Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů – Program rozvoje města Uherský Brod 2022+

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13721

Název zakázky: SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů – Program rozvoje města Uherský Brod 2022+

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 12. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Uherský Brod

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 100, Uherský Brod 688 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petra Hečová
 • Telefon: +420572805136
 • E-mail: petra.hecova@ub.cz

IČ zadavatele: 00291463

DIČ zadavatele: CZ00291463

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Pavel Chramosta
 • Telefon: +420572805240
 • E-mail: pavel.chramosta@ub.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
https://josephine.proebiz.com.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je dodavatelské zpracování strategického dokumentu Program rozvoje města
Uherský Brod 2022 – 2028 s výhledem do roku 2030, které bude zahrnovat analytické práce včetně
sociologických průzkumů, návrhovou část strategického dokumentu až do úrovně zpracování akčního
plánu. Dále postup implementace včetně zapojování relevantních subjektů a veřejnosti do zpracování i
naplňování strategie.

Předmětem zakázky je zpracování nového Programu rozvoje města 2022+ v rámci projektu „SRUB -
Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010103,
prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Dodavatel je tak povinen respektovat a řídit se pravidly
tohoto programu a dodržet obsah a rozsah Klíčové aktivity 4, což je právě Tvorba strategických
dokumentů – Program rozvoje města Uherský Brod 2022+ (dále jen PRM).
Cílem KA 4 je zpracování PRM - strategického dokumentu plánování rozvoje ve střednědobém
až dlouhodobém výhledu za účelem efektivnějšího řízení rozvoje města a koordinace rozvojových
aktivit na podporu všech tří rozvojových pilířů sociálního, ekonomického a environmentálního a na
základě principů udržitelného rozvoje města Uherský Brod.

Dokument, který obsáhne období mezi lety 2022 – 2028 bude v období své platnosti sloužit jako
nástroj systematického a koordinovaného postupu pro plánování rozvoje města a bude brát v úvahu
všechny žádoucí a definované souvislosti, k nimž patří místní specifika, ať už související s městským
prostorem, jeho charakterem, současným i možným využitím, ekonomickými faktory nebo lidskými a
ostatními zdroji, včetně předpokládaných změn v sociálním a legislativním prostředí. Struktura návrhu
PRM musí ve všech svých úrovních respektovat zásady udržitelného rozvoje. PRM - strategický
dokument veřejné správy bude střednědobým uceleným souborem opatření směřujících k dosažení
cílů rozvoje.
Součástí bude popsaná vize rozvoje města s přesahem do roku 2030, a to včetně její marketingově
využitelné verze (stručné vyjádření) a následně návrh kroků vedoucích k jejímu naplnění nejméně ve
struktuře cílů, opatření a aktivit. Součástí struktury bude zachycení základních předpokladů
naplňování nejméně na úrovni aktivit a opatření a odhad potřebných zdrojů nejméně v oblastech
plánování času a financí. V oblasti finančních zdrojů pak budou zohledněny možnosti využití
vícezdrojového financování s důrazem na dotační tituly ČR a EU.

