Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností – Dimension Data

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11967

Název zakázky: Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností – Dimension Data

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 12. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dimension Data Czech Republic s.r.o.

Sídlo zadavatele: Na Hřebenech II 1718/10, PSČ 14000 Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Eva Batalová
 • Telefon: +420606657727
 • E-mail: eva.batalova@dimensiondata.cz

IČ zadavatele: 26175738

DIČ zadavatele: CZ26175738

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Michaela Trnková, ECONET OPENFUNDING s.r.o.
 • Telefon: +420604602665
 • E-mail: michaela.trnkova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 1. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, PSČ: 140 00, Praha 4 Recepce společnosti je k dispozici v každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností pro společnost: Dimension Data Czech Republic s.r.o

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1675000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je leden 2018 až únor 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné zadavatelem ve Středočeském kraji, cca do 50 km od východních hranic hlavního města Prahy, v Brně a v Ostravě. Školení nesmí probíhat na území hlavního města Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.

  Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

  -Celková nabídková cena bez DPH (váha 40 %)

  -Kvalita nabízených služeb (váha 60 %)

 • Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6, datum účinnosti od 1. 5. 2017). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1456000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Top Vision, s.r.o., Na Florenci 1270/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 055 33 481, Milan Roháček

  Datum podpisu smlouvy: 15. 2. 2018

Datum ukončení: 15. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 12. 2017
 
Aktualizováno: 19. 2. 2018