Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení obchodních dovedností zaměstnanců prodejen Alpine pro

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11557

Název zakázky: Školení obchodních dovedností zaměstnanců prodejen Alpine pro

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 8. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ALPINE PRO STORES, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Táňa Jilemnická
  • Telefon: +420733755723
  • E-mail: tana.jilemnicka@alpinepro.cz

IČ zadavatele: 25762478

DIČ zadavatele: CZ25762478

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Bc. Milan Konečný
  • Telefon: +420605201156
  • E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 9. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
VIA Consult, a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Školení obchodních dovedností zaměstnanců prodejen Alpine Pro”, tedy zajištění vzdělávání v oblasti manažerských a prodejních dovedností. Součástí vzdělávacích aktivit je i provedení evaluace formou mystery shoppingu.

Předmětem projektu je kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení, zajištění lektorů, zajištění výukových materiálů a didaktických pomůcek.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), proto musí být dodrženy podmínky tohoto operačního programu. Podpora z OPZ je poskytována výhradně na prezenční vzdělávání s přesně vymezenou dobou výuky (jednoznačně odlišitelnou od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu) v učebně nebo na pracovišti za účasti lektora (resp. kouče, instruktora apod.).

 

Zadavatel požaduje uzavřené – kurzy v počtu max. 12 osob na skupinu.

 

Dodavatel garantuje tuto dokumentaci:

-          Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, která obsahuje min.:

·         název vzdělávacího kurzu,

·         název vzdělávacího subjektu,

·         typ kurzu – otevřený nebo uzavřený kurz,

·         obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,

·         využívané formy vzdělávání v rámci vzdělávacího kurzu a jejich časovou dotaci/počet hodin výuky a detail k případnému nepodporované vzdělávání (např. stáž, e-learning apod.),

·         časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách,

·         vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,

·         výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,

·         seznam doporučené studijní literatury,

·         způsob ověření znalostí/dovedností,

·         vzor dokladu o absolvování.

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem příjemce, resp. osobou oprávněnou jednat za příjemce, a v případě externě zajišťovaných kurzů také statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí mít příjemce k dispozici (pro účely kontroly) originál či ověřenou kopii příslušné plné moci.

-          Prezenční listiny dle vzoru předloženého zadavatelem

-          Potvrzení o absolvování vzdělávacího kurzu dle vzoru předloženého zadavatelem

-          Doklad o absolvování (např. osvědčení)

-          Akreditace, pokud je vyžadována

Vzorová dokumentace se může v průběhu realizace projektu měnit, aktualizovat apod. dle podmínek poskytovatele dotace. https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz

 

Předmětem zakázky je zajištění školení: Měkké a manažerské dovednosti

Rozsah a požadavky na jednotlivé moduly jsou stanoveny v příloze č. 1 výzvy, která slouží uchazečům rovněž k nacenění poskytovaného plnění.

 

Školicí den je myšlen v délce 7 hodin školení, bez přestávek. Přestávky účastník navrhne nad výše uvedený rozsah a to v min. počtu 1, včetně pauzy na oběd.

Součástí předmětu zakázky není zajištění ubytování a stravování účastníků vzdělávání, ani jejich doprava na místo školení.

Zadavatel vylučuje možnost plnit část zakázky prostřednictvím subdodavatele/ů.

Zadavatel určuje, že činnosti při realizaci projektu, které musí být plněny přímo vybraným uchazečem (nikoliv poddodavatelem), jsou:

- organizační činnost spojená s realizací kurzů, tedy činnost garanta a koordinátora školení

- organizační činnost spojená s realizací mystery shopping, tedy činnost garanta a koordinátora mystery shoppingu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Období vzdělávání: září/říjen 2017 – červen 2019 Předběžný harmonogram jednotlivých školení bude sjednán mezi dodavatelem a zadavatelem při podpisu smlouvy o dílo. Jednotlivá školení budou probíhat na základě objednávky zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem realizace daných školení jsou Praha a Brno, místem realizace mystery shoppingu jsou jednotlivé prodejny Alpine Pro Stores, s.r.o. v České republice.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

 

1.        Nabídková cena                                                                          35 %

2.        Kvalita metodologie a návrhu řešení                                            65 %

 

           1. subkritérium: Popis metodologie a přístup ke zpracování plnění zakázky        50 %

           2. subkritérium: Popis metodologie ověření přínosů realizace zakázky                50 %                                                                           Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek v souborech ke stažení.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

 

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

a)     který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)    který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)     který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)    který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)     který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Dodavatel prokáže základní způsobilost doklady uvedenými v § 75 zákona předložením:

a)     výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b)    potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c)     písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d)    písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

e)     potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),

f)     výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

 

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

a)     výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

 

b)    oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci)  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval 1.500.000,- Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období (v každém z těchto období).

