Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tvorba strategických dokumentů ve městě Slavkov u Brna

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13565

Název zakázky: Tvorba strategických dokumentů ve městě Slavkov u Brna

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: město Slavkov u Brna

Sídlo zadavatele: Palackého náměstí čp.65, 684 01 Slavkov u Brna

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Michal Boudný
 • Telefon: +420544121100
 • E-mail: starosta@slavkov.cz

IČ zadavatele: 00292311

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Lokaj
 • Telefon: +420544121106
 • E-mail: petr.lokaj@slavkov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 8. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna MěÚ Slavkov u Brna, Palackého náměstí čp.260, 684 01 Slavkov u Brna

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zpracování dvou dokumentů. Prvním dokumentem je Metodka strategického řízení města a druhým dokumentem Strategie architektonického rozvoje města.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 726000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 28.2.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Plackého náměstí čp.65, Slavkov u Brna

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dodavatel je povinen prokázat splnění následující kvalifikace:

 

1)     Základní způsobilost – analogicky dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Forma prokázání: Čestné prohlášení (uchazeč může využít vzor čestného prohlášení – příloha č. 2 Výzvy)

Tato část kvalifikace je společná pro všechny části veřejné zakázky.

 

2)     Profesní způsobilost – analogicky dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona

Forma prokázání:

·         Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší než 3 měsíce před dnem zahájení zadávacího řízení

·         Kopie výpisu z živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenských oprávnění odpovídající rozsahu předmětu veřejné zakázky

Tato část kvalifikace je společná pro všechny části veřejné zakázky.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem dle bodu 1) a 2) je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

 

V případě podání nabídek do více částí veřejné zakázky postačuje prokázání splnění základní a profesní způsobilosti pouze v nabídce na jednu část veřejné zakázky.

 

3)     Technická kvalifikace

3.1) Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení, přičemž pro splnění této podmínky postačuje realizace větší části (více než 50 %) významné služby a její dokončení v rozhodném období (zadavatel tedy požaduje prokázání pouze prostřednictvím již dokončených služeb).

 

Minimální požadovaná úroveň pro každou z částí veřejné zakázky: 4 významné služby

Specifikace významné služby:

·         Nejméně jedna významná služba – zpracování rozvojového / koncepčního dokumentu pro subjekt veřejné správy, s finančním rozsahem min. 300 tis. Kč

·         Nejméně dvě významné služby – zpracování rozvojového / koncepčního dokumentu pro subjekt veřejné správy, s finančním rozsahem min. 200 tis. Kč

·         Nejméně jedna významná služby – zpracování rozvojového / koncepčního dokumentu pro územně samosprávný celek (obec, město, kraj, mikroregion)

 

Způsob prokázání:

Seznam významných služeb v podobě čestného prohlášení s uvedením minimálně těchto údajů:

·         Objednatel

·         Název významné služby

·         Stručný popis

·         Termín plnění

·         Finanční objem plnění

·         Kontakt na osobu objednatele, u které je možno ověřit informace o plnění významné služby

 

3.2) Kvalifikace osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky

Minimální počet osob – členů realizačního týmu pro každou část veřejné zakázky: Minimálně 5 osob, z toho pak:

Vedoucí realizačního týmu

-          Ukončené vysokoškolské vzdělání

-          5 let praxe v oblasti strategického plánování, z toho min. 3 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě

-          Zkušenosti s řízením zpracovatelského/realizačního týmu při zpracování strategických/koncepčních dokumentů v délce nejméně 3 roky

-          Účast na zpracování min. dvou  strategických/koncepčních dokumentů

 

Specialista senior – strategické plánování a řízení

-          Ukončené vysokoškolské vzdělání

-          Praxe min. 5 let v oblasti strategického řízení a plánování, z toho minimálně 3 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě

-          Zkušenost se zpracováním min. dvou  strategických/koncepčních dokumentů

 

Specialista junior – strategické řízení a plánování

            Ukončené vysokoškolské vzdělání       

-          Praxe min. 3 roky v oblasti strategického řízení a plánování, z toho min. 2 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě

-          Zkušenost se zpracováním min. dvou  strategických/koncepčních dokumentů

 

Způsob prokázání:

Profesní životopisy členů realizačního týmu a kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Všechny doklady k prokázání kvalifikace dodavatele budou doloženy v prosté kopii. Před podpisem smlouvy je zadavatel oprávněn po vybraném uchazeči požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými dodavatel prokazoval kvalifikaci v rámci nabídky. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník může podat nabídku na jednu či obě části veřejné zakázky, přičemž nabídky jsou podávány samostatně pro každou část veřejné zakázky.

 

Povinné součásti nabídky:

·         Krycí list nabídky pro příslušnou část veřejné zakázky

·         Návrh smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jménem uchazeče

·         Doklady k prokázání splnění požadavků na kvalifikaci pro příslušnou část veřejné zakázky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena pro každou část veřejné zakázky bude zpracována jako cena maximální a nepřekročitelná v českých korunách, a to jako nabídková cena bez DPH, DPH 21 % a nabídková cena vč. DPH.

Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může do každé části veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 380000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ:26954770

  Datum podpisu smlouvy: 25. 11. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 8. 2020
 
Aktualizováno: 9. 12. 2020