Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti THERMA FM, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13199

Název zakázky: Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti THERMA FM, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: THERMA FM, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pržno 235, Frýdlant nad Ostravicí 73911

IČ zadavatele: 25392221

DIČ zadavatele: CZ25392221

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petr Mutina
 • Telefon: +420739042027
 • E-mail: thermafm@thermafm.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Pržno 235, Frýdlant nad Ostravicí 73911

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je vzdělávání vybraných zaměstnanců společnosti Therma v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců THERMA FM, s.r.o.“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012615.

 

Zakázka je vnitřně dělena na 2 dílčí plnění:

1. část – měkké a manažerské kurzy
2. část – jazykové vzdělávání

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
01/2020 - 10/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Pržno 235, Frýdlant nad Ostravicí 73911

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

Pro 1. dílčí plnění – měkké a manažerské kurzy- zadavatel stanovil tato hodnoticí kritéria:

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 40 %

Efektivita navržených vzdělávacích metod hodnocena z hlediska rychlosti přenosu znalostí do praxe, udržitelnosti získaných znalostí a dalšího rozvoje těchto znalostí – váha 35 %

Zapojení moderních nástrojů, použití pomůcek a nových technologií pro dosažení vyšší efektivity vzdělávání z pohledu rychlosti přenosu znalostí do praxe, udržitelnosti získaných znalostí a dalšího rozvoje těchto znalostí – váha 25 %

Pro 2. dílčí plnění – jazykové vzdělávání - zadavatel stanovil toto jediné hodnoticí kritérium:

1) Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  základní způsobilost;
  profesní způsobilost;
  ekonomické kvalifikační kritéria;
  technické kvalifikační kritéria.

  Nabídka uchazeče nesplňujícího způsobilost bude vyloučena.

  Základní způsobilost

  Způsobilým je dodavatel, který

   

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisunebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této Výzvy k podání nabídek. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

   

  Profesní způsobilost

   

  Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

  který předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenského listu či koncese.

  Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloženého v kopii.

   

  Ekonomická kvalifikační kritéria

   

  Pro 1. dílčí plnění: Zadavatel požaduje, aby roční obrat dodavatele za 3 bezprostředně předcházející účetní období dosahoval minimálně 1 milionu Kč ročně. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Dodavatel prokáže obrat prostřednictví kopie výkazu zisků a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Pro 2. dílčí plnění: Zadavatel požaduje, aby roční obrat dodavatele za 3 bezprostředně předcházející účetní období dosahoval minimálně 0,4 milionu Kč ročně. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Dodavatel prokáže obrat prostřednictví kopie výkazu zisků a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Technická kvalifikační kritéria

   

  Pro 1. dílčí plnění:

   

  seznam minimálně 3 významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět příslušného dílčího plnění (vzdělávací či poradenské služby v oblasti metod průmyslového inženýrství) v minimálním finančním rozsahu 250 tis. Kč bez DPH za každou významnou službu. Uchazeč prokáže splnění této kvalifikace předložením čestného prohlášení se seznamem významných služeb, ve kterém budou uvedeny min. tyto údaje: název a popis služby, objednatel vč. kontaktu na něj, doba poskytnutí a částka bez DPH. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

   

  Pro 2. dílčí plnění:

  seznam minimálně 3 významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět příslušného dílčího plnění (jazykové vzdělávání) v minimálním finančním rozsahu 100 tis. Kč bez DPH za každou významnou službu. Uchazeč prokáže splnění této kvalifikace předložením čestného prohlášení se seznamem významných služeb, ve kterém budou uvedeny min. tyto údaje: název a popis služby, objednatel vč. kontaktu na něj, doba poskytnutí a částka bez DPH. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

   

