Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení zaměstnanců společnosti Ingeteam a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13489

Název zakázky: Školení zaměstnanců společnosti Ingeteam a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Ingeteam a.s.

Sídlo zadavatele: Technologická 371/1, 708 00 Ostrava - Pustkovec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Marten
 • Telefon: +420597476800
 • E-mail: Tomas.marten@ingeteam.com

IČ zadavatele: 47673141

DIČ zadavatele: CZ47673141

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Sabina Žídková
 • Telefon: +420597476851
 • E-mail: Sabina.zidkova@ingeteam.com

Lhůta pro podání nabídek: 21. 7. 2020 14:30

Místo pro podání nabídek:
Technologická 371/1, 708 00 Ostrava - Pustkovec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Ingeteam.

Veřejná zakázka je rozdělená na 7 samostatných částí.

Jazykové vzdělávání, předpokládaná hodnota 84 000,-Kč
Odborná způsobilost v elektrotechnice, předpokládaná hodnota 23 000,-Kč
Simulace a modelování ve 3D, předpokládaná hodnota 72 000,-Kč
Bezpečnost robotických pracovišť a strojních zařízení, předpokládaná hodnota 70 200,-Kč
Programování Siemens, předpokládaná hodnota 314 000,-Kč
Programování v simulačních systémech, předpokládaná hodnota 150 000,-Kč
Odborné IT vzdělávání, předpokládaná hodnota 309 250,-Kč

Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na jednu vybranou část, na libovolnou kombinaci více částí či všechny části předmětu veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně a tudíž bude na každou část předmětu veřejné zakázky uzavřena zadavatelem samostatná smlouva o poskytování služeb.

V případě, že se dodavatel rozhodne předložit svou nabídku na více částí předmětu veřejné zakázky, platí, že musí předložit návrh smlouvy o poskytnutí služeb vč. splnění technické kvalifikace na každou část předmětu veřejné zakázky samostatně. Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti postačuje předložit společně za více částí předmětu zakázky.

Podrobné vymezení předmětu zakázky a náležitosti jednotlivých vzdělávacích kurzů jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1022450,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.9.2020 - 31.3.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo společnosti Ingeteam, Technologická 371/1, Ostrava - Pustkovec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnocení nabídek pro každou část k veřejné zakázce bude probíhat samostatně dle jejich ekonomické výhodnosti nabídek na základě:

  nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

  Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny za každou část zvlášť (viz bod 7 této výzvy - požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny) bez DPH, kdy nejvýhodnější nabídka bude s nejnižší nabídkovou cenou.

  V případě, že jsou podány dvě nebo více stejných cenových nabídek s nejnižší nabídkovou cenou, bude o nejvýhodnější nabídce rozhodnuto losem. V případě losu se budou moci účastnit zástupci dodavatelů, o jejichž umístění se bude losovat.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

1. Prokáže základní způsobilost doložením:

- čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost v rozsahu přílohy č. 4  této výzvy k podání nabídek. Čestné prohlášení bude podepsáno dodavatelem či osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

2. Prokáže profesní způsobilost doložením:

a) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (např. výpis ze živnostenského rejstříku);

b) výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel do tohoto rejstříku zapsán.

3. Prokáže technickou kvalifikaci doložením:

a) seznamu významných služeb obdobného rozsahu a charakteru jako je předmět této veřejné zakázky (pro každou část zvlášť) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (předmětu plnění), doby plnění, fin. objemu a kontaktních údajů (vč. telefonního kontaktu) na objednatele.

Z doloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanoveném období realizoval:

- min. 3 služby s předmětem plnění pro část 1. této veřejné zakázky, a to zajištění  realizace jazykových kurzů v obdobném rozsahu, charakteru a počtu účastníků uvedeném v předmětu zakázky, pokud tuto část nabízí.

- min. 3 služby s předmětem plnění pro část 2. této veřejné zakázky, a to zajištění  realizace kurzů podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. - Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu, charakteru a počtu účastníků uvedeném v předmětu zakázky, pokud tuto část nabízí.

- min. 3 služby s předmětem plnění pro část 3. této veřejné zakázky, a to zajištění  realizace kurzů Simulace a modelování ve 3D v systému CREO v rozsahu, charakteru a počtu účastníků uvedeném v předmětu zakázky, pokud tuto část nabízí.

- min. 3 služby s předmětem plnění pro část 4. této veřejné zakázky, a to zajištění  realizace kurzů Bezpečnost robotických pracovišť a strojních zařízení v  rozsahu, charakteru a počtu účastníků uvedeném v předmětu zakázky, pokud tuto část nabízí.

- min. 3 služby s předmětem plnění pro část 5. této veřejné zakázky, a to zajištění  realizace kurzů Programování Siemens v  rozsahu, charakteru a počtu účastníků uvedeném v předmětu zakázky, pokud tuto část nabízí.

- min. 3 služby s předmětem plnění pro část 6. této veřejné zakázky, a to zajištění  realizace kurzů Programování v simulačních systémech v  rozsahu, charakteru a počtu účastníků uvedeném v předmětu zakázky, pokud tuto část nabízí.

- min. 3 služby s předmětem plnění pro část 7. této veřejné zakázky, a to zajištění  realizace kurzů Odborného IT vzdělávání v  rozsahu, charakteru a počtu účastníků uvedeném v předmětu zakázky, pokud tuto část nabízí.

