v dané zemi (možný i internetový výpis)

Pro aktivitu č. 1, tj. AKREDITOVANÝ TRÉNINK V OBLASTI SYSTEMICKÉHO KOUČINKU je nutné doložit kopii platné akreditace v minimálním rozsahu 100 hodin. Požadované doklady v den podání nabídky neměly být starší než 90 dní.

 

 1. Technické kvalifikační předpoklady

Prokázání dostatečné kvalifikace v oblasti vzdělávání dospělých a firemních zaměstnanců:

 1. Předložení seznamu min. 3 významných služeb (ve formě čestného prohlášení) poskytnutým za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny bez DPH, doby jejich poskytnutí a v oblasti, která je podobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky. Dodavatel doloží, že ve stanoveném období realizoval školení obdobného charakteru v minimální hodnotě 500 000 Kč bez DPH, Čestné prohlášení nesmí být starší více než 90 dnů ke dni podání nabídky. Prohlášení bude opatřeno podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele.
 2. Dodavatel doloží profesní CV minimálně 2 lektorů. Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oblasti, v níž budou školit. Postačující jsou prosté kopie
  CV lektorů.

 

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník předloží tyto doklady:

1) Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1 Výzvy)

2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – podepsané Čestné prohlášení (viz Příloha č. 2 Výzvy)

3) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

4) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

5) Doplněný a podepsaný Návrh smlouvy (viz Příloha č. 3 Výzvy)

6) Ostatní dokumenty účastníka vztahující se k plnění hodnotících kritérií kvality a) – c)

 

Každý účastník zadávacího řízení ponese veškeré náklady související s účastí a podáním nabídky, bez ohledu na výsledek VŘ. Nabídky nebudou vráceny – zůstávají v majetku zadavatele jako dokumentace projektu.

Výše uvedené dokumenty 1) 2) 4) 5) musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobou k tomu statutárním zástupcem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování účastníka

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována na Krycím listu
(Příloha č. 1) ve struktuře:

 • Cena celkem bez DPH
 • DPH
 • Cena celkem včetně DPH

 

Nabídková cena bude zpracována v CZK a bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky., tj. zejména:

 • konzultace s GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.
 • zpracování dokumentace k obsahu kurzů
 • cestovné školitelů
 • školení/poradenství
 • přípravu a tisk školících materiálů
 • zpětnou vazbu
 • vedení prezenčních listin
 • vystavení osvědčení o absolvování kurzu v souladu s podmínkami OPZ

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena ve 2 písemných vyhotoveních a 1x elektronická kopie (scan) originálu nabídky včetně podpisů na USB flash disku.Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.Název zakázky: „Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.“Na obálce bude uvedena adresa: GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. Průmyslová 477, 252 61 JenečDále bude na obálce označení NEOTVÍRAT a adresa dodavatele.Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.Nabídková cena za poskytované služby dle bodů 1–10 tohoto zadávacího řízení bude rozepsána do dní/hodin/osoby.Nabídka musí být na Krycím listě podepsána účastníkem či osobou oprávněnou účastníka zastupovat.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Účastník doplní do návrhu smlouvy Identifikační údaje dodavatele, dále bod 3.1 Cena a bod 7.2 Kontaktní osoby za objednatele.
 • Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálními pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
 • Otevírání obálek bude neveřejné, zadavatel nebude vracet přijaté nabídky.
 • Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až po uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení par. 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Byly zjištěny vážné nesrovnalosti v zadávací dokumentaci.

Datum ukončení: 1. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 5. 2019
 
Aktualizováno: 2. 10. 2019