Práce s dokumentem tak musí po jeho schválení relevantním aktérům pomoci pracovat se
strategickými rozhodnutími a záměry, plánovitě připravovat zásadní akce a investice, reagovat na
klimatické a ekonomické změny v dlouhodobém i střednědobém horizontu.
PRM má být klíčovým dokumentem, který umožní kontinuální rozvoj města Uherský Brod po dobu své
platnosti, a to včetně přesahu u dlouhodobě plánovaných strategických úkolů.
Minimální členění PRM
1) Analytická část
2) Problémová analýza
3) Návrhová část
4) Akční plán
5) Implementační část
6) Sociologické šetření a 7) Zpracování Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb.,
části 6) a 7) jsou samostatnými celky k PRM
Všechny části dokumentu musí být vůči sobě vyvážené a navazovat na sebe v obsahových vazbách,
kde budou expertně posouzena a vybrána témata, která budou tvořit klíčové rámce dokumentu a
budou dále rozpracovávána. PRM bude mít vysokou míru podrobnosti resp. konkrétnosti na městské
reálie a specifika a vzájemně propojené všechny výše uvedené části.
1) Analytická část musí obsahovat aktualizaci popisu prostředí v jeho klíčových aspektech, kdy
neočekáváme rozsáhlou analýzu zaměřenou na popis území, ale aktualizaci a doplnění
v aspektech, kde dochází k zásadnějším změnám oproti předešlému PRM, zaměření se na
změny oproti výstupům analýz k PRM 2015-2021. Stručné zachycení situace a problémů
v členění dle oblastí: území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, občanská vybavenost,
životní prostředí a správa města – aktualizace dat a vývojových trendů. K jednodušší a
čitelnější interpretaci budou získaná data zpracována do grafických přehledů. Mapování
existujících strategických a koncepčních dokumentů pro území města Uherský Brod,
aktualizace a doplnění případných chybějících analýz, zohlednění vnějších vývojových trendů,
porovnání se srovnatelnými městy. Nové analýzy budou provedeny pro oblasti výstavby
nového bydlení a oblast zdravotnictví, na které neexistují samostatné dílčí strategie a tyto dvě
oblasti budou v analýzách akcentovány, dále revize využití chytrých služeb ve městě
vzhledem k rychlému technologickému vývoji. Analýza musí být svým rozsahem hutným a
konkretizovaným východiskem pro návrhovou část. Její součástí bude realizace průzkumů
názorů klíčových aktérů, k čemuž bude vybrán soubor respondentů tak, aby reprezentativně
odrážel cílové skupiny obyvatel města. Analýza bude obsahovat nejméně jeden nástroj
využívající expertní znalost klíčových odborníků, která bude odrážet vnitřní a vnější možnosti
a potřeby území, např. SWOT analýzu. Součástí je rovněž zpracování řízených
polostrukturovaných rozhovorů s klienty veřejné správy – podnikateli, neziskovým sektorem a
dalšími, kde bude prokazatelně realizováno nejméně 16 rozhovorů /variantně řešení pomocí
focus group v adekvátním rozsahu 16 osob a to i online videokonferenčním způsobem (s
účastí zástupce zadavatele). Sociologické výzkumy jsou předmětem samostatné části 6.
Zásadní pro analytickou část budou popisy změn v jednotlivých sektorech se zaměřením na
podchycení trendů a vývoje (vč. dat v grafice) s popisem příčin. Tzn. nebude obsahovat
popisné informace jako u předešlého PRM a většiny v ČR známých strategických dokumentů,
ale jejich skutečnou analýzu – popis změn, nových trendů. V analýze nebudou dílčí podklady,
ale samotný výstup s vazbami a dopady. Identifikována budou kritická místa pro budoucí
rozvoj, která je nutné primárně řešit. V případě, že 14 dnů před odevzdáním finální verze PRM
budou dostupná data ze SLDB 2021, budou tato implementována k náležitým kapitolám.
2) Problémová analýza vytvoří nad souhrnem výstupů analytické části výběr a základní popis
klíčových problémů – témat a východisek, jimž se bude věnovat návrhová část se
zdůvodněním jejich zapojení a popisem vzájemných vazeb a rovněž vazeb na již existující
aktivity. Zohlední podmínky dané nadřazenými dokumenty, s nimiž musí návrhová část
pracovat a zhodnocení stávajícího strategického dokumentu.
Části 1 a 2 budou orientačně tvořit do 30 % obsahu PRM. K výše uvedeným 2 bodům budou
předány všechny zpracované dokumenty (v případě, že z těchto analýz budou použity pouze
závěry do PRM).
3) Návrhová část bude stěžejní částí dokumentu a bude obsahovat definici originální specifické
vize rozvoje pro město s přesahem do roku 2030, budou definovány nejméně strategické oblasti a jejich cíle, dále opatření a aktivity. Nejméně na úrovni opatření a aktivit budou
definovány podmínky jejich naplnění. Na úrovni aktivit pak budou vybrány klíčové (strategické)
