Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

SwissSteel s.r.o. - podnikové vzdělávání zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13783

Název zakázky: SwissSteel s.r.o. - podnikové vzdělávání zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 3. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: SwissSteel s.r.o.

Sídlo zadavatele: U Borovin 219, Dubí, 272 03 Kladno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Martin Skalka
  • Telefon: +420606073148
  • E-mail: m.skalka@swisssteelgroup.com

IČ zadavatele: 25068903

DIČ zadavatele: CZ25068903

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Veronika Pištěková
  • Telefon: +420777553883
  • E-mail: v.pistekova@sedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 4. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
ŠEDOVÁ s.r.o., Budovatelská 872/51, Rohatec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz. Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1285000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
4/2021 - 8/2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz. výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz. výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. výzva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 3. 2021
 
Aktualizováno: 30. 3. 2021