Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení pro Fremach Morava 2018; část : Vedoucí provozu – mistr/mistrová

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12502

Název zakázky: Školení pro Fremach Morava 2018; část : Vedoucí provozu – mistr/mistrová

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Fremach Morava, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Jožky Silného 2824/12, 767 01 Kroměříž

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ondřej Kočí
 • Telefon: +420731516294
 • E-mail: ondrej.koci@fremach.com

IČ zadavatele: 26215675

DIČ zadavatele: CZ26215675

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ondřej Kočí
 • Telefon: +420731516294
 • E-mail: ondrej.koci@fremach.com

Lhůta pro podání nabídek: 1. 10. 2018 11:30

Místo pro podání nabídek:
Jožky Silného 2824/12, 767 01 Kroměříž

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je školení pro zaměstnance zadavatele.

Předmětem samostatně zadávané části zakázky je organizace a provedení akreditovaného kurzu „Vedoucí provozu – mistr/mistrová“.

Předmět části zakázky je blíže popsán v přiložených dokumentech.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 255000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. 6. 2019, podrobnosti viz přiložené dokumenty

Místo dodání / převzetí plnění:
Jožky Silného 2824/12, 767 01 Kroměříž

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Hodnotící kritéria

Nabídková cena (40 %)

Úroveň nabízeného plnění (60 %)

Nabídková cena

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH za veškerá plnění uvedená v nabídce (viz VI.2. Výzvy). Nejvýhodnější je nejnižší nabídková cena.

počet bodů za kritérium = (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * 40 bodů

Úroveň nabízeného plnění

Dodavatel (účastník) předloží dokument „Detailní návrh vedení výuky vzorových témat“. Hodnocena bude nabízená kvalita plnění tak, jak vyplývá ze zde uvedeného dokumentu. Rozsah dokumentu nesmí překročit maximální přípustný rozsah 4 stran A4 celkem.

Bude hodnocen způsob vedení výuky ve vybraných vzorových tématech kurzu tj. Nástroje štíhlé výroby v časové dotaci minimálně 16 hodin a tématu Nástroje zlepšování kvality v časové dotaci minimálně 16 hodin. U popisu vzorových témat budou zohledněny jejich podtémata tak, jak vyplývají z požadavku zadavatele na obsah kurzu, tedy:

Nástroje štíhlé výroby:

 • 5S a vizuální management.
 • SMED.
 • TPM.
 • KAIZEN.
 • Způsob a postup zavádění štíhlé výroby, rizika implementace.
 • Kvantifikace přínosů.
 • Produkční systémy – tvorba, struktura a význam.
 • Štíhlý layout a buňková výroba

Nástroje zlepšování kvality:

 • Diagramy příčin a následků
 • Vývojové diagramy
 • Histogramy
 • Kontrolní tabulky
 • Paretův diagram
 • Bodové diagramy
 • Regulační diagramy
 • FTA
 • FMEA a Risk Management
 • Interní audity systému řízení jakosti
 • 8D Report (Global 8D)
 • WIBI
 • Metrologie
 • 5X PROČ - 5 WHY

Dokument bude vytvořen tak, aby z něj vyplývala nabízená kvalita v těch parametrech, které budou hodnoceny postupem pospaným dále.

V rámci tohoto kritéria úroveň nabízeného plnění budou konkrétně hodnoceny:

a) Metody a formy výuky

Lépe bude hodnocena nabídka, kde metody výuky budou akceptovat odborné poznatky a současné trendy výuky s ohledem na téma a cílovou skupinu; tyto metody budou zajišťovat co největší efekt nabytých znalostí a dovedností s ohledem na praktické využití cílové skupiny při výkonu její práce.

Hodnotící komise přidělí hodnocené nabídce 1-20 pomocných bodů, s tím, že při hodnocení bude využita celá bodová škála, přičemž:

Nabídka s naprosto nevyhovující kvalitou nabízeného plnění obdrží 1 b.
Nabídka s průměrnou kvalitou nabízeného plnění obdrží přibližně 10 b.
Nabídka s vynikající kvalitou nabízeného plnění obdrží 20 b.

b) Strukturovanost procesu výuky

Lépe bude hodnocena nabídka, kde proces výuky bude vhodně strukturován, aby byl adekvátní z hlediska schopností a potřeb cílové skupiny i z hlediska určené časové dotace pro dané téma a jednotlivé části výuky budou v logické obsahové posloupnosti vzhledem k rozvíjeným kompetencím cílové skupiny.

Hodnotící komise přidělí hodnocené nabídce 1-80 pomocných bodů, s tím, že při hodnocení bude využita celá bodová škála, přičemž:

Nabídka s naprosto nevyhovující kvalitou nabízeného plnění obdrží 1 b.
Nabídka s průměrnou kvalitou nabízeného plnění obdrží přibližně 40 b.
Nabídka s vynikající kvalitou nabízeného plnění obdrží 80 b.

Způsob hodnocení subkriteria „Úroveň nabízeného plnění“

Pomocné body za část a) a b) se sečtou.