projekty alespoň tam, kde bude možno takové projekty definovat (jinak budou uvedeny
indikativní projekty ve formě návrhu typových aktivit, které budou definovat směry dalšího
rozvoje města v příslušných oblastech). Soubor strategických projektů bude sestaven do
samostatného systému s popisem časových a finančních potřeb přípravy a realizace a nároků
na lidské zdroje, a to včetně očekávaného dopadu po ukončení investiční části projektu.
4) Akční plán obsáhne dobu 3 let (2022-2024) a zaměří se na jednotlivé cíle, které budou
rozpracovány do úrovně jednotlivých projektů, které budou v uvedeném časovém horizontu
proveditelné (vč. staveb. povolení apod.) a to včetně harmonogramu a nároků na rozpočet a
s vazbou na Střednědobý výhled rozpočtu města Uherský Brod. Akční plán musí být
vzhledem k rozpočtovým možnostem města realistický, budou určeny prioritní úrovně projektů
dle jejich naléhavosti, priorit města a úrovně připravenosti. Akční plán bude obsahovat i
přípravné kroky zpracování dokumentace a dalších podmínek nutných k realizaci
strategických projektů. Pro akce na rok 2022, které doposud nejsou v seznamu investičních
záměrů města, bude dodavatelem předvyplněna karta projektového záměru (vzorová karta je
již zpracována a používána).
Části 3 a 4 budou orientačně tvořit do 50 % obsahu PRM.
5) Implementační část nadefinuje způsob řízení strategie, postup realizace jednotlivých kroků,
realisticky proveditelné monitorování naplňování strategie, způsoby aktualizace a to včetně
vymezení aktérů implementace strategie, dále časový a finanční rámec implementace a
zapojování klíčových aktérů a veřejnosti do procesu naplňování. Bude obsahovat návrh
hodnocení akčních plánů a dále návrh využití potenciálních externích zdrojů. Stanoveny
budou SMART indikátory (primárně, ne však výhradně těch, jejichž sledování je možné již
dnes) s návrhem cílových hodnot. Prověřeny budou vazby na nadřazené strategické
dokumenty a jejich soulad.
6) Sociologické šetření – se bude skládat ze dvou částí:
a) Anketní šetření pro všechny domácnosti ve městě (kvantitativní výzkum) – bude součástí
tištěného Brodského zpravodaje (tisk zajistí zadavatel) a dále bude k dispozici v online verzi
(odhad pracnosti musí počítat s orientační návratností 1000 dotazníků (viz rok 2013), dotazník
bude obsahovat cca 10 otevřených i uzavřených otázek na 1 A4. Dotazník navrhne dodavatel
a předloží ke schválení zadavateli. Časově bude provedeno, až po dokončené části b).
Výstupem bude zpráva s vyhodnocením ankety.
b) Místní šetření – standardizovaný rozhovor dle cíleně provedeného kvótního výběru (věk,
pohlaví, vzdělání, pro místní části Havřice, Újezdec, Těšov, Uherský Brod – bytová zástavba,
Uherský Brod – rodinná zástavba) šetření, s počtem 800 respondentů, v rámci vyhodnocení je
třeba zajistit třídění 2. stupně, síly vztahu a významnosti. Dodavatel předloží kontrolní listy (a
jméno, telefon nebo email u 20 % respondentů). U šetření může být prováděna zpětná
kontrola dle kontrolních listů. V případě neověření místních respondentů bude požadováno 20
% nových respondentů. Na tuto část zakázky se předpokládá a je umožněno mít sjednané
poddodavatele tzn. nejedná se o hlavní část zakázky, jak je definováno dále. Respondenti
budou rozčleněni dodavatelem do 4 segmentů na základě analýzy a ty budou odsouhlaseny
zadavatelem, přičemž 1/3 otázek z celkem min. 35 otázek může být variabilní dle určeného
segmentu. Výstup bude obsahovat třídění 1. a 2. stupně, počty testovaných vztahů budou
v min. počtu 20 proměnných, vztahy budou doloženy statistickými metodami především
adjustovaným reziduálem a významností vztahu (sig.). V případě zavedených
protiepidemických opatření se umožňuje všechny rozhovory nebo adekvátní část uskutečnit
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem po předchozím odsouhlasení zadavatele.
7) Zpracování Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (zjišťovací řízení) bude zpracováno 35 dnů před odevzdáním. Zajištění přípravy
schválení strategie a finalizace dokumentu vč. přípravy podkladů pro schválení strategického
plánu, akčního plánu a plánu implementace a zjišťovacího řízení EIA
Podkladem pro zpracování jsou strategie města https://www.ub.cz/info/dalsi-strategickedokumenty?&
expandMenu=393
Oblasti tematicky zpracované (r. 2019) nebudou zpracovávány znovu, pouze dojde k jejich kritickému
zhodnocení, případně přeformulování, ale jejich výstupy budou použity v rámci příslušných částí PRM.

