Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti JPServis, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13217

Název zakázky: Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti JPServis, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ECONET OPENFUNDING s.r.o.

Sídlo zadavatele: Chodovská 228/3, Michle, 141 00 Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Marek Cagášek
 • Telefon: +420602345047
 • E-mail: Marek.Cagasek@jpservis.com

IČ zadavatele: 26431068

DIČ zadavatele: CZ26431068

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Helena Kordová
 • Telefon: +420734654404
 • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 1. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 - Krč mezi 9.00-15.00hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „zakázka“) je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti Měkkých a manažerských dovedností.

 

blíže viz ZD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1850000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
okolí Prahy a další viz ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena v Kč bez DPH váha 60 %
 • Kvalita odborného týmu váha 40 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • a další viz ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za jeden (1) školící den v Kč bez DPH v rozsahu a struktuře dle Přílohy č. 8 ZD. Nabídka nesmí obsahovat nulové položky ceny za den školení bez DPH.

Jeden školící den odpovídá osmi (8) hodinám školení (1hod = 60min).

 

blíže viz ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.blíže viz ZD

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.blíže viz ZD

Další požadavky na zpracování nabídky:
blíže viz ZD

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1850000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Top Trainers s.r.o., K Zelené louce 1367/4, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČO: 28414284

  Datum podpisu smlouvy: 7. 2. 2020

Datum ukončení: 7. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 1. 2020
 
Aktualizováno: 17. 2. 2020