Dodavatel použije přílohu č. 5 této výzvy k podání nabídek pro doložení výše uvedeného.

b) seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky nebo jeho části jako lektoři jednotlivých vzdělávacích kurzů.

Minimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního kritéria je stanovena na:

každý člen realizačního týmu, který se bude podílet na realizaci vzdělávacího kurzu nebo jeho části jako lektor, musí mít zkušenosti s lektorováním alespoň tří vzdělávacích kurzů obdobného charakteru v posledních třech letech.

Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů jsou:

seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky nebo její části jako lektoři jednotlivých vzdělávacích kurzů (použijte přílohu č. 6 této výzvy k podání nabídek) a předložením profesního životopisu každého z uvedených členů týmu. Profesní životopis bude zpracován v minimálním rozsahu a členění:

- jméno a příjmení lektora,

- nejvyšší dosažené vzdělání

- přehled a doba profesní praxe včetně praktické zkušenosti s lektorováním kurzů obdobného charakteru

- relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel

2) čestné prohlášení k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a přímé účasti na realizaci zakázky nebo její části jako lektor (použijte přílohu č. 7 této výzvy k podání nabídek).

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, požaduje zadavatel předložení písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění celé nebo části veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění celé nebo části veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v prostých kopiích.

Pokud dodavatel předkládá nabídku na více částí veřejné zakázky, musí ke každé části předložit vlastní seznam významných dodávek k prokázání splnění technické kvalifikace v dané části.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na obálce musí být uveden název zakázky, název dodavatele, kontaktní adresa dodavatele i zadavatele výběrového řízení a nápis „NEOTVÍRAT“.

Nabídka musí být podána písemně v tištěné formě v českém jazyce, 1 originál. Nabídka musí být zároveň předložena i v digitální podobě na datovém nosiči = naskenovaná kompletní nabídka.

Nabídka – veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsané osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.

Listy nabídky včetně příloh budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.

Jako úvodní list nabídky účastník závazně použije přílohu č. 2 výzvy – Krycí list nabídky.

Návrh smlouvy o poskytování služeb (podle přílohy č. 3 výzvy) musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele).

Doporučené řazení součástí nabídky:

Krycí list nabídky (příloha č. 2 výzvy)
Obsah nabídky, včetně cenové nabídky a podrobné kalkulace
Návrh smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 výzvy)
Doklady k prokázání kvalifikace (příloha č. 4 a 5 výzvy)
Seznam realizačního týmu (příloha č. 6 výzvy)
Čestné prohlášení člena realizačního týmu (příloha č. 7 výzvy)
Seznam poddodavatelů (příloha č. 8 výzvy)
Ostatní přílohy podle zvážení dodavatele (nepovinné)

 

Dodavatelé nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena (každé nabízené části) bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),

- samostatně příslušná sazba DPH,

- nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění dané části veřejné zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“. Veškeré ceny dohodnuté na základě výsledků tohoto výběrového řízení jsou ceny v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky, požaduje zadavatel uvést tyto poddodavatele v příloze č. 8 výzvy k podání nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou zájemci oprávněni zaslat kontaktní osobě zadavatele písemně na email, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení bude všem zájemcům odesláno v českém jazyce nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Zájemci v žádosti o vysvětlení uvedou svůj kontaktní email, na který budou doručovány odpovědi na dotazy. Za správnost a funkčnost poskytnutých emailů nese plnou odpovědnost zájemce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Kontaktní osoba pro případ poskytování vysvětlení: Ing. Sabina Žídková, E-mail: sabina.zidkova@ingeteam.com, Tel.: 725 866 696

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky stanoví zadavatel formou návrhu smlouvy o poskytování služeb. Text návrhu smlouvy je přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek a dodavatel je povinen jej předložit jako součást nabídky. Dodavatelé nejsou oprávnění měnit, doplňovat či jinak upravovat návrh smlouvy, vyjma údajů, u nichž z obsahu textu návrhu smlouvy vyplývá povinnost jejich doplnění. Smlouva musí být ze strany dodavatele podepsána osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele či za dodavatele. 

· Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, s výjimkou změny ceny v závislosti na případné změně výše DPH.

· Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

· Zadavatel vyloučí dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat zadávací podmínky.

· Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s kap. 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12) – dostupné na www.esfcr.cz .

· V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele dodavatel povinen provést písemný rozklad cenové nabídky a výši své nabídkové ceny vysvětlit.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): HUMUSOFT s.r.o., Pobřežní 20, Praha 8, IČ:40525872

  Datum podpisu smlouvy: 10. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Eschola, v.o.s., Spartakovců 6014/3, Ostrava - Poruba, IČ:26791579

  Datum podpisu smlouvy: 10. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Pilz Czech s.r.o., Zelený pruh 95/97, Praha - Bráník, IČ: 01465171

  Datum podpisu smlouvy: 19. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): COGRAS spol. s r. o., Bezručova 2186/15, Přerov, IČ:44888899

  Datum podpisu smlouvy: 20. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Autocont a.s, Hornopolní 3322/34, Ostrava, IČ:04308697

  Datum podpisu smlouvy: 13. 8. 2020

Zrušené části zakázky: část 2- uchazeč neposkytl součinnost při uzavření smlouvy, odmítl zakázku poskytnout. část 5 - do této části VŘ se nepřihlásil žádný uchazeč.

Datum ukončení: 20. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 7. 2020
 
Aktualizováno: 3. 9. 2020