Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13334

Název zakázky: Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: CHARVÁT CTS a.s.

Sídlo zadavatele: Poděbrady - Okřínek 53, PSČ 29001

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Andrea Jiráková
 • Telefon: +420605296170
 • E-mail: jirakova.andrea@charvat-cts.cz

IČ zadavatele: 28207505

DIČ zadavatele: CZ28207505

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Roland Vlašic
 • Telefon: +420731428200
 • E-mail: roland.vlasic@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 3. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Poděbrady - Okřínek 53, PSČ 29001

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele a dalších níže uvedených souvisejících služeb.

 

Předmětem zakázky je zajištění 47 dnů školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

 

Požadovaná specifikace jednotlivých školení je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy.

 

Výukové hodiny jsou stanoveny v délce 60 minut. Školicí den je stanoven v délce 8 hodin školení.

 

Realizace školení probíhá ve školicích prostorech zajištěných zadavatelem, a to v sídle zadavatele. Náklady na školící místnost hradí zadavatel.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

 

Nabídková cena bude zahrnovat zejména:

 

Přípravu a realizaci výuky,
Materiály pro jednotlivé účastníky školení (v písemné podobě) a pro zadavatele (v elektronické podobě),
Potvrzení o absolvování kurzu, Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu
Výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele,
Náklady na lektora (mzda, doprava, ubytování, aj.),
Organizace kurzu.

 

Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro účastníky školení.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

 

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každé školení výukové a podpůrné materiály, které budou zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ.

 

Harmonogram jednotlivých školení bude navržen dodavatelem po podpisu smlouvy tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem přizpůsoben potřebám zadavatele.

 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé školení budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby byl dodavatel schopen realizovat konkrétní školení do 15 dnů od doručení požadavku zadavatele.

 

Součástí plnění je vydání potvrzení o úspěšném absolvování kurzu. Dodavatel bude vycházet ze vzoru potvrzení o absolvování školení uveřejněného na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz. Návrh potvrzení o absolvování kurzu bude předložen zadavateli k odsouhlasení.

 

Potvrzení o absolvování školení každého absolventa bude předáno po ukončení kurzu zadavateli.

 

Součástí plnění je vyhotovení prezenční listiny. Dodavatel bude vycházet ze vzoru prezenční listiny uveřejněné na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz.

 

Další podmínky potvrzení o absolvování školení a prezenčních listin stanoví smlouva o zajištění vzdělávání, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1034000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: 1. 4. 2020 Předpokládaný termín dokončení: 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedených kritérií.

  Nabídky budou posouzeny a hodnoceny tříčlennou komisí, přičemž hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem s vahou uvedenou v hodnotících kritériích. Vítěznou nabídkou je nabídka s nejvyšším bodovým hodnocením.

  Hodnotící kritéria                                                                                                            Váha v %

  Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                                        80 %

  Reference a praxe nad rámec kvalifikačního kritéria                                                   20 %

   

  Metoda vyhodnocení kritérií:

  Nabídková cena celkem v Kč bez DPH

  Pro hodnocení nabídkové ceny za předmět plnění je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH a vypočte se podle vzorce:

  Nejnižší cena bez DPH

  --------------------------------------------------- X 100 X (váha kritéria 0,8)

  Hodnocená cena bez DPH

   

  Reference a praxe nad rámec kvalifikačního kritéria

  Hodnoceny budou přitom dvě vybrané osoby (vedoucí lektor a lektor) s nejvyšší kvalifikací, které se budou podílet na provádění zakázky (vedle případných dalších členů týmu). Hodnocení probíhá nad rámec splnění technické kvalifikace. Za každou osobu lze získat 100 přidělených bodů, jak je uvedeno níže v tabulce.

  Expert

  Bodovaná kritéria

  Počet bodů za každý započítaný rok praxe

  Maximální bodové ohodnocení

  Vedoucí lektor

   

  Počet projektů o předem stanovené velikosti, kde osoba působila jako lektor nad rámec kvalifikačního kritéria.

  10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria

  50 bodů

  Délka praxe v oblasti školení měkkých      a manažerských dovedností.

  10 bodů za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria

  50 bodů

  Lektor

   

  Počet projektů o předem stanovené velikosti, kde osoba působila jako lektor nad rámec kvalifikačního kritéria.

  10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria

  50 bodů

  Délka praxe v oblasti školení měkkých    a manažerských dovedností

  10 bodů za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria

  50 bodů

   

  Reference a rozsah praxe nad rámec technické kvalifikace musí být doložen v profesním životopisu, prostřednictvím kterého bude lektor prokazovat splnění technické kvalifikace.

  Počtem projektů o předem stanovené velikosti se rozumí projekty nad rámec splnění technické kvalifikace u členů lektorského týmu, tj. zkušenosti s realizací služeb z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností s minimálním finančním plněním 500.000 Kč bez DPH.

   

  Dodavatel, který nepředloží žádné další projekty nebo praxi nad rámec kvalifikace, obdrží celkově 1 bod pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria.

