Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti Medin a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13886

Název zakázky: Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti Medin a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 8. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MEDIN, a.s.

Sídlo zadavatele: Vlachovická 619, Nové Město na Moravě, PSČ: 592 31

IČ zadavatele: 43378030

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Simona Foralová
 • Telefon: +420737193433
 • E-mail: Simona.Foralova@medin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 9. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Vlachovická 619, Nové Město na Moravě, PSČ: 592 31

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je soubor školení na následující jednotky:

Měkké a manažerské dovednosti
Specializované IT
Technické a jiné odborné vzdělávání
Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Účastník podává nabídku na celek, tedy na všechny jednotky. Podrobná technická specifikace tvoří Přílohu č. 2 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2021 - srpen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Vlachovická 619, Nové Město na Moravě, PSČ: 592 31

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity – váha 100 %

 

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny vzdělávací aktivity v Kč, a to tak, že:

Pro hodnocení nabídkové ceny je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu.
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH dle následujícího vzorce:

 

100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha (1,0)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném
  či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (Příloha č. 3)

 • Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední 4 roky řádně
  a odborně poskytnul alespoň 3 služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávacích aktivit. Služby musí mít společně hodnotu alespoň 200 000 Kč bez DPH.

   

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.
 • Strany nabídky a příloh budou vzestupně očíslovány.
 • Nabídka uchazeče musí respektovat podmínky stanovené v této výzvě k podání nabídek.
 • Nabídka uchazeče musí obsahovat požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek.
 • Rozsah aktivity bude stanoven ve vyučovacích hodinách.
 • Součástí nabídky bude podepsaný vzor smlouvy.
 • Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny během průběhu realizace po celou platnost nabídky.
 • Zadavatel stanoví počet účastníků vzdělávacích aktivit jako maximální.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu zadávacího řízení v korunách českých bez DPH.
 • Platba za jednotlivé služby (vzdělávací aktivity) bude provedena po skončení jednotlivých aktivit.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
 • Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce, která bude výrazně označena:

„NABÍDKA – Školení pro společnost Medin a.s.“

 • Dále uvede uchazeč na obálce své identifikační údaje obsahující název, sídlo, IČ a DIČ a kontaktní adresu, pokud je odlišná od adresy sídla uchazeče.
 • Elektronické podání nabídky se nepřipouští.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

 • Krycí list (Příloha č. 1)
 • Dokumenty prokazující splnění kvalifikace dodavatele.
 • Prohlášení o vázanosti uchazeče touto výzvou k podání nabídek. (Příloha č. 4)
 • Popis předmětu plnění v rozsahu umožňujícím vyhodnocení nabídek dle hodnotících kritérií
 • Cena předmětu plnění ve struktuře dle této výzvy k podání nabídek
 • Dokument, který popíše postup uchazeče k plnění předmětu zakázky
 • Ostatní údaje a dokumenty dle uvážení uchazeče
 • Podepsaný návrh smlouvy (Příloha č. 5) osobou oprávněnou jednat jménem
 • či za uchazeče jako samostatný dokument, např. příloha nabídky se samostatným číslováním stránek  
 • Doklad o ukončeném vzdělání školitele / školitelů (např. maturitní vysvědčení, diplom z VŠ)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Uchazeč navrhne nabídkovou jednotkovou cenu pro jednoho účastníka a dále pak cenu celkem pro stanovený maximální počet účastníků jednotlivých vzdělávacích aktivit uvedených v Příloze č. 2 této výzvy.
 • Ceny budou zpracovány jako smluvní, pevné a nejvýše přípustné.
 • Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
 • Nabídková cena bude uvedena bez DPH, DPH a cena s DPH. Všechny ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.
 • Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.
 • Uchazeč je povinen zapracovat nabídkovou cenu
 • do návrhu smlouvy (Příloha č. 5 této výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (změna ceny v závislosti na případné změně sazby DPH).
Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy.
Splatnost faktur 30 dní.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Požadavek na součinnost zadavatele.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze písemnou formou (včetně e-mailové komunikace) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
Platnost nabídky 90 dnů od konce lhůty pro podávání nabídek.

Uchazeč je vázán svojí nabídkou po celou dobu plnění předmětu nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Chybné zadání zadávacích podmínek a hodnotících kritérií

Datum ukončení: 3. 9. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 8. 2021
 
Aktualizováno: 3. 9. 2021