Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Studie zdravotní gramotnosti obyvatel ČR

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13728

Název zakázky: Studie zdravotní gramotnosti obyvatel ČR

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 1. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Státní zdravotní ústav

Sídlo zadavatele: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Pavel Březovský, MBA
 • Telefon: +420267082295
 • E-mail: zdravust@szu.cz

IČ zadavatele: 75010330

DIČ zadavatele: CZ75010330

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Marek Třeštík
 • Telefon: +420737803429
 • E-mail: marek.trestik@eracr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 1. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje profilu zadavatele, a to v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=SZU Účastník podá nabídku prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději do lhůty pro podání nabídek a do nabídky vloží všechny doklady požadované zadavatelem v této dokumentaci

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je plánované provedení dotazníkové šetření u cca 4000 osob z cílové skupiny před a po absolvováním setu 40 intervenčních programů podpory zdraví, tedy vyplněním dvou dotazníků na osobu, cca celkem 8 000 dotazníků.

Ovšem vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemické situace se zadavatel rozhodl realizovat předmět veřejné zakázky na základě rámcové dohody.

Šetření před a po absolvování programů budou probíhat v různých krajích paralelně podle realizace intervenčních programů. Dotazník bude s respondenty realizován 2x, před zahájením a následně po ukončení kurzů zdravého životního stylu. Vybraný dodavatel bude kromě administrace dotazníku zajišťovat vytvoření databáze všech účastníků kurzů a jejich odpovědí a následnou frekvenční analýzu. Jejím základem bude párový t-test pro srovnání odpovědí před a po absolvování kurzu, a následné vztahy mezi jednotlivými částmi dotazníku, které budou ještě upřesněny, nebo vyplynou ze základní analýzy. Po ukončení šetření (případně i v jeho průběhu) bude databáze předána zadavateli.

Vybraný dodavatel zajistí:

o         vyplnění dotazníků respondenty- účastníky kurzů,

o         vytvoření databáze všech účastníků kurzů a jejich odpovědí a následnou analýzu. Jejím základem bude párový t-test pro srovnání odpovědí před a po absolvování kurzu, a následné vztahy mezi jednotlivými částmi dotazníku, které budou ještě upřesněny, nebo vyplynou ze základní analýzy,

o         statistické zpracování, a to metodou komparace dat před a po absolvování intervenčních programů u každé z 16 meritorních otázek samostatně a dále po dílčích celcích zdravotní gramotnosti, a to ve 4 kategoriích: zdravotní gramotnosti v oblasti zdravotní péče, zdravotní gramotnosti v oblasti prevence nemocí, zdravotní gramotnosti v oblasti podpory zdraví a celkové zdravotní gramotnosti, všechny údaje ve vazbě na sociodemografické údaje (věk, pohlaví, vzdělání atd.) 

o         předání kompletní Zprávy „Studie zdravotní gramotnosti“, která bude obsahovat demografickou charakteristiku souboru a výše požadované statistické vztahy. Nebude požadována interpretace dat.

CPV: 79315000-5 Sociální průzkum

 

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č.3 – Návrh rámcové dohody a v příloze č. 4- Technická specifikace předmětu plnění. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: po nabytí účinnosti rámcové dohody, tj. po jejím zveřejnění v Registru smluv Předpokládané ukončení plnění: v souladu s dobou trvání projektu, do prosince 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Území celé České republiky, potažmo území všech krajů Bližší vymezení je uvedeno v Příloze č. 3 této výzvy- Návrh rámcové dohody.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost
  Jediným dílčím kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena

  Váha kritérií:

  Nejnižší celková nabídková cena (bez DPH) = 100%

   

  V rámci tohoto kritéria hodnocení bude nejlépe hodnocena nabídka účastníka, který nabídne celkovou nejnižší nabídkovou cenu bez DPH za vzorové plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 5- Vzorová cenová nabídka. Zadavatel seřadí nabídky dle výše jejich nabídkové ceny.

   

  V případě, že zadavatel obdrží nabídky se stejnou nabídkovou cenou, bude výběr proveden losem.

  Losování proběhne v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 6 zákona. Losování se mají právo účastnit ti dodavatelé, kterých se bude losování týkat a kteří budou zadavatelem písemně vyrozuměni a vyzvání k účasti na losování, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání losování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikace

  Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem:

  a)      splnění základní způsobilosti,

  b)      splnění profesní způsobilosti,

  c)      splnění technické kvalifikace.

   

  ZÁKLADNÍ ZPůSOBILOST

  Způsobilým není dodavatel, který:

  a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat 

  a) tato právnická osoba,

  b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

   c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

   

  Způsob prokázání základní způsobilosti:

  Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ke dni podání nabídky předložením čestného prohlášení, které je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2), které musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

   

  PROFESNÍ ZPůSOBILOST

  Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

   

  Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ke dni podání nabídky předložením čestného prohlášení, které je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2), které musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

   

  TECHNICKÁ KVALIFIKACE

   

  Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením:

   

  A. K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu techniků či technických útvarů, tedy realizační tým, složený z minimálně 3 členů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

   

  Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria v každé z částí veřejné zakázky předložením:

  jmenného seznamu členů realizačního týmu a uvedení vztahu člena realizačního týmu k dodavateli (např. zaměstnanec, poddodavatel), které bude součástí přílohy č. 2 výzvy

  profesních životopisů členů realizačního týmu (s uvedením jména a příjmení, obce/města trvalého bydliště), ze kterých bude zřejmé vše explicitně níže uvedené:

  požadované minimálně VŠ vzdělání magisterského stupně u 2 členů týmu, 1 člen týmu musí mít minimálně VŠ vzdělání bakalářského stupně
  praxe v oblasti sběru a hodnocení dat z dotazníkových šetření nejméně 2 roky u každého člena týmu.
  členové týmu musí dohromady prokázat svou účast na minimálně 2 výzkumných studií v oblasti zdraví nebo sociálního chování realizované za posledních 5 let, jejíchž výsledky byly statisticky zpracované a publikované v odborném periodiku a tento příslušný člen týmu byl uveden v publikovaném textu jako hlavní nebo druhý autor.