  Pro hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídkou ta, která získá nejvyšší počet bodů za reference a praxi nad rámec kvalifikačního kritéria a vypočte se dle vzorce:

   

  Dosažené body nad rámec kvalifikace hodnocené nabídky

  --------------------------------------------------------------------------  X 100 X (váha kritéria 0,2)

  Počet bodů nejlépe hodnocené nabídky v rámci kritéria

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • 1. Základní způsobilost:

   

  Způsobilým není dodavatel, který:

   

  a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu,

  b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

   

  c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

   

  d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

   

  e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Způsob prokázání:

   

  Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, které je přílohou č. 4 této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dle § 75 zákona.

   

  2. Profesní způsobilost:

   

  a) Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky (komory),

  b) Doklad o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně oprávnění s obdobným oborem činnosti, jež umožní realizaci veřejné zakázky.

  3. Technická kvalifikace:

   

  a) seznam realizovaných významných služeb obdobného charakteru, které povahou korespondují s předmětem zakázky, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení v rozsahu minimálně 3 služeb z oblasti vzdělávání zaměřených na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností s minimálním finančním plněním 500.000 Kč bez DPH pro každou z nich.

   

  Seznam realizovaných zakázek dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení.

   

  Popis jednotlivých zakázek bude obsahovat:

  identifikační údaje objednatele,
  přesný název,
  přesné označení zakázky,
  přesný popis významné služby, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků uvedených pod písmenem a),
  kontaktní osoba objednatele pro ověření reference,
  termín realizace zakázky (od – do) s uvedením měsíců a let,
  celkové finanční náklady v částce Kč bez DPH,
  podíl účastníka na realizaci tohoto plnění (konkrétní věcné plnění a procentuální vyjádření tohoto plnění.

   

  b) seznam členů lektorského týmu (zadavatel stanovuje minimální počet lektorů na 3), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a to v minimálním rozsahu:

   

  1 osoba (vedoucí lektor), která musí minimálně splňovat:

   

  ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání,
  praxe 5 let v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností,
  zkušenosti s realizací 3 služeb z oblasti vzdělávání zaměřeného na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností s minimálním finančním plněním 500.000 Kč bez DPH u každé z nich.

   

  2 osoba (lektor), která musí minimálně splňovat:

   

  ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání,
  praxe 3 roky v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností,
  zkušenosti s realizací 3 služeb z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností s minimálním finančním plněním 500.000 Kč bez DPH u každé z nich.

   

  3 osoba (lektor), která musí minimálně splňovat:

   

  ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti průmyslové inženýrství nebo řízení výrovy,
  praxe 3 roky v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností,
  zkušenosti s realizací 3 služeb z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností s minimálním finančním plněním 500.000 Kč bez DPH u každé z nich.

   

  Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením:

   

  dokladu o dosaženém vzdělání a požadovaném oprávnění, osvědčení – prosté kopie dokladů,
  profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat: jméno a příjmení, dosažené vzdělání, obor vzdělání, referenční zakázky realizované lektorem, dosavadní praxe v oboru vztahující se k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele, informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli, vlastnoruční podpis člena lektorského týmu.

   

  Členové lektorského týmu, pomocí nichž je dokládána technická kvalifikace, se budou podílet na realizaci příslušné části veřejné zakázky po celou dobu realizace, nebrání-li tomu těžko předvídatelné okolnosti, které účastník objektivně nemohl ovlivnit. V případě ukončení zapojení člena lektorského týmu musí být tento člen lektorského týmu dodavatelem nahrazen bez odkladu osobou splňující výše uvedená kritéria, přičemž splnění těchto kritérií je dodavatel povinen zadavateli doložit předem.

   

  Za 1 rok praxe se přitom považuje kalendářní rok, v němž osoba provedla alespoň 15 vzdělávacích akcí; za vzdělávací akci se přitom považuje jedno školení v rozsahu alespoň 8 hodin - za hodinu školení je přitom považováno 60 minut.

   

  4. Doklady prokazující splnění kvalifikace může účastník předložit v prosté kopii, s tím že si zadavatel vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření uváděných informací o kvalifikaci dodavatele.

   

  5. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.

 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.

 

Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého poddodavatele.  Nepředložení seznamu poddodavatelů bude chápáno tak, že zakázka bude plněna bez využití poddodavatelů.

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

 

krycí list nabídky s identifikačními údaji dodavatele, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele (vzor viz příloha č. 3)
plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (vzor viz příloha č. 2)
seznam poddodavatelů
doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace:

čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha č. 4),
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání,
seznam realizovaných služeb,
seznam členů lektorského týmu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH.

 

Celkovou nabídkovou cenu tvoří součet dílčích cen za jednotlivé školení v Kč bez DPH. Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení.

 

Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem,

 

Zadávací lhůta činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

 

Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, a to u vybraného dodavatele. U ostatních dodavatelů může být posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno, až pokud s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy, a to v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11).

 

Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít.

 

V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani náhradu jakýkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 564000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Paul Advisory s.r.o., Klíčova 1261/2D, 618 00 Brno - Černovice, IČO: 052 66 521

  Datum podpisu smlouvy: 10. 3. 2020

Datum ukončení: 10. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 2. 2020
 
Aktualizováno: 11. 3. 2020