Aktuálně je zpracován také návrh nového územního plánu před veřejným projednáním, který bude
taktéž předán dodavateli jako jeden z podkladů pro tvorbu nového PRM.
Nadto se osobně dodavatel seznámí s urbanistickým uspořádáním města a významnými funkčními
plochami i projekty v rámci nastudování fungování města, aby při jednáních měl povědomí o páteřních
komunikacích, obytných celcích a veřejných prostranstvích vč. místních částí. Z této obhlídky zpracuje
krátkou obrazovou zprávu s popisy zjištění a závad, které navrhuje řešit.
Součástí zakázky bude:
<0000> Předložení harmonogramu prací k odsouhlasení, přičemž termín odevzdání finálního PRM po
ukončení procesu připomínkování je do 01.06.2021.
Vyhodnocení stávajícího PRM se zaměřením na úspěšnost realizace jeho Opatření/Cílů a jeho
výsledky by měly být důležitým vstupem do aktualizace Akčního plánu (na roky 2022-2024),
Příprava a realizace workshopů pro pracovní skupiny (příp. komise a výbory) a řídícího výboru,
zpracování výstupů a závěrů (případné online zajištění videokonference po předchozím odsouhlasení
zadavatelem) budou v režii dodavatele. Časových rozsah takových jednání nelze omezit v případě
komisí a výborů se předpokládá délka jednotlivých tematických jednání max. 3 hodiny. Pro pracovní
jednání je časový rozsah adekvátní probíranému tématu dle metodiky. Naopak místo jednání,
prezentační techniku (PC, dataprojektor nebo velkoplošná obrazovka), případně občerstvení zajistí
zadavatel (a bude součástí nepřímých výdajů). Prezentace finálních ucelených částí budou zasílány
minimálně den předem, pokud nebude dohodnuto pro konkrétní jednání jinak. Výstupy budou
předávány a ukládány na sharepoint (dodavateli bude zřízen přístup) průběžně po celou dobu
realizace v elektronické podobě. Zadavatel nepřepokládá nutnost tištění pracovních verzí materiálů,
proto požaduje jejich zasílání (ukládání) předem na sdílený disk. Způsob přípravy strategie a
projednávání se předpokládá dle metodiky MMR s akceptací lokálních specifik a úměrnosti jejího
použití. Rychlost projednávání je závislá na kvalitě přípravy dodavatele na jednotlivá projednání a
připomínkování dokumentu. Z tohoto důvodu nelze přesně stanovit čas nutný k projednání – pouze
odvodit na základě referenčních zakázek z obdobných zpracování v jiných adekvátně velkých měst.
Příprava grafiky a informací pro veřejnosti k průběhu zpracování PRM jednou měsíčně prostřednictvím
Brodského zpravodaje, webu města nebo facebookového profilu města v rozsahu max. 1 A4 textu či
odpovídající grafiky (schéma, graf apod.). Grafické zpracování bude odpovídat například
Strategickému plánu rozvoje města Ostrava na roky 2017-2023 (v programech jako např. InDesign).
a další nezbytné práce spojené s realizací zakázky. Zadavatel považuje specifikaci za dostatečnou
zejména v případě, že uchazeč má zkušenosti z rozsahu obdobných projektů a je seznámen
s metodikou MMR. V případě nejasností doporučujeme uchazečům formulovat případné dotazy na
konkrétní činnosti k jejich případnému dopřesnění.
Metodika použitá pro vypracování PRM: Metodika přípravy veřejných strategií MMR 2018
https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravyverejnych-
strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
Níže uvedené metodiky jsou doplňkové a budou alternativně použity v adekvátním rozsahu
(rozsah využití metodik bude odsouhlasen zadavatelem na základě průběhu zpracování):
Metodika přípravy veřejných strategií (2013) (zadavatel MF, zpracovatel Ernst & Young)
Metodika tvorby a hodnocení dopadů strategických materiálů (2014) (zadavatel MŽP)
Metodika tvorby programu rozvoje obce (2014) (zadavatel MMR, zpracovatel GaREP, e-
Rozvoj.cz)
Metodika strategického řízení rozvoje obce (2015) (zpracovatel MMR)
Metodika kontroly a hodnocení realizace programu rozvoje obce (2015) (zpracovatel MMR)
Analytická, návrhová a implementační část bude mít předpokládaný rozsah celkově max. do 100 stran
A4 – bez příloh.
Součástí zpracování bude manažerské shrnutí do cca 10 stran A4. Samostatný akční plán bude mít
nejvýše 6 stran nebo 3 listy formátu A3 (seznam projektů, harmonogram, finanční plán – tabelární
forma). Přílohy mohou být nad tento limit. Přílohou budou i výstupy ze sociologických šetření.
Paralelně s PRM bude zpracováván Plán udržitelné mobility města. Výstupy PRM budou
korespondovat s návrhy PUMM.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 516666,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.6.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Uherský Brod

