Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení zaměstnanců společnosti SVOBODA sklenářství, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11853

Název zakázky: Školení zaměstnanců společnosti SVOBODA sklenářství, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 11. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: SVOBODA sklenářství, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Vídeňská 1025, 691 23 Pohořelice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Svatopluk Svoboda - zastoupen PIONS s. r. o., Brno, Drobného 34, PSČ 602 00

IČ zadavatele: 26305411

DIČ zadavatele: CZ26305411

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Michal Skoumal, PIONS s. r. o., Brno, Drobného 34, PSČ 602 00
 • Telefon: +420775967530
 • E-mail: skoumal@pions.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 11. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
PIONS s. r. o., Brno, Drobného 34, PSČ 602 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společnosti SVOBODA sklenářství, s.r.o., bude se jednat o realizaci celkem 264 osobohodin v oblasti Obecného IT, 176 osobohodin v oblasti Měkkých dovedností, 416 osobohodin v oblasti jazykových kurzů, 32 osobohodin v oblasti Účetních, ekonomických a právních kurzů a nakonec 1552 osobohodin v oblasti Technického vzdělávání.

Cílovou skupinu tvoří téměř všichni zaměstnanci společnosti, celkem 20 osob z různých pracovních pozic, s odlišným dosaženým vzděláním a různé věkové struktury.

 

Kód CPV předmětu zakázky:

CPV 80000000-4 - Vzdělávání a školení

 

Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit. Zajištěním školících aktivit se rozumí:

 • příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
 • odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
 • poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů– dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,
 • tisk a distribuci materiálů pro účastníky dle jazykové mutace (sylaby školení, tištěné prezentace); sylaby a prezentace lze tisknout černobíle,
 • zajištění prezenční listiny z každého kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň tří fotografií z každého kurzu,
 • zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
 • zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál),
 • veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.).

 

Kurzy musí být v souladu Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 667000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od podpisu smlouvy nejpozději do 30. 6. 2019 (předpokládaný termín podpisu smlouvy je listopad 2017)

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění budou Pohořelice, Jihomoravský kraj (NUTS CZ064). Objednatel disponuje vlastními školícími prostory, v případě školení, která nelze provádět ve školící místnosti (např. technické vzdělávání) zajistí dodavatel prostory, kde bude školení probíhat.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Zadavatel současně stanovil následující kritéria hodnocení:

Kritérium hodnocení

Váha kriteria v %

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

50 %

Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů

50%

 

a/ Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 50 %:

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Nejvyšší počet bodů bude přidělen nabídce s nejnižší nabídkovou cenou.

 

b/ Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 50%:

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace kurzů. Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující dokument s následujícími obsahovými náležitostmi. Návrh bude mít max. 20 stran A4. Předložený dokument (navržený způsob realizace kurzů) bude rozdělen na tři části dle následujícího popisu:

Struktura a osnova: účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu jednotlivých školení ve shodě s předmětem veřejné zakázky vymezeným v této výzvě, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy a návrhu obsahu jednotlivých školení a míru relevance k názvu školení. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury a osnovy a návrhu jednotlivých školení.

Metodologie: účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, účastník předloží návrh použití školících metod a podkladů k odbornému vzdělávání, popis aplikace poznatků v praxi a vazbu výkladu na praxi. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat praktické zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky a nabídka, v rámci které účastník zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe.

 

Účastník má povinnost předložit navržený způsob realizace kurzů. Účastník navržený způsob realizace kurzů z formálního pohledu jednoznačně a zřetelně vyčlení. Zadavatel tak doporučuje navržený způsob realizace kurzů začlenit v rámci nabídky na její závěr.

 

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. navrženého způsobu realizace kurzů klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce a v navrženém způsobu realizace.

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A JEHO POPIS

Pro hodnocení nabídek použije hodnoticí komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro subjektivně vyjádřitelná kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100 bodů. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné.

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

 

a/        Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 50 %:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

------------------------------------------------------ X 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

b/        Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 50 %:

U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit, proto bude hodnoceno tak, že při hodnocení budou nabídky seřazeny dle celkové kvality dle stanovených požadavků v pořadí od nejlépe posouzené k nejhůře posouzené. Poté bude k nejlépe posouzené nabídce přiřazeno 100 bodů a každé další pak takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce. Následně budou takto získaná bodová ohodnocení vynásobena vahou subjektivního kritéria. Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.

