Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Jazykových vzdělávání a Technických a jiných odborných vzdělávání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12974

Název zakázky: Školení v oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Jazykových vzdělávání a Technických a jiných odborných vzdělávání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 9. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: MEZ STROJE s.r.o.

Sídlo zadavatele: Masarykova 378/33, 789 85 Mohelnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: David Hanousek
 • Telefon: +420725113484
 • E-mail: hanousek@mezstroje.cz

IČ zadavatele: 64617823

DIČ zadavatele: CZ64617823

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Helena Kordová
 • Telefon: +420734654404
 • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 9. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 - Krč mezi 9.00-15.00hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „zakázka“) je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Jazykových vzdělávání a Technických a jiných odborných vzdělávání pro společnost: MEZ STROJE s.r.o., se sídlem Masarykova 378/33, 789 58 Mohelnice, IČO: 646 17 823.

 

blíže viz Výzva  a přílohy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 850000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je říjen 2019 až prosinec 2021. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné zadavatelem v areálu společnosti MEZ STROJE s.r.o.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Celková nabídková cena bez DPH
 • Kvalita odborného týmu

 

blíže viz Výzva  a přílohy

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  viz Výzva  a přílohy

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva  a přílohy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva  a přílohy

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva a přílohy

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku a to na celý předmět veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva a přílohy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10, datum účinnosti od 17. 6. 2019). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 759600.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Soňa Borková, Brusné 181, 76861 Bystřice pod Hostýnem, IČO:61696714

  Datum podpisu smlouvy: 7. 11. 2019

Datum ukončení: 7. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 9. 2019
 
Aktualizováno: 15. 11. 2019