Nabídka, která získá v součtu nejvíce pomocných bodů, bude označena jako nejvhodnější a bude jí nově přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám budou přiřazeny body odpovídající výsledku porovnání s nejvhodnější nabídkou. Body budou následně přepočteny váhou kritéria. Uvedený postup je konkrétně matematicky vyjádřen následovně:

počet bodů za kritérium = (Součet pomocných bodů hodnocené nabídky / Součet pomocných bodů nejvhodnější nabídky) * 100 bodů * 60 %

Výsledná bodová hodnota nabídky vznikne součtem hodnot udělených za jednotlivá hodnotící kritéria. Nejvhodnější je nabídka s nejvyšším dosaženým počtem bodů.

Bude-li stejnou hodnotu obsahovat více nabídek, bude za výhodnější považována ta nabídka, která byla podána dříve.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Účastník je povinen prokázat splnění následující kvalifikace:

1. Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu stanoveném v § 74 odst. 1 až 3 zákona a skutečnost, že není nezpůsobilým ve významu ustanovení § 48 zákona.

Způsob prokázání

Základní způsobilost se prokazuje čestným prohlášením dodavatele. Dodavatelé mohou použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy.

2. Profesní způsobilost

2.1. Doklad o zápisu v obchodním rejstříku nebo obdobné evidenci

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je zápis do takové evidence vyžadován zákonem.

Způsob prokázání

Předložení výpisu z obchodního rejstříku ke dni podání nabídky nikoliv starší, než 3 měsíce. Postačí prostá kopie dokladu.

2.2. Doklad o akreditaci

Pro nabízený vzdělávací program (tj. kurz) je rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace odpovídajícího obsahu (viz příloha č. 1 textu smlouvy).

Způsob prokázání

Předložení platného dokladu o akreditaci a případně, pokud výše požadované údaje nevyplývají přímo z rozhodnutí o udělení akreditace, i dalších dokladů, z nichž požadované údaje vyplývají; takovým dokladem bude zejména žádost o akreditaci, její přílohy, a případně informace doručená ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o změnách v údajích uvedených v žádosti. Postačí prostá kopie dokladů.

3. Ekonomická kvalifikace

Ekonomicky kvalifikovaný není dodavatel, který má u zadavatele pohledávku po splatnosti.

Způsob prokázání

Ekonomická kvalifikace se prokazuje čestným prohlášením účastníka o tom, že nemá u zadavatele pohledávku po splatnosti. Dodavatelé mohou použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy.

4. Technická kvalifikace

4.1. Absence protichůdných zájmů

Technicky kvalifikovaný není dodavatel, který má ve vztahu k zadavateli protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

Způsob prokázání

Čestným prohlášením dodavatele. Dodavatelé mohou použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy.

4.2. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vybraných osob

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům:

Lektor

Minimální úroveň

Lektor je osoba, která odpovídá za odbornou úroveň kurzu a řádné provádění závěrečných zkoušek dle projektu programu, který byl podkladem pro udělení akreditace ve znění jeho změn oznámených MŠMT,
Praxe na pozici lektora, tj. praxe ve vedení vzdělávacích aktivit, v délce alespoň 3 let,
Existence pracovního nebo obdobného poměru u účastníka, pokud lektor nebude sám účastníkem podávajícím nabídku.

Způsob prokázání

Skutečnost, že lektorem je osoba, která odpovídá za odbornou úroveň kurzu a řádné provádění závěrečných zkoušek dle projektu programu, který je podkladem pro udělení akreditace se prokazuje dokladem, který tyto skutečnosti prokáže. Takovým dokladem může být zejména rozhodnutí o udělení akreditace, žádost o udělení akreditace, případně informace adresovaná akreditačnímu orgánu o změnách v údajích uvedených v žádosti o udělení akreditace. Postačí prostá kopie dokladu.
Praxe se prokazuje čestným prohlášením o praxi, z nějž bude patrné na jaké aktivity lektora nebo jaký typ aktivit lektora a po jakou dobu tato osoba vykonávala.
Existence pracovního nebo obdobného poměru u účastníka se prokazuje čestným prohlášením účastníka o existenci pracovního, nebo obdobného poměru u účastníka. Lze použít četné prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy.

Jméno lektora bude uvedeno do smlouvy o plnění této veřejné zakázky.

Kvalifikaci lze namísto čestného prohlášení prokazovat doklady (postačí prosté kopie), které uvedené skutečnosti prokazují.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložené dokumenty

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastníci předloží nabídkovou cenu v Kč bez DPH za veškerá požadovaná plnění s podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele - lze využít vzor, který je přílohou přílohu č. 2 výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložené dokumenty.

Zadávací řízení se řídí:
Pravidla stanovená v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v účinném znění (dále jen zákon) se nepoužijí, pokud není v této výzvě na konkrétní ustanovení zákona výslovně odkázáno.Při zadávání veřejné zakázky se postupuje podle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost účinné ke dni odeslání této výzvy k uveřejnění, dostupné na adrese https://www.esfcr.cz/.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 244500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CE-PA, spol. s r.o.Sídlo: Trojická 1910/712800 Praha – Nové MěstoIČ: 02229919

  Datum podpisu smlouvy: 22. 10. 2018

Datum ukončení: 22. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 9. 2018
 
Aktualizováno: 23. 10. 2018