Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

TRAVEL FREE – vzdělávání zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13186

Název zakázky: TRAVEL FREE – vzdělávání zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Travel FREE s.r.o.

Sídlo zadavatele: Václavské nám. 53, 110 00 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavel Monhart
 • Telefon: +420221965105
 • E-mail: monhart@travel-free.cz

IČ zadavatele: 26739780

DIČ zadavatele: CZ26739780

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Baroňová
 • Telefon: +420603291633
 • E-mail: baronova@viaconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je kompletní zajištění školících aktivit, pro vybrané skupiny zaměstnanců společnosti Travel FREE, s.r.o. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části, přičemž účastníci mohou podat nabídku na jednu, dvě, nebo všechny části.

 

Zakázka je rozdělena do tří oblastí:

Obecné IT kurzy
Měkké a manažerské dovednosti
Jazykové vzdělávání

 

Předmět jednotlivých částí zakázky je blíže specifikován v příloze č. 1 – Specifikace předmětu zakázky.

 

Obecné požadavky na dodavatele:

Uchazeč poskytne účastníkům školení výukové a podpůrné materiály v potřebném počtu a kvalitě.
Zadavatel v rámci jazykového vzdělávání nepožaduje učebnice němčiny, upřednostňuje práci s pracovními listy a následný trénink.
Každé téma bude s vybraným dodavatelem detailně rozpracováno.
Vždy se bude jednat o uzavřené (firemní) kurzy.
V některých případech může probíhat v jednom termínu více vzdělávacích aktivit.
Prostory pro školení zajišťuje na své náklady zadavatel, část aktivit může probíhat přímo v prostorách firmy (vždy však mimo území hlavního města Prahy).
Součástí ceny proto není pronájem za školící prostory a ani občerstvení účastníků, v případě kurzů Obecné IT zadavatel nepožaduje zajištění počítačů.
Součástí ceny je zajištění a řádné vedení veškeré potřebné dokumentace dle Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce, především: prezenční listiny, osvědčení o absolvování a dokumentace ke kurzu.
Jedna skupina může mít maximálně 12 účastníků.
Školícím dnem se rozumí 8 vyučovacích hodin po 60 minutách + 30minutová přestávka na oběd.

 

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU - Operační program Zaměstnanost (OPZ).

 

Dodavatel garantuje vést ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci, která obsahuje min.:

název vzdělávacího kurzu,
název vzdělávacího subjektu,
typ kurzu – uzavřený kurz,
obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,
forma vzdělávání: prezenční forma,
časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách,
vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,
výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,
seznam doporučené studijní literatury,
způsob ověření znalostí/dovedností (vzor dokladu o absolvování zveřejněném na portálu www.esfcr.cz).

 

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument, nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt, a v případě externě zajišťovaných kurzů také statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí mít příjemce k dispozici (pro účely kontroly) originál či ověřenou kopii příslušné plné moci. K dokladování počtu absolvovaných hodin účastníků vzdělávacích kurzů slouží prezenční listiny, jejichž vzory jsou zveřejněny na portálu www.esfcr.cz.

 

Součástí předmětu této zakázky není zajištění ubytování účastníků vzdělávání, ani jejich doprava na místo školení. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1890000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2020 - 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Část 1: a) vedení maloobchodních prodejen: Středočeský kraj b) pracovníci centrály: Středočeský kraj ; Část 2: a) vedení maloobchodních prodejen: Středočeský kraj b) prodejní personál: v prostorách firemních prodejen, případně v blízkém okolí – do 20 km c) pracovníci centrály: Středočeský kraj; Část 3: v prostorách firemních prodejen (hranice s Rakouskem a Německem)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

Nabídková cena v Kč bez DPH – 100%

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH (100%). Rozumí se nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy a cenové tabulce. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.

Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou předmětu zakázky a bude formulována jako cena konečná a nejvýše přípustná.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Základní způsobilost prokáže dodavatel předložením podepsaného čestného prohlášení – viz příloha č. 5 zadávací dokumentace.

 

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci) - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

 

Technická kvalifikace

 

Pro část 1

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

 

a)Seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele;

 

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

min. 3 referenčních zakázek obdobných projektů z oblasti IT v minimální hodnotě 80.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,

 

b)Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;

 

Školitel IT

VŠ vzdělání,
min. 8 let praxe v mimoškolním vzdělávání v oblasti IT,
školitel musí doložit, že v posledních 3 letech realizoval min. 30 školících dní v oblasti IT v každém roce.

