Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Spotřební materiál pro detekci přítomnosti DNA lidského papilomaviru (HPV)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13727

Název zakázky: Spotřební materiál pro detekci přítomnosti DNA lidského papilomaviru (HPV)

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 1. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Sídlo zadavatele: Palackého nám. 4, P.O.BOX 60, Praha 2 Nové Město, 128 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • Telefon: +420224972712
 • E-mail: ladislav.dusek@uzis.cz

IČ zadavatele: 00023833

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Richard Galuška
 • Telefon: +420224972112
 • E-mail: pravnivz@uzis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 2. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronicky podaná nabídka prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

CPV kód – 33140000-3 – Zdravotnický spotřební materiál

 

Medicínský účel, použití, indikace:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka spotřebního zdravotnického materiálu. Konkrétní specifikace předmětu a podmínek je uvedena v Příloze č. 1 výzvy a v Příloze č. 3 výzvy – závazný vzor rámcové dohody. 

Ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ se dané skutečnoti neuplatní.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1591000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: Ihned po uzavření rámcové dohody na plnění veřejné zakázky a jejím zveřejněním v informačním systému registru smluv. Doba trvání je stanovena do vyčerpání maximálního počtu sad spotřebního zdravotnického materiálu dle Přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek nebo do ukončení Plnění ke dni 30. 9. 2021, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Místo dodání / převzetí plnění:
Laboratoř Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc. Doprava na místo dodání bude vždy uvedena při zadání dílčího požadavku prostřednictvím dílčí objednávky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritéria:                                                                                              váha

Nabídková cena za jednu sadu spotřebního

zdravotnického materiálu v Kč bez DPH                                                                100 %

 

Zadavatel stanoví pořadí nabídek od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady účastníka na veškeré služby či dodávky nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu VZ, a to včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu plnění předmětu VZ uvažovat. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu VZ.

Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodující její výše bez DPH.

V případě podání nabídek více účastníků se shodnou celkovou nabídkovou cenou a při splnění všech zadávacích podmínek stanovených zadavatelem, bude výběr nejvhodnější nabídky účastníka, proveden transparentním losem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením čestného prohlášení, kterým účastník zadávacího řízení prohlašuje, že:

 • nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:

 1. kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky,
 2. kopie dokladu o oprávnění k podnikání zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu veřejné zakázky, tedy Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výše uvedené doklady lze nahradit kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů.

Všechny doklady postačí předložit v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů předloží vítězný účastník na základě oprávnění zadavatele nejpozději před podpisem Rámcové dohody.

 

Doklady prokazující základní způsobilost či profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

Elektronické originály některých dokladů o kvalifikaci mohou být získány přímo z informačních systémů veřejné správy (např. výpis z obchodního rejstříku na webu www.justice.cz, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů na webu http://www.isvz.cz/ISVZ/SKD/ISVZ_SKD_text.aspx). V zadávacích řízeních mohou být používány elektronické dokumenty v podobě výpisů z těchto informačních systémů. Elektronické obrazy nebo kopie takových dokumentů bez elektronických podpisů nebo pečetí (např. skeny listinných výpisů nebo printscreen obrazovky) jsou z hlediska ZZVZ považovány za prosté kopie.

 

Pokud účastník předložení dokladu nahradí odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (tzn. v nabídce je obsažen odkaz, nikoliv elektronický dokument), nedochází vůbec k předložení dokladů, ustanovení ZZVZ o předkládání kopií nebo originálů dokladů se neuplatní a ve vztahu k takovým dokumentům se tedy ani výzva podle § 122 odst. 3 nezasílá.

 

Zadavatel bude akceptovat doklady z jiných členských států (zejména členských států EU či EHP) prokazující rovnocennou kvalifikaci, jejíž splnění v rámci výběrového řízení požaduje. Zadavatel zároveň neomezuje účast v soutěži těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě EU. Zadavatel nicméně upozorňuje na povinnost předložit veškeré doklady v českém jazyce, tedy v případě cizojazyčných dokladů a/nebo podkladů v úředně ověřeném překladu.

 

Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být součástí nabídky. Zadavatel je oprávněn žádat objasnění kvalifikace či předložení dalších informací a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

 

Neprokázání kvalifikace

Pokud účastník ve své nabídce neprokáže splnění kvalifikace stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále posuzována a hodnocena

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
b) Součástí nabídky bude účastníkem podepsaný návrh rámcové dohody (podle vzoru uvedeného v příloze této Výzvy). Návrh rámcové dohody podepíše osoba oprávněná jednat za účastníka.

c) Nabídková cena bude sestavena podle pokynů zadavatele (viz způsob zpracování nabídkové ceny).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 této Výzvy – Krycí list nabídky (vzor)

Nabídková cena musí být v nabídce účastníka uvedena jako celková cena předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, i vč. DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách. V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.Elektronicky podaná nabídka: Účastník podává nabídku v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil. Nabídka musí být podepsána účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka (statutárním orgánem, nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování účastníka. Listinnou podobu podání nabídek zadavatel neumožňuje.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku a pouze na celý předmět veřejné zakázky, pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, nepřipouští ani podání nabídek na dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn požadovat od zadavatele vysvětlení k zadávacím podmínkám.Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena elektronicky přes výše uvedený profil zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne účastníku vysvětlení k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti zadavatel uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. Pokud bude zadavatel poskytovat některému z účastníků i upřesňující či doplňující informace k veřejné zakázce, poskytne tytéž informace rovněž všem zadavateli známým účastníkům a uveřejní je na webových stránkách https://www.esfcr.cz a na profilu zadavatele.Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek i z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem zadavateli známým účastníkům a uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku původní lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
 • Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek dodavatelů či vyloučených dodavatelů nebudou vráceny.
 • Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
 • Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účasti ve výběrovém řízení.
 • Dodavatelé nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek výběrového řízení.
 • Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření rámcové dohody na předmět nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. vyjasnit informace deklarované dodavatelé v nabídkách. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (v aktuálním znění), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 1. 2021
 
Aktualizováno: 22. 1. 2021