   

  Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

   

  Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  a)            výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

  b)            doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

  c)            doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou,

  d)            písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

   

  Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto článku dle písmene a) až c) stačí prostřednictvím čestného prohlášení k prokázání kvalifikace.

   

  Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky (společné prokazování kvalifikace)

   

  Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti – výpisu z obchodního rejstříku v plném rozsahu. Splnění další kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně.

   

  V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů ve shora uvedeném smyslu písemný závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky.

  Prokázání způsobilosti mohou dodavatelé v tomto případě prokázat prostřednictvím čestného prohlášení.

  Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

  Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu ve výpisu uvedeném.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

V tomto výběrovém řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě.

 

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

 

Účastník výběrového řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace Dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

 

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka výběrového řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

Součástí elektronicky podané a podepsané nabídky musí být všechny zadavatelem nebo zákonem požadované doklady a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci.

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichž je vyžadován podpis účastníka, budou podepsány osobou oprávněnou zastupovat účastníka. V případě, že budou podepsány jinou osobou, musí nabídka obsahovat její zmocnění k takovým úkonům. To neplatí, pokud zmocnění vyplývá ze zákona nebo je zapsáno v obchodním rejstříku.

Listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka.

Účastníkovi se doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka
Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka bude obsahovat podepsané čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 2)
Podepsaný návrh rámcové dohody (příloha č. 3), včetně všech příloh.
Vzorová cenová nabídka pro účely hodnocení (příloha č. 5)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny za kompletní zpracování předmětu této veřejné zakázky, a to ve struktuře:

cena bez DPH v Kč za jednoho respondenta studie,
cena s DPH v Kč za jednoho respondenta studie.

 

Do nabídkové ceny je dodavatel povinen si zohlednit všechny související činnosti dle požadavků zadavatele vymezených v příloze č. 4, tedy sběr a zpracování dat, nahrání zdrojových dat z dotazníků na přenosné médium při dílčím předávání dotazníků, jejich měsíční předávání a zohlednění a zpracování těchto dat v Závěrečné zprávě.

Dodavatel uvede nabídkovou cenu za jednu osobu do přílohy č. 3- Návrh rámcové dohody.

 

Současně dodavatel uvede cenu do přílohy č. 5- Vzorová cenová nabídka pro účely hodnocení. Tato cenová nabídka bude sloužit výhradně pouze pro účely hodnocení.

 

Nabídková cena bude stanovena po celou dobu plnění jako nejvýše přípustná se započtením všech poplatků, dopravy do místa plnění dle pokynu zadavatele a ostatních nákladů, rizik, zisku, finančních vlivů (např. inflace), v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
V tomto výběrovém řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě.Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.Účastník výběrového řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace Dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka výběrového řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).Součástí elektronicky podané a podepsané nabídky musí být všechny zadavatelem nebo zákonem požadované doklady a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichž je vyžadován podpis účastníka, budou podepsány osobou oprávněnou zastupovat účastníka. V případě, že budou podepsány jinou osobou, musí nabídka obsahovat její zmocnění k takovým úkonům. To neplatí, pokud zmocnění vyplývá ze zákona nebo je zapsáno v obchodním rejstříku. Listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka.Účastníkovi se doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:•Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka•Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka bude obsahovat podepsané čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 2)•Podepsaný návrh rámcové dohody (příloha č. 3), včetně všech příloh. •Vzorová cenová nabídka pro účely hodnocení (příloha č. 5)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje či datové schránky.Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bude odesláno všem známým dodavatelům a uveřejněno na profilu zadavatele, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele a portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

OBCHODNÍ PODMÍNKY (PLATEBNÍ, DODACÍ, ZÁRUČNÍ, SANKČNÍ)

 

Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této výzvy – Návrh rámcové dohody

Účastník do návrhu rámcové dohody pouze doplní své identifikační údaje, údaje o nabídkové ceně, a další jasně označené údaje pro doplnění. Účastník není oprávněn smlouvu žádným způsobem měnit či doplňovat, s výjimkou těch částí, které zadavatel pro doplnění určil a označil. Porušení této podmínky povede k vyloučení účastníka z účasti ve výběrovém řízení.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Veškeré písemnosti v rámci výběrového řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka výběrového řízení v elektronickém nástroji, případně prostřednictvím jejich datových schránek. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13). Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána dle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy mimo režim zákona

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Důvody hodné zvláštního zřetele popsané v příloze Rozhodnutí o zrušení VŘ.pdf

Datum ukončení: 7. 4. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 1. 2021
 
Aktualizováno: 19. 4. 2021