Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategické plánování města Hlučína - zpracování Strategického plánu města Hlučína na období 2020 - 2030, včetně Akčního plánu a SEA

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12596

Název zakázky: Strategické plánování města Hlučína - zpracování Strategického plánu města Hlučína na období 2020 - 2030, včetně Akčního plánu a SEA

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 12. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hlučín

Sídlo zadavatele: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Pavel Paschek, starosta
 • Telefon: +420595020214
 • E-mail: podatelna@hlucin.cz

IČ zadavatele: 00300063

DIČ zadavatele: CZ00300063

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Unitender, s. r. o., Bc. Dominika Komárková, DiS
 • Telefon: +420596245926
 • E-mail: dominika.komarkova@unitender.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 1. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
elektronicky https://nen.nipez.cz/profil/mestohlucin

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je tvorba Strategického plánu města Hlučína na období 2020 – 2030, který bude hlavním rozvojovým dokumentem města a bude navazovat na Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Hlučína v období 2008 – 2018. Dále viz přílohy zadávací dokumentace.

Detailní podklady pro zpracování (viz SoD) obdrží vybraný účastník (zhotovitel) v souladu se smlouvou o dílo.

Další podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Podrobných podmínkách zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 550000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
max. 31. 3. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritéria hodnocení:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle níže uvedených kritérií:

     Celková cena v Kč bez DPH                                70 %

     Splnění požadované délky praxe                         30 %

Metoda hodnocení nabídek:

Zadavatel provede v souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle daného kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  

Jednotlivým kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

V případě rovnosti bodů se pořadí nabídek hodnotí podle bodů získaných v rámci hodnocení kritéria Nabídková cena bez DPH.

Před odesláním oznámení o výběru dodavatele posoudí zadavatel nabídkové ceny podle § 113 zákona a dle bodu 12.3 ZD.

Způsob zpracování hodnotícího kritéria Nabídková cena:

            - viz bod 12

Způsob zpracování hodnotícího kritéria Splnění požadované délky praxe:

Za účelem hodnocení nabídek v tomto kritériu je uchazeč povinen ve své nabídce doložit Čestným prohlášením dle vzorové přílohy č. 9 ZD „Čestné prohlášení účastníka ZŘ a řádného člena týmu o délce praxe a realizovaných zakázkách“ délku praxe a zkušenosti vedoucího realizačního týmu – řádného člena týmu, s uvedením:

 • Počet let praxe v oblasti implementace strategického plánování
 • přesný název, přesné označení zakázky
 • podrobný popis předmětu plnění a charakter zakázky
 • objednatele zakázky
 • termín realizace
 • adresa a kontakt na objednatele (telefonní číslo, e-mail, kontaktní osoba)

Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita bodová stupnice 0 – 5 bodů.

Hodnocení proběhne tak, že hodnotící komise přiřadí bodové ohodnocení podle uvedené délky praxe dle následující tabulky:

 

Splnění požadované délky praxe

Počet bodů
Praxe < 3 let0
Praxe = nebo > 3 let5

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Požadavky na splnění kvalifikace

1.1 Obecné informace:

Dodavatel je povinen v souladu s § 53 odst. 4 zákona prokázat splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zákonem a zadávací dokumentací.

Předkládání všech dokladů v nabídce

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

V případě, že je doklad podepsán v listinné podobě, bude doložen naskenovaný. V rámci součinnosti před podpisem smlouvy bude doložen s elektronickým podpisem nebo s doložkou konverze listinného dokumentu na dokument elektronický.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odstavce 2 písm. a) a b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle výše uvedeného odstavce o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek

Doklady o kvalifikaci

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona (systém e-Certis).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, je povinen do nabídky doložit čestné prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

Dodavatel se sídlem v zahraničí

Základní způsobilost:

Není povinen prokázat neexistenci odsouzení pro trestný čin evidovaný v Rejstříku trestů podřízenému Ministerstvu spravedlnosti (ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona). Tuto skutečnost prokazuje ve vztahu k zemi sídla dodavatele.

Splnění podmínky neexistence splatného daňového nedoplatku v evidenci daní, neexistenci splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění a neexistenci splatného nedoplatku na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ust. § 74 odst. 1 písm. b - d) zákona prokazuje dodavatel ve vztahu k České republice i k zemi sídla dodavatele).

