Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběr dodavatele vzdělávacích kurzů se zaměřením na Leadership

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13527

Název zakázky: Výběr dodavatele vzdělávacích kurzů se zaměřením na Leadership

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: RM GASTRO CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Jilmová 2685/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ladislav Mrkvička
  • Telefon: +420608066808
  • E-mail: Ladislav.Mrkvicka@rmgastro.com

IČ zadavatele: 27871550

DIČ zadavatele: CZ27871550

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jitka Řičařová Chaloupková
  • Telefon: +420725948950
  • E-mail: jitka.ricarova@rmgastro.com

Lhůta pro podání nabídek: 13. 8. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
RM GASTRO CZ s.r.o., Náchodská 818/16, Praha 9 - Horní Počernice, 19300

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz scan Výzvy k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1630521,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané termíny plnění: září 2020 – květen 2022 Přesný harmonogram bude stanoven v průběhu realizace.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je Jihočeský kraj, konkrétně areál firmy RM GASTRO s.r.o. na adrese Tř. ČSA 816, Veselí nad Lužnicí, 391 81. Nebo na základě dohody mezi dodavatelem a objednatelem, max však do vzdálenosti 130 km od adresy provozovny RM GASTRO CZ s.r.o., tedy Náchodská 818/16, 193 00 Praha 9 - H. Počernice. Náklady na zajištění místa školení nese objednatel.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz scan Výzvy k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz scan Výzvy k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz scan Výzvy k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz scan Výzvy k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz scan Výzvy k podání nabídek

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz scan Výzvy k podání nabídek

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz scan Výzvy k podání nabídek

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz scan Výzvy k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 645000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Regina Kořínková, Vondruškova 1181/23, Praha 6, 16300, IČO:60452609

    Datum podpisu smlouvy: 14. 8. 2020

Datum ukončení: 14. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 7. 2020
 
Aktualizováno: 20. 8. 2020