Pravidla pro hodnocení nabídek:

11.1 Hodnoceny budou jen úplné a přijatelné nabídky těch účastníků, kteří řádně prokázali způsobilost
a kvalifikaci. Údaje, které účastník nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro účastníka závazné
i z hlediska následného plnění Smlouvy.
11.2 Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost.
Hodnocení nabídek bude provedeno s využitím bodovací metody dle níže uvedených dílčích
hodnotících kritérií.
Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která bude odrážet
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
A) celková výše nabídkové ceny v Kč s DPH - váha 80 %
Toto dílčí hodnotící kritérium A představuje kvantitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější nižší
hodnoty před vyššími.
V případě hodnocení nabídek podle kritéria „Celková výše nabídkové ceny v Kč s DPH“, které je
číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu (maximálně 80 bodů odpovídající
váze kritéria) dle vzorce:
Nejvýhodnější nabídka, tzv. nejnižší Celková cena (hodnota)
80 x (-----------------------------------------------------------------------------------------) = Počet bodů za kritérium A
Celková cena (hodnota) hodnocené nabídky
Pro toto číselně vyjádřitelné dílčí kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria, získá tedy hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 80 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

B) hodnocení kvality - váha 20 %
Toto dílčí hodnotící kritérium představuje kvalitativní kritérium, u něhož jsou výhodnější vyšší hodnoty
před nižšími.
Hodnocení kvality bude posuzováno na základě počtu referenčních významných služeb v oblasti
zpracování strategických dokumentů měst s počtem obyvatel 10-50 tisíc (v době zpracování - v
uvedené době musela být uváděná zakázka řádně ukončena a předána). Zadavatelem jsou pro
potřeby hodnocení dílčího kritéria č. 2 myšleny referenční významné služby jdoucí nad rámec
referenčních významných služeb, kterými bude účastník prokazovat technickou kvalifikaci dle
požadavků zadavatele) v posledních 10 letech. Nelze předložit reference prostřednictvím
poddodavatele.
Bude hodnoceno max. 10 doložených referenčních služeb, každá doložená služba bude hodnocena 1
bodem. Hodnotící komise podle prověřených referencí udělí účastníkovi body v rozmezí 1-10.
V případě hodnocení nabídek podle kritéria B „Kvalita“ přidělí hodnotící komise počet bodů jednotlivým
nabídkám, následně bude určeno pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné (maximálně
20 bodů odpovídající váze kritéria) na základě vzorce:
Sečtená bodová hodnota nabídky
20 x ( -------------------------------------------------------------------------) = Počet bodů za kritérium B
Sečtená bodová hodnota nejlepší nabídky,
tzn. nejvyšší hodnota
Pro toto dílčí kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá tedy
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 20 a poměru hodnoty hodnocené
nabídky k nejvhodnější nabídce.
Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že číselné hodnocení nabídek dle dílčích
kritérií hodnotící komise sečte pro každou nabídku (tj. sečte Počet bodů za kritérium A, Počet bodů za
kritérium B) a stanoví pořadí úspěšnosti účastníků, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější bude
vyhodnocena nabídka, která dosáhla celkové nejvyšší bodové hodnoty.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jednotlivé hodnoty budou při výpočtech hodnocení
zaokrouhlovány vždy na 2 desetinná místa.
Pokud v celkovém hodnocení získají dvě nebo více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o pořadí
nabídek jejich umístění v kritériu nejnižší nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Účastník je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat splnění požadavků na
  kvalifikaci, která je předpokladem hodnocení nabídek. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné
  prohlášení, musí být vždy podepsáno oprávněnou osobou účastníka.
  Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
  předloží povinně čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový
  nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný
  nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
  zaměstnanosti a dále
  a) splní profesní způsobilost,
  b) splní technickou kvalifikaci.
  ad a) Profesní způsobilost
  Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží:
  Výpis z obchodního rejstříku či výpisem z jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
  takové evidence vyžaduje a to v prosté kopii
  Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
  předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
  licenci a to v prosté kopii - výpis ze živnostenského rejstříku k živnosti s předmětem podnikání
  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a minimálně
  jedním ze 3 uvedených oborů činnosti
  60) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  64) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  70) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
  ad b) Technická kvalifikace
  1. Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže účastník, který doloží čestné
  prohlášení podepsané osobou/osobami oprávněnými jednat jménem či za účastníka a to:
  Seznam 3 referenčních významných služeb poskytnutých (řádně, včas a bez sankcí a reklamací
  dokončených) za poslední 3 roky přede dnem zahájení výběrového řízení, včetně uvedení názvu
  referenční významné služby, popisu služby, ceny a doby jejího poskytnutí (mm.rrrr) a identifikace
  zadavatele (včetně uvedení kontaktní osoby, telefonního čísla a e-mailové adresy pro možnost
  ověření), s naplněním níže uvedených požadavků zadavatele, z nichž:
 • <0000> 2 byly zaměřeny na zpracování strategického plánu rozvoje územně samosprávného
  celku zpracování programů rozvoje na úrovni města (resp. obce) typu obce s rozšířenou
  působností o nejmenší velikosti města 10 tis. obyvatel, svazku obcí (mikroregionů) o
  nejmenší velikosti 10 tis. obyvatel, s min. hodnotou 200 tis. Kč bez DPH/každá doložená
  referenční významná služba,
  (nebudou uznány sektorové strategie, ale pouze komplexní strategické rozvojové
  dokumenty měst, mikroregionů či MAS, nebudou uznány ani akční plány ke strategiím
  nebo strategie státu či vyšších územně samosprávných celků ani strategie úřadů).
  1 byla zaměřena na průzkum provedený metodou rozhovorů v rámci dotazníkového
  šetření s min. hodnotou 100 tis. Kč bez DPH (pouze tuto 1 kvalifikaci lze prokázat
  poddodavatelem Účastník může k prokázání splnění technické kvalifikace – 1 průzkum
  provedený metodou rozhovorů použít služby, které poskytl poddodavatel nebo společně
  s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky
  podílel. Účastník může doložit služby, které byly realizovány buď účastníkem, nebo členy
  realizačního týmu účastníka.
  Účastník předloží vzorek 10 otázek zaměřených na metodiku měření kvality života, index spokojenosti
  občanů.
  Účastník dále předloží popis metody sociologického šetření (dotazníku k části 6 b), kdy bude popsán
  způsob provedení a které proměnné budou vstupovat do vícerozměrné analýzy. V analýze bude
  požadován decision tree a korespondenční analýza. Popis bude na A4 tedy s cca 1800 znaky.
  Neodpovídající kvalifikace nebudou uznány.
  Ke každé předložené službě doloží účastník osvědčení zadavatelů o řádném provedení a dokončení
  (postačí v emailové formě s uvedením kontaktu, kdo osvědčení vystavil, aby bylo možné jej ověřit).
  V seznamu lze uvést pouze úspěšně dokončené služby (projekty), kde bude uveden název, stručný
  popis, cena služby zajišťovaná účastníkem cena zakázky, doba zpracování zakázky. Seznam bude
  obsahovat i adresu zadavatele a jméno kontaktní osoby vč. telefonního čísla. Účastník vyjádří
  v seznamu souhlas, že zadavatel si může reference ověřit u zadavatele zakázky, respektive dotázat
  se i na údaje neuvedené v referencích. Seznam bude doložen formou prohlášení a musí být
  podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
  2. Účastník předloží ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznam členů realizačního týmu
  s doložením níže uvedených požadavků bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance účastníka nebo
