Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení obsluhy VZV, zvedacích zařízení a stavebních strojů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13371

Název zakázky: Školení obsluhy VZV, zvedacích zařízení a stavebních strojů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 3. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Východočeské plynárenské strojírny, a.s.

Sídlo zadavatele: č.p. 16, 538 34 Rosice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Aleš Klouda
 • Telefon: +420469660550
 • E-mail: a.klouda@vpsr.cz

IČ zadavatele: 60108819

DIČ zadavatele: CZ60108819

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Hana Hýnarová
 • Telefon: +420724762137
 • E-mail: h.hynarova@vpsr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 3. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
č.p. 16, 538 34 Rosice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je školení vysokozdvižných vozidel (VZV), obsluhy zvedacích zařízení
a stavebních strojů. Zejména pak:

 • Základní a opakované školení obsluhy VZV, zvedacích zařízení a stavebních strojů ve dvou opakovaných cyklech v rozsahu dle přílohy č.1 výzvy k podání nabídek: Podrobná specifikace. Maximální počet účastníků kurzu je 12.

 

Podrobná technická specifikace tvoří Přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 780000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
duben 2020–září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
č.p. 16, 538 34 Rosice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity – váha 100 %

 

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny vzdělávací aktivity v Kč, a to tak, že:

 • Pro hodnocení nabídkové ceny je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu.

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH dle následujícího vzorce:

 

100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha (1,0)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední 3 roky řádněa odborně poskytnul alespoň 3 služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávacích aktivit. Služby musí mít společně hodnotu alespoň 100 000 Kč bez DPH.

 

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.
 • Strany nabídky a příloh budou vzestupně očíslovány.
 • Nabídka uchazeče musí respektovat podmínky stanovené v této výzvě k podání nabídek.
 • Nabídka uchazeče musí obsahovat požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek.
 • Rozsah aktivity bude stanoven ve vyučovacích hodinách.
 • Součástí nabídky bude podepsaný vzor smlouvy.
 • Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny během průběhu realizace po celou platnost nabídky.
 • Zadavatel stanoví počet účastníků vzdělávacích aktivit jako maximální.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu zadávacího řízení v korunách českých bez DPH.
 • Platba za jednotlivé služby (vzdělávací aktivity) bude provedena po skončení jednotlivých aktivit.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
 • Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce, která bude výrazně označena: „NABÍDKA - Školení obsluhy VZV, zvedacích zařízení a stavebních strojů - NEOTEVÍRAT“
 • Dále uvede uchazeč na obálce své identifikační údaje obsahující název, sídlo, IČ a DIČ a kontaktní adresu, pokud je odlišná od adresy sídla uchazeče.
 • Elektronické podání nabídky se nepřipouští.
 • Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:
 • Dokumenty prokazující splnění kvalifikace dodavatele
 • Prohlášení o vázanosti uchazeče touto výzvou k podání nabídek
 • Popis předmětu plnění v rozsahu umožňujícím vyhodnocení nabídek dle hodnotících kritérií
 • Cena předmětu plnění ve struktuře dle této výzvy k podání nabídek
 • Dokument, který popíše postup uchazeče k plnění předmětu zakázky
 • Ostatní údaje a dokumenty dle uvážení uchazeče
 • Podepsaný návrh smlouvy (Příloha č. 2) osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče jako samostatný dokument, např. příloha nabídky se samostatným číslováním stránek  
 • Doklad o ukončeném vzdělání školitele / školitelů (např. maturitní vysvědčení, diplom z VŠ)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Uchazeč navrhne nabídkovou jednotkovou cenu pro jednoho účastníka a dále pak cenu celkem pro stanovený maximální počet účastníků jednotlivých vzdělávacích aktivit uvedených v Příloze č. 1 výzvy pro podání nabídek.
 • Ceny budou zpracovány jako smluvní, pevné a nejvýše přípustné.
 • Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
 • Nabídková cena bude uvedena bez DPH, DPH a cena s DPH. Všechny ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.
 • Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.
 • Uchazeč je povinen zapracovat nabídkovou cenu do návrhu smlouvy (Příloha č. 2 této výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
•Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. •Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. •Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy na realizaci předmětu nabídky. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy identifikační údaje stanovené zadavatelem (údaje podbarvené žlutě).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

 • Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (změna ceny v závislosti na případné změně sazby DPH).
 • Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy.
 • Splatnost faktur 14 dní

 

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Požadavek na součinnost zadavatele.


Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze písemnou formou (včetně e-mailové komunikace) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.


Platnost nabídky 90 dnů od konce lhůty pro podávání nabídek.

 

Uchazeč je vázán svojí nabídkou po celou dobu plnění předmětu nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 3. 2020
 
Aktualizováno: 17. 3. 2020