Způsob prokázání je stanoven doložením výkazem zisků a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. Zadavateli dostačuje i předložení stran účetních dokumentů, ze kterých vyplývá celkový obrat uchazeče, není nutné dokládat kompletní dokumenty.

V případě, že dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

 

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

 

·         seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně popisu náplně projektu a kontaktní osoby

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

-          3 referenční zakázky obdobných projektů za poslední 3 roky z oblasti firemního vzdělávání a mystery shoppingu (tzv. měkké projekty) v celkové hodnotě minimálně 600 000 Kč bez DPH, přičemž u každé referenční zakázky se muselo jednat o kombinaci školení mystery shoopingu s firemním vzděláváním.

-          součástí referencí uveďte i popis náplně projektu a kontaktní osobu

 

·         osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

 

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky.

GARANT ŠKOLENÍ:

-          min. 10 let profesní praxe v  oblastí firemního vzdělávání a výzkumu trhu,

-          vysokoškolské vzdělání z oblasti vzdělávání,

-          aktivní účast na MS

 

GARANT MYSTERY SHOPPINGU

-          minimálně 3 roky profesní praxe v oblasti MYSTERY SHOPPINGU,

-          vysokoškolské vzdělání z oblasti předmětu veřejné zakázky

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

·         Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (VŠ diplom);

·         Zpracovaný profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby:

a.jméno a příjmení,

b.nejvyšší dosažené vzdělání

c.přehled a dobu profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky,

d.součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

 

Zadavatel nepřipouští, aby zájemce prokazoval splnění více výše uvedených kvalifikačních požadavků na členy týmu, jejich vzdělání a praxi prostřednictvím jedné osoby (každá pozice musí mít jiné personální obsazení).

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.), pokud obsahují požadované informace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako přílohu výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhů smlouvy - Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako své návrhy smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.

Uchazeč do nabídky předloží předběžný harmonogram jednotlivých školení.

 

Uchazeč v nabídce předloží:

a) Technické řešení pro možnost zobrazení/předání výsledků mystery shoppingu jednotlivým prodejnám v online reportovacím nástroji. Tento online reporting musí umožňovat individuální nastavení zobrazení výsledků tak, že každá prodejna v detailu uvidí pouze své výsledky, určení zástupci zadavatele získají náhled na celkové výsledky.

b) Konkrétní ukázky testu pro absolventy jednotlivých kurzů (test po každém kurzu bude sestaven minimálně z 10 otázek).

c) Výstupy z Mystery Shoppingu a online reportingu.

d) Ukázku výukových materiálů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za službu kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato výzva stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena v členění:

Cena za hodinu a osobu pro Měkké a manažerské dovednosti

Tuto kalkulaci je uchazeč povinen uvést v nabídce.

Dále bude vyplněna uchazeče příloha č. 1 výzvy – rozsah a specifikace školení, kde uchazeči vyplní sloupec s nabídkovou cenou – tato cena bude hodnocena v rámci dotčeného hodnotícího kritéria.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Svazek nabídky by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení.Účastník je povinen nabídku doručit v listinné podobě v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem, případně razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Školení obchodních dovedností zaměstnanců prodejen Alpine pro“Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu na krycím listu nabídky (viz příloha výzvy)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

V případě, že uchazeč využije při plnění zakázky poddodavatele, je povinen předložit zadavateli v nabídce seznam poddodavatelů s identifikačnímu údaji poddodavatelů a informacemi o části zakázky, kterou bude poddodavatel realizovat.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1355200.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IPSOS s.r.o., Topolská 1591, Černošice, okres Praha-západ, PSČ: 252 28, IČ: 26738902, Radek Jalůvka

    Datum podpisu smlouvy: 19. 10. 2017

Datum ukončení: 19. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 8. 2017
 
Aktualizováno: 20. 10. 2017