  osoby v jiném vztahu k účastníku.
  Minimální počet členů realizačního týmu budou 4 osoby, z nichž jeden člen bude v postavení
  vedoucího realizačního týmu, který bude odpovědný za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci
  se zadavatelem. Jedna osoba může zastávat maximálně 2 níže uvedené pozice.
  všichni členové musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně a
  praxi v oblasti zpracování strategických dokumentů a implementace strategického plánování pro
  orgány veřejné správy v souhrnné délce minimálně 5 let (vyjma facilitátora, kde může být vzdělání
  nahrazeno praxí)
  Doklad o pracovním poměru bude doložen formou čestného prohlášení a bude podepsané
  oprávněnou osobou za uchazeče jednat.
  Vedoucí realizačního týmu:
  bude splňovat
  Vysokoškolské vzdělání:
  Min. 5 let praxe ve vedení týmu/týmů v oblasti zpracování strategických plánů/dokumentů, plánování
  rozvoje měst, mikroregionů, MAS, krajů.
  Specialista se znalostí zpracování územně strategických dokumentů bude splňovat praxi při zpracování strategického plánu rozvoje územně samosprávního celku s minimálně 10 a maximálně 50 tis. obyvateli (v době zpracování), integrovaného plánu rozvoje, aj.strategických dokumentů měst, nikoliv úřadů).Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru (ekonomický, přírodovědný, veřejnosprávní) s praxí min. s praxí min. 5 let v oblasti zpracování územně strategických dokumentů pro úrovně měst. Odborníci na konzultace jednotlivých rozvojových cílů – 3-5 osob (dle struktury cílů)
 • VŠ vzdělání, praxe min. 5 let – konkrétní osoby budou doloženy až při stanovení struktury návrhové
  části. Započitatelná bude i odborná praxe získávaná v průběhu studia na VŠ.
  Vedoucí řešitelského týmu pro sociologická šetření – analytik
  VŠ vzdělání,
  celková délka praxe min. 5 let v oblasti výzkumu trhu nebo marketingu/médií,
  a z toho alespoň 4 roky na seniorské pozici klientského servisu.
  Specialista – facilitátor se znalostí zapojování veřejnosti do projednávání strategických dokumentů
  (například vedení veřejného projednávání, kulatých stolů pro municipality, MAS).
  Vysokoškolské vzdělání s praxí min. 3 roky nebo středoškolské vzdělání s praxí min. 5 let v oblasti
  projednávání strategických dokumentů měst a obcí kde zastával pozici samostatného facilitátora:
  Specialista EIA
  1 osobu autorizovanou v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
  posouzení vlivů na životní prostředí, v platném znění pro municipality v posledních 5 letech.
  Všechny zapojené osoby budou aktivně komunikovat (osobně, telefonicky, emailem) v průběhu
  zpracování PRM, aby jim bylo možné klást dotazy, diskutovat s nimi a projednávat příslušné
  části strategie. Zadavatel požaduje, aby se osoby, které účastník uvede do seznamu řešitelského
  týmu, skutečně a prokazatelně podíleli na realizaci předmětu veřejné zakázky (bude požadována
  jejich osobní účast minimálně 2 x (úvodní představení, vyjasnění požadavků a závěrečná prezentace
  zpracovaných výstupů) v průběhu realizace projektu, jejich zapojení je však předpokládáno ve vyšší
  míře) v rozsahu své odbornosti. Nahrazení těchto osob lze pouze s přechozím souhlasem zadavatele,
  přičemž nový člen řešitelského týmu musí splňovat stejnou odbornou způsobilost jako člen původní.
  Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení ve své nabídce:
  a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů,
  b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou
  část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
  Poddodavatel nesmí převzít hlavní roli nad zpracování PRM ani nesmí obsadit pozici
  vedoucího realizačního týmu.
  Všechny výše uvedené doklady budou vloženy elektronicky prostřednictvím
  elektronického nástroje JOSEPHINE.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
10.1 Nabídka dodavatele
Pod pojmy předložení nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v elektronickém
nástroji JOSEPHINE – https://josephine.proebiz.com a přiložení požadovaných písemných
dokumentů účastníka formou níže uvedených příloh:
1. krycí list nabídky
2. rozpis ceny
3. doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace
4. vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo
5. čestné prohlášení o bezdlužnosti
10.2 Forma zpracování nabídky
Nabídka bude:
vložena do elektronického nástroje v českém jazyce, v jednom vyhotovení a bude podepsána
osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku
popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Nabídka i veškeré doklady musí být vypracovány kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné.
Nabídka ani žádný doklad nesmí obsahovat opravy ani přepisy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách jako cenu
celkovou za plnění veřejné zakázky včetně souvisejících činností a to v členění bez DPH, částka DPH,
s DPH, která bude uvedena v:
návrhu smlouvy o dílo
krycím listu nabídky
v rozpisu ceny
Do nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky,
vyplývající ze zadávací dokumentace, včetně nákladů souvisejících.
V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude cena do systému vložena formou
strukturovaných dat v komunikačním rozhraní elektronického nástroje JOSEPHINE –
https://josephine.proebiz.com. Konkrétně, účastník vyplní elektronický formulář ve sloupci „Jednotková
cena s DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního sloupce označeného textem „Vyplnit
DPH“ uvedeno hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek. Vyplněná Příloha č. 1 – Krycí list tak bude obsahovat
identickou cenovou nabídku jako elektronický formulář, v případě neshody však bude mít přednost
nabídka uvedená v elektronickém formuláři.
Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze s názvem: Požadavky na
elektronickou komunikaci pro VZMR.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude:vložena do elektronického nástroje v českém jazyce, v jednom vyhotovení a bude podepsánaosobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříkupopřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.Nabídka i veškeré doklady musí být vypracovány kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné.Nabídka ani žádný doklad nesmí obsahovat opravy ani přepisy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
12.1 Vysvětlení zadávací dokumentaceÚčastník je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 4 pracovní dny předuplynutím lhůty pro podání nabídek pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronickéhonástroje JOSEPHINE. Zadavatel zodpoví na vysvětlení zadávací dokumentace do 2 pracovních dnůod přijetí žádosti elektronickou formou. V případě, že zadavatel posoudí vysvětlení k zadávacímpodmínkám jako složité, může prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost ovysvětlení, které není doručeno včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet stanovenou lhůtu.Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na kterýzadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní i na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude vložena do elektronického nástroje JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com. Konkrétně, účastník vyplní elektronický formulář přiloží přílohy a ve sloupci „Jednotková
cena s DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního sloupce označeného textem „Vyplnit
DPH“ uvedeno hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Pravidly pro zadávání zakázek v rámciObecné části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ č. 13 a se Směrnicí prozadávání veřejných zakázek malého rozsahu – Vnitřní předpis organizace č.5/2019 schválený usnesením č. 727/R25/19 Rady města Uherský Brod ze dne26.08.2019 k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázkumalého rozsahu na služby, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Důvodem zrušení zadávacího řízení je nutnost vyhlášení veřejnézakázky znovu společně s druhou VZ Plán uržitelné městské mobility s dílčím plněním na části a to nově podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.V hodnocení zůstala pouze jediná nabídka, což umožňuje VZ zrušit.

Datum ukončení: 3. 3. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 12. 2020
 
Aktualizováno: 3. 3. 2021