 

Pro hodnocení tohoto subjektivního kritéria bude použit následující vzorec, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nevyšší Výslednou bodovou hodnotu (tj. nejvyšší Výsledek):

 

subjektivní bodová hodnota hodnocené nabídky

------------------------------------------------------                X 100 (bodů)

nejvyšší subjektivní bodová hodnota z nabídek

 

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

Hodnotící komise oboduje věcný obsah nabídek účastníků. Nejlépe hodnocená nabídka (100 bodů) by pak měla splňovat tato kritéria nebo se jim případně nejvíce přibližovat:

 • plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním proklientským přístupem;
 • účastník zcela správně identifikoval veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení zcela pokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
 • účastník splňuje požadavky zadavatele, co do předmětu veřejné zakázky, struktury a osnovy, metodologie;
 • účastník podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný;
 • propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání zpětné vazby, nadstandardní výstupy ze školení;
 • navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas;
 • navržený způsob řešení obsahuje drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu srozumitelnosti, nejasností, atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.
Každá další nabídka pak obdrží takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce.
 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

I.

Dodavatel předloží Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

II.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady:

a/        předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b/        předložením kopie oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

III.

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace následujícími doklady:

a/        předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je komplexní realizace vzdělávacích kurzů v rozsahu minimálně 800 osobohodin školení poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (účastník může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může účastník předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz), přičemž ze seznamu musí vyplývat následující:

 • dodavatel poskytl nejméně 4 služby naplňujících definici významné služby (viz výše),
 • souhrnná hodnota všech významných služeb činí minimálně 600.000,- Kč bez DPH,
 • významné služby pokrývají v souhrnu alespoň tři z oblastí vzdělávání vymezených v předmětu plnění veřejné zakázky.

 

Seznam významných služeb je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky:

 • název objednatele a kontaktní údaje na objednatele,
 • název významné služby,
 • podrobný popis poskytovaných služeb,
 • celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč); u plnění zasahujících do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání nabídky, budoucí plnění nebudou uznána.
 • doba realizace služeb,
 • počet odškolených osobohodin.

 

b/        předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

 

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky.

Dodavatel předloží seznam

 • min. 2 lektorů, kteří prokáží min. 3 roky profesní praxe v oblasti v oblasti Technického vzdělávání a současně budou disponovat vysokoškolským vzděláním,
 • min. 2 lektorů, kteří prokáží min. 3 roky profesní praxe v oblasti v oblasti Měkkých dovedností, nebo Obecného IT nebo Účetního, ekonomického a právního vzdělávání a současně budou disponovat vysokoškolským vzděláním,
 • min. 1 lektor, který prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti v oblasti Jazykového vzdělávání a současně bude disponovat buď vysokoškolským vzděláním pedagogického směru v daném jazyce, nebo v případě jiného vysokoškolského vzdělání zaměřeného na cizí jazyky, doloží pedagogické minimum v daném jazyce, nebo případně předloží certifikát o dosaženém jazykovém stupni, který odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR) minimálně úrovni C1 (např. certifikát CAE, aj.).

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

 • Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (VŠ diplom, Certifikát);
 • Zpracovaný profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby:

a.jméno a příjmení,

b.nejvyšší dosažené vzdělání

c.přehled a dobu profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky,

d.součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to za podmínek stanovených v ust. § 77 zákona.

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení předložil doklady požadované v bodu I. a II. a/ tohoto oddílu Výzvy i za jeho poddodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů. Účastník předloží nabídku v originále a v jedné kopii v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu pdf.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za službu kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky, která je podrobněji uvedena v příloze č.1 této výzvy.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena v členění: cena v Kč bez DPH za osobohodinu, nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 2 této výzvy) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 3 této výzvy).

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele. Obálka musí být označena nápisem: „Neotvírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Školení zaměstnanců společnosti SVOBODA sklenářství, s.r.o.“. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce (krycí list nabídky) bude uvedena kontaktní osoba dodavatele a její kontaktní údaje (e-mail, telefon).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 3 k této Výzvě). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25014650jednatel: Mgr. Ladislav Buček

  Datum podpisu smlouvy: 19. 12. 2017

Datum ukončení: 19. 12. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 11. 2017
 
Aktualizováno: 2. 1. 2018