Není ve vztahu k České republice povinen prokázat, že není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona). Skutečnost, že není v obdobné situaci, prokazuje podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost:

Dodavatel nemusí předložit doklady podle § 77 odst. 1 nebo 2 zákona, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

Zadavatel může požadovat, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; zadavatel může vyžadovat, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

 • a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
 • b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 • c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
 • d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Společné prokazování kvalifikace

Pokud zadavatel nestanovil jinak, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 zákona každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

 • podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
 • nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
 • nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil výše uvedenou povinnost, zadavatel jej v souladu s ust. § 88 odst. 2 zákona bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

 1. profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
 2. základní způsobilost podle § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

Vyloučení vybraného dodavatele

Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 7 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil doklady dle ust. § 122 odst. 3 nebo odst. 5 zákona.

Zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. 8 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který předložil doklady dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona, ale tyto doklady nesplňují podmínky dle ust. § 48 odst. 2 zákona.

 

1.2 Základní způsobilost:

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle ust. § 74 odst. 1 – 3 zákona způsobem dle ust. § 75 odst. 1 zákona. Čestné prohlášení dle ust. § 74 odst. 1 písm. a - e) zákona tvoří doporučený vzor přílohy ZD.

< >prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje splnění základní způsobilosti každý dodavatel samostatně.

 

1.3 Profesní způsobilost:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle ust. § 77 zákona předložením:          

§ 77 odst. 1 zákona:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

V případě, že dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku, je povinen do nabídky doložit čestné prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje výše uvedenou část profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

§ 77 odst. 2 zákona

písm. a):

Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace (vyjma bodu 1) požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn tuto část v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.

 

1.4 Ekonomická kvalifikace:

            Nepožaduje se.

 

1.5 Technická kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 zákona předložením:

            § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

Seznam významných služeb poskytnutých a dokončených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

-min. 1 služba obdobného charakteru (zpracování Strategického plánu) s finančním objemem min. 550 000 Kč bez DPH
a dále
-min. 2 služba obdobného charakteru (kombinované analytické a realizační práce v oblasti strategického plánování) s finančním objemem min. 275 000 Kč bez DPH na každou z nich.

Způsob prokázání:

Účastník ZŘ prokáže splnění této kvalifikace předložením Seznamu významných služeb, ve kterém budou doplněny veškeré údaje požadované v tomto seznamu, jehož doporučený vzor tvoří přílohu ZD.

 

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít dodávky, které poskytl

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

§ 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona:

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět zpracování podkladů, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Tuto technickou kvalifikaci splní dodavatel, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje nejméně:

1 vedoucí realizačního týmu – řádný člen týmu

2 členové realizačního týmu – člen týmů

 

Který musí splňovat následující min. požadavky:

1 vedoucí realizačního týmu - řádný člen týmu

VŚ vzdělání

Zkušenost s řízením alespoň 3 projektů v oblasti zpracování strategických dokumentů

2 členové realizačního týmu – člen týmu

VŚ vzdělání

Zkušenost s procesem tvorby alespoň 2 strategických dokumentů

 

Způsob prokázání:

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením Čestného prohlášení o organizační struktuře technického týmu, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 2.2 zadávací dokumentace, v němž budou uvedeny zadavatelem požadované osoby, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, vč. uvedení, v jakém právním vztahu jsou uvedené osoby k osobě dodavatele.

Zadavatel dále požaduje, aby přílohou tohoto čestného prohlášení byly následující doklady, z nichž bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků na praxi, zkušenosti a osobní kvalifikaci členů týmu:

Osvědčení o vzdělání a osvědčení o odborné kvalifikaci výše uvedených osob

Strukturovaný profesní životopis výše uvedených řádných členů týmu a členů týmu, který bude obsahovat níže uvedené údaje:

 • jméno a příjmení osoby
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • celková délka praxe a praxe v oblasti relevantní pozice na zakázce (počet let)
 • pracovně právní vztah osoby k dodavateli (smlouva, kterou dodavatel uzavřel s touto osobou, musí být uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu určitou s platností nejméně do konce předpokládané lhůty pro realizaci zakázky)
 • přehled prací, na nichž pracovník pracoval, s uvedením přesného názvu, termínu realizace, popisu předmětu předmětného plnění vč. uvedení jména a tel. kontaktu na zástupce objednatele služby
 • čestné prohlášení o úplnosti a správnosti údajů uvedených v životopise
 • datum podpisu a vlastnoruční podpis osoby

V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn tuto část v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.