  Pro obě dílčí plnění:

  seznam osob lektorského týmu, které se budou podílet na realizaci příslušného dílčího plnění. Seznam lektorů bude doložen formou čestného prohlášení a bude obsahovat alespoň tyto údaje: jméno a příjmení lektora, nejvyšší dosažené vzdělání, délka lektorské praxe ve školené oblasti, název kurzu, jehož výuku bude daný lektor zajišťovat a vztah lektora k dodavateli během plnění této zakázky (zaměstnanec / poddodavatel). Uchazeč je povinen uvést informaci o tom, který lektor bude zajišťovat výuku konkrétního kurzu, a to u všech kurzů příslušné dílčí části zakázky. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

   

  Každá osoba uvedená v seznamu lektorů musí splňovat tyto požadavky na kvalifikaci:

  vzdělání: stejné pro obě dílčí plnění:

  ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně (uchazeč doloží prostou kopii dokladu o vzdělání lektorů)

  vzdělání: pro 2. dílčí plnění:

  německý jazyk - minimálně úroveň C1 (uchazeč doloží prostou kopii certifikátu o úspěšném absolvování jazykové zkoušky na úrovni minimálně C1 dle Evropského referenčního rámce)

  anglický jazyk - minimálně úroveň C1 (uchazeč doloží prostou kopii certifikátu o úspěšném absolvování jazykové zkoušky na úrovni minimálně C1 dle Evropského referenčního rámce)

   

  praxe: pro 1. dílčí plnění:

  minimálně 5 let praxe v lektorské činnosti se zaměřením na školenou oblast - průmyslové inženýrství (uchazeč doloží prostřednictvím prosté kopie profesního životopisu pro každého lektora)

  praxe: pro 2. dílčí plnění:

  minimálně 5 let praxe ve výuce anglického jazyka (uchazeč doloží prostřednictvím prosté kopie profesního životopisu pro každého lektora anglického jazyka)

  minimálně 5 let praxe ve výuce německého jazyka (uchazeč doloží prostřednictvím prosté kopie profesního životopisu pro každého lektora německého jazyka)

   

  Pokud některá z osob uvedených v seznamu lektorů přestane být členem lektorského týmu, zavazuje se dodavatel nahradit tuto osobu takovou osobou, která bude splňovat požadavky na kvalifikaci minimálně ve výše uvedeném rozsahu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Z nabídky bude jasně patrné, kterého dílčího plnění se nabídka týká – dodavatel dílčí plnění do nabídky označí.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze část z dílčího plnění. Je třeba zpracovat nabídku na požadované dílčí plnění.

Každé dílčí plnění bude mít samostatnou nabídku.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

krycí list nabídky (příloha č.1 této Výzvy) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za příslušné dílčí plnění, který bude podepsán dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele;
dokumenty prokazující splnění základní (příloha č. 2 ZD) a profesní způsobilosti a ekonomické a technické kvalifikace;
popis předmětu příslušného dílčího plnění včetně nabídkové ceny;
vyplněný návrh smlouvy zadavatele (příloha č. 3 ZD), kdy uchazeč vyplní pouze žlutě označená pole. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, uchazeč doloží k návrhu smlouvy i její přílohy.
ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena v krycím listu nabídky, popisu předmětu zakázky a návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena určena v návrhu smlouvy.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a dílčího plnění a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude doručena v jednom originálním tištěném a v jednom elektronickém (CD-ROM) vyhotovení. Uchazečem podepsané návrhy smlouvy (ve dvou vyhotovení) budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).V případě podání více nabídek do více dílčích plnění, bude smlouva ve dvou vyhotovení doložena pro každé dílčí plnění zvlášť.Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek, nebo zasíláním do elektronické pošty zadavatele. Účastník podá nabídku k jednotlivému dílčímu plnění, nabídky podané jen na část kurzů z dílčího plnění nebudou akceptovány. Tzn. dodavatel podá nabídku na celou část dílčího plnění.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Toto ustanovení se nevztahuje na podání nabídky do obou dílčích plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu zadavatele k rukám Mgr. Petra Mutiny, nebo elektronicky e-mailem na adresu thermafm@thermafm.cz Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11 s účinností od 15. 10. 2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 12. 2019
 
Aktualizováno: 7. 2. 2020