Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Jazykových vzdělávání a Technických a jiných odborných vzdělávání

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11673

Název zakázky: Školení v oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Jazykových vzdělávání a Technických a jiných odborných vzdělávání

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: MEZ STROJE s.r.o.

Sídlo zadavatele: Masarykova 378/33, 789 85 Mohelnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: David Hanousek
 • Telefon: +420725113484
 • E-mail: hanousek@mezstroje.cz

IČ zadavatele: 64617823

DIČ zadavatele: CZ64617823

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Michaela Trnková, ECONET OPENFUNDING s.r.o.
 • Telefon: +420604602665
 • E-mail: michaela.trnkova@econet-consultants.com

Lhůta pro podání nabídek: 9. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Praha 6, Velflíkova 1427/2, PSČ 160 00. Recepce společnosti je k dispozici v každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzův v oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Jazykových vzdělávání a Technických a jiných odborných vzdělávání.

Účastníci mohou podávat své nabídky na jednu, dvě nebo na tři části zakázky.

Jednotlivé části zakázky jsou označeny následovně:

Část I.             Školení v oblasti Měkkých a manažerských dovedností 

Část II.            Školení v oblasti Jazykových vzdělávání 

Část III.           Školení v oblasti Technických a jiných odborných vzdělávání 

 Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je říjen 2017 až únor 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné zadavatelem v areálu společnosti MEZ STROJE s.r.o.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií: Celková nabídková cena bez DPH (váha 40 %); Kvalita nabízených služeb (váha 60 %). Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6, datum účinnosti od 1. 5. 2017). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1864800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Soňa Borková Brusné 181, 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 61696714

  Datum podpisu smlouvy: 16. 11. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Soňa Borková Brusné 181, 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 61696714

  Datum podpisu smlouvy: 16. 11. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Soňa Borková Brusné 181, 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 61696714

  Datum podpisu smlouvy: 16. 11. 2017

Datum ukončení: 16. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2017
 
Aktualizováno: 29. 11. 2017