 

1.6 Další požadavky k prokázání kvalifikace:
 
1.6.1Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, seznam apod., musí být opatřeno datem a podepsáno osobou oprávněnou jednat za či jménem dodavatele, případě i podpisem další osoby, je-li v ZD vyžadováno. V případě podpisu jinou než oprávněnou osobou, musí být zmocnění této osoby součástí nabídky.
1.6.2Pokud dodavatel nahradí veškeré doklady o prokázání kvalifikace v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona souhrnným čestným prohlášením (účastník ZŘ může k tomuto účelu využít přílohu  ZD), doloží z důvodu ověření, zda je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ do nabídky výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen 1 nabídku.

Nabídky budou podány:

v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese: https://nen.nipez.cz/profil/mestohlucin. Účastník musí být řádně registrovaným dodavatelem.

Elektronická nabídka musí být zašifrována poskytnutým certifikátem pro zašifrování nabídky. Nabídka účastníka zašifrovaná špatným certifikátem bude považována za nabídku, která nebyla podána a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona. Certifikát je ke stažení na profilu zadavatele.

·v českém jazyce
·nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsofrt Office (word, excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3. Zadavatel preferuje předložení nabídky v PDF formátu.
·dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů

nabídka musí být podepsána účastníkem ZŘ či statutárním orgánem účastníka ZŘ v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a jejich příloh.

Nabídková cena bude v nabídce, a to u všech jejích částí, uvedena v českých korunách ve struktuře dle jednotlivých smluv.

Nabídková cena bez DPH je cena konečná a nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky, tj. veškeré náklady spojené s úplným poskytnutím prací včetně veškerých rizik a vlivů během poskytování prací a zisk dodavatele.

Jednotkové ceny uvedené účastníkem ZŘ ve smlouvě jsou cenami pevnými po celou dobu realizace služby v případě, že nenastanou podmínky pro možné překročení ceny – viz návrh smlouvy o dílo.

Pokud zadavatel upřesní na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního rozhodnutí (§§ 98 a 99 zákona) je účastník ZŘ povinen tuto změnu oznámenou v zákonné lhůtě zahrnout, příp. vyjmout. Tato změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. Účastník ZŘ tyto změny zohlední ve své nabídce.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen 1 nabídku.Nabídky budou podány:•v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese: https://nen.nipez.cz/profil/mestohlucin. Účastník musí být řádně registrovaným dodavatelem. •Elektronická nabídka musí být zašifrována poskytnutým certifikátem pro zašifrování nabídky. Nabídka účastníka zašifrovaná špatným certifikátem bude považována za nabídku, která nebyla podána a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona. Certifikát je ke stažení na profilu zadavatele.•v českém jazyce•nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsofrt Office (word, excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, ZIP nebo PNG3. Zadavatel preferuje předložení nabídky v PDF formátu.•dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů•nabídka musí být podepsána účastníkem ZŘ či statutárním orgánem účastníka ZŘ v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz. Zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
5.1Obecné informace:Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace, v přílohách ZD a ve vysvětleních ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník ZŘ povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování všech požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, v přílohách ZD a ve vysvětleních ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s výsledkem možného vyloučení účastníka ZŘ z další účasti v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace je v plném rozsahu uveřejněna na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mestohlucin.5.2Vysvětlení zadávací dokumentace: 5.2.1Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele: Zadavatel může v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele v souladu s ust. § 54 odst. 5 zákona nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.5.2.2Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele: Dodavatel je oprávněn v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“). Elektronická písemná forma žádosti o vysvětlení musí být doručena prostřednictvím elektronické komunikace v rámci profilu zadavatele nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle bodu 5.2.1 ZD. Pokud je žádost o vysvětlení ZD doručena včas, zadavatel uveřejní vysvětlení vč. přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení.V případě, že žádost o vysvětlení nebude doručena včas, není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout. V případě, že zadavatel vysvětlení na takovouto žádost poskytne, není povinen dodržet lhůtu dle bodu 5.2.1 ZD.5.2.3Změna nebo doplnění zadávací dokumentace: Pokud spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel před uplynutím lhůty pro podání nabídek provede v souladu s ust. § 99 zákona i změnu zadávacích podmínek, uveřejní tuto změnu dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9).

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 248000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 27244784

  Datum podpisu smlouvy: 30. 4. 2019

Datum ukončení: 30. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 12. 2018
 
Aktualizováno: 7. 5. 2019