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel ke školiteli následující dokumenty:

osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání (VŠ diplom);
profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně:

jméno a příjmení,
nejvyšší dosažené vzdělání,
přehled a dobu profesní praxe,
čestné prohlášení, že se člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky,
školitel ve svém životopise uvede počet školicích dní, objednatele (vč. kontaktu na objednatele, kde si může zadavatel realizovaná školení ověřit) a oblast školení tak, aby bylo zřejmé, že realizoval min. 30 školících dní v oblasti IT ročně (za roky 2017-2019).

 

Pro část 2

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

 

a)Seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele;

 

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

min. 3 referenčních zakázek obdobných projektů z oblasti měkkých a manažerských dovedností v minimální hodnotě 400.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,

 

b)Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;

 

Školitel měkkých a manažerských dovedností

VŠ vzdělání,
min. 8 let praxe v mimoškolním vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností,
školitel musí doložit, že v posledních 3 letech realizoval min. 40 školících dní v oblasti měkkých a manažerských dovedností v každém roce.

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel ke školiteli následující dokumenty:

osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání (VŠ diplom);
profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně:

jméno a příjmení,
nejvyšší dosažené vzdělání,
přehled a dobu profesní praxe,
čestné prohlášení, že se člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky,
školitel ve svém životopise uvede počet školicích dní, objednatele (vč. kontaktu na objednatele, kde si může zadavatel realizovaná školení ověřit) a oblast školení tak, aby bylo zřejmé, že realizoval min. 40 školících dní v oblasti měkkých a manažerských dovedností ročně (za roky 2017-2019).

 

Pro část 3

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

 

a)Seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele;

 

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

min. 3 referenčních zakázek obdobných projektů z oblasti jazykového vzdělávání v minimální hodnotě 200.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,

 

b)Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;

 

Školitel jazykových kurzů

VŠ vzdělání,
min. 8 let praxe v mimoškolním vzdělávání v oblasti jazykového vzdělávání,
školitel musí doložit, že v posledních 3 letech realizoval min. 40 školících dní v oblasti jazykového vzdělávání v každém roce.

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel ke školiteli následující dokumenty:

osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání (VŠ diplom);
profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně:

jméno a příjmení,
nejvyšší dosažené vzdělání,
přehled a dobu profesní praxe,
čestné prohlášení, že se člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky,
školitel ve svém životopise uvede počet školicích dní, objednatele (vč. kontaktu na objednatele, kde si může zadavatel realizovaná školení ověřit) a oblast školení tak, aby bylo zřejmé, že realizoval min. 40 školících dní v oblasti jazykového vzdělávání ročně (za roky 2017-2019).

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.), pokud obsahují požadované informace. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako přílohu výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Účastník je povinen předložit návrh smlouvy zvlášť pro každou část zakázky, do níž podává nabídku.

 

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.

Jako přílohu návrhu smlouvy uchazeč vloží do nabídky přílohu této výzvy – Specifikaci předmětu zakázky.

 

Další požadavky zadavatele:

Uchazeč v nabídce doloží ukázku školících materiálů

Uchazeč v nabídce doloží seznam členů realizačního týmu – seznam bude obsahovat minimálně jména osob, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady s uvedením pozice, na které se budou na zakázce podílet. Tento seznam bude přílohou smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za služby kalkulovaná na základě předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky a cenové tabulky, která je přílohou této výzvy. Uchazeč doplní cenu do příslušné tabulky (pozn.: uchazeč vyplní pouze ceny na část, do které podává nabídku).

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, nestanoví-li tato výzva jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen.

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v předepsaném členění. Celková nabídková cena bude uvedena v tabulce, která je přílohou této výzvy.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zadavatel uznává i doklady ve slovenském jazyce bez překladu a doklady o vzdělání v latinském jazyce bez překladu) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Svazek nabídky by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení.Účastník je povinen nabídku doručit v listinné podobě v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem, případně razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „TRAVEL FREE – vzdělávání zaměstnanců“Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení/doplnění zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

V případě, že účastník využije při plnění zakázky poddodavatele, je povinen předložit zadavateli v nabídce seznam poddodavatelů s identifikačními údaji poddodavatelů a informacemi o části zakázky, kterou bude poddodavatel realizovat.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 3 měsíce a začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči jsou až do uplynutí zadávací lhůty, svými nabídkami vázáni.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (vyjma §6).

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KANU system s.r.o., Královka 629/16, 621 00 Brno, IČ: 27685993

  Datum podpisu smlouvy: 12. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KANU system s.r.o., Královka 629/16, 621 00 Brno, IČ: 27685993

  Datum podpisu smlouvy: 12. 2. 2020

Datum ukončení: 12. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 12. 2019
 
Aktualizováno: 14. 2. 2020