Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou na období 2021–2026

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13620

Název zakázky: Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou na období 2021–2026

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Bílovice nad Svitavou

Sídlo zadavatele: Těsnohlídkovo náměstí 1000 664 01 Bílovice nad Svitavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Miroslav Boháček – starosta
  • Telefon: +420602233333
  • E-mail: starosta@bilovicens.cz

IČ zadavatele: 00281581

DIČ zadavatele: CZ00281581

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Barbora Šeráková, DiS.
  • Telefon: +420775026770
  • E-mail: serakova@bilovicens.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 10. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Úřad obce Bílovice nad Svitavou (podatelna) Těsnohlídkovo náměstí 1000 664 01 Bílovice nad Svitavou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vytvoření Strategického plánu rozvoje obce Bílovice nad Svitavou, Adaptační strategie na změnu klimatu a Koncepci krizového řízení s využitím inovativních postupů a metod (nové analytické pohledy na území, maximální zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování od fáze přípravy, až do fáze vyhodnocení plnění strategických dokumentů.). Bližší specifikace – příloha č. 4

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na tři částí se samostatným plněním:

Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou (včetně pětidenního kurzu „Strategické plánování“)
Adaptační strategie na změnu klimatu
Koncepce krizového řízení

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.

Každý dodavatel se může účastnit všech dílčích částí zakázky. Pro každou dílčí část může každý dodavatel podat pouze jednu nabídku.

Od dodavatelů se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny vyplývající ze zadávací dokumentace. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 806000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2020–prosinec 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Úřad obce Bílovice nad Svitavou (podatelna) Těsnohlídkovo náměstí 1000 664 01 Bílovice nad Svitavou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny ve smyslu ust. § 114 ZZVZ dle ekonomické výhodnosti.

Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti níže uvedená kritéria hodnocení:


Hodnotící kritérium:

Nabídková cena bez DPH                60 %
Kvalita realizačního týmu                 40 %
 

Nabídková cena bez DPH

Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH (za každou část zakázky zvlášť). Lépe bude hodnocena nabídka s nižší nabídkovou cenou.

Výpočet dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení dle následujícího vzorce:

Nabídky budou hodnoceny ve smyslu ust. § 114 ZZVZ dle ekonomické výhodnosti.

Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti níže uvedená kritéria hodnocení:


Hodnotící kritérium:

Nabídková cena bez DPH                60 %
Kvalita realizačního týmu                 40 %
 

Nabídková cena bez DPH

Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH (za každou část zakázky zvlášť). Lépe bude hodnocena nabídka s nižší nabídkovou cenou.

Výpočet dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení dle následujícího vzorce:

(hodnocená nabídky/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (60 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

((nabídka s nejnižší nabídkovou cenou/hodnocená nabídka) * 100) * 0,60

 

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

 

Kvalita realizačního týmu – pro část 1. – 3.

Předmětem hodnocení budou zkušenosti členů realizačního týmu, tak jak je požadováno v kvalifikačních kritériích. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

Vedoucí realizačního týmu
Odborník na tvorbu strategického dokumentu (Strategický plán, koncepce) – senior konzultant pro analytické práce
Odborník na tvorbu strategického dokumentu (Strategický plán, koncepce) – senior konzultant pro strategie a koncepce

Pozn. zadavatele: další členové týmu navíc nebudou hodnoceni

 

Bodovaná kritéria

Počet bodů za každou započítanou zkušenost (započítávají se pouze zkušenosti nad rámec kvalifikace*)

Max. bodové hodnocení (nad rámec již nejsou další zkušenosti zohledňovány)

Délka praxe

1 b za jeden rok praxe

10 b

Počet zrealizovaných projektů

1 b za jeden projekt

10 b

 *Započteny budou roky praxe nad rámec praxe požadovaný v požadavcích na technickou kvalifikaci a pouze zkušenosti odpovídající požadavkům na významné služby, tj. služby spočívající ve zpracování koncepčních a/nebo strategických dokumentů pro územní samosprávné celky (zadavatel nebude dále zohledňovat např. cenu plnění nebo termín zpracování příslušné strategie nebo koncepce).

 

Výpočet hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodová hodnocení dle výše uvedené tabulky.

 

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:

(hodnocená nabídky/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (40 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

 

((hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100) * 0,40

 

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

 

Celkový součet dosažených bodu za jednotlivá hodnotící kritéria určí celkové pořadí nabídek. V případě rovnosti bodů více nabídek, rozhodne výše nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou k podání nabídky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání této kvalifikace:

- Základní způsobilosti – viz. příloha č. 2A

 - Profesní způsobilosti – viz. příloha č. 2B

- Technické kvalifikace – viz. příloha č. 2C

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje po uchazečích předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Zadavatel doporučuje uchazeči předložit nabídku v tomto členění:

Krycí list-dle vzoru – příloha č.1
Čestná prohlášení-dle vzoru – příloha č.2
Návrh smlouvy o dílo – dle vzoru přílohy č. 3
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel se může účastnit všech dílčích částí zakázky. Pro každou dílčí část může každý dodavatel podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo
Zadavatel může zrušit výběrové řízení pouze z důvodů uvedených v kap. 20.10 Pravidel OPZ.
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu .pdf na CD nebo DVD nosiči nebo flash disku

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Na základě doporučení kontroly ŘO

Datum ukončení: 31. 3. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 9. 2020
 
Aktualizováno: 31. 3. 2021