Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření strategických dokumentů pro město Olešnice - část 2., 3. a 4.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13250

Název zakázky: Vytvoření strategických dokumentů pro město Olešnice - část 2., 3. a 4.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Olešnice

Sídlo zadavatele: Náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PaedDr. Zdeněk Peša, starosta
 • Telefon: +420516463296
 • E-mail: starosta@olesnice.cz

IČ zadavatele: 00280755

DIČ zadavatele: CZ00280755

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Radomír Salvet
 • Telefon: +420604479431
 • E-mail: salvet@envipartner.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 2. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Rozdělení veřejné zakázky na části.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části, přičemž každý uchazeč o veřejnou zakázku se
může přihlásit do jedné nebo všech částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele
uvedené v této výzvě k podání nabídek.
Pro každou část veřejné zakázky bude vybrán jeden dodavatel, se kterým zadavatel uzavře smlouvu
o dílo. Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují ke
všem částem veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro obec Olešnice
v následujícím rozsahu:

Část 2. Veřejné zakázky:
Plán rozvoje dopravní infrastruktury

 

Část 3. Veřejné zakázky:

Plán rozvoje výstavby

 

Část 4. Veřejné zakázky:

Plán pro krizové řízení

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v samostatném dokumentu pro každou část veřejné zakázky, který je přílohou č. 4 této výzvy.   

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 450000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
9/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Olešnice Náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Ekonomická výhodnost nabídek
Hodnotící kritérium:
Nabídková cena v Kč včetně DPH – váha kritéria: 100%
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude jejich ekonomickou
výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka bude
vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Váha kritéria činí 100 %. Při hodnocení nabídkové
ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Profesní způsobilost

  Pro část 2:

  Uchazeč předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, 2 písm. a), c) zákona kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 - ti dnů ke dni podání nabídky a živnostenský list příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to pro předmět podnikání:

  Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,  

  Doklady prokazující profesní způsobilost předloží dodavatel v kopiích.

  Pro část 3:

      Uchazeč předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, 2 písm. a), c) zákona kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 - ti dnů ke dni podání nabídky a živnostenský list příp. další doklady o oprávnění        k   podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to pro předmět podnikání:

     Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,  

     Doklady prokazující profesní způsobilost předloží dodavatel v kopiích.

     Pro část 4:

     Uchazeč předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, 2 písm. a), c) zákona kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 - ti dnů ke dni podání nabídky a živnostenský list příp. další doklady o oprávnění       k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to pro předmět podnikání:

    Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,  

    Doklady prokazující profesní způsobilost předloží dodavatel v kopiích.

 

Technická kvalifikace

Pro část 2:

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

seznam významných dodávek nebo významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:
název, IČ a objednatele,
název zakázky/akce, kde byla dodávka realizována,
cena dodávky bez DPH,
doba plnění zakázky,
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu
detailní specifikace plnění 

 

            Seznam musí obsahovat

seznam obdobných zakázek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení obsahující minimálně 2 služby spočívající ve zpracování koncepce, strategického dokumentu nebo projektu v oblasti dopravní infrastruktury, každá v minimální hodnotě 50 tis. Kč bez DPH za každou takovou zakázku.    

 

Pro část 3:

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

seznam významných dodávek nebo významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:
název, IČ a objednatele,
název zakázky/akce, kde byla dodávka realizována,

cena dodávky bez DPH,
doba plnění zakázky,
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu
detailní specifikace plnění 

 

            Seznam musí obsahovat

seznam obdobných zakázek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení obsahující minimálně 2 služby spočívající ve zpracování koncepce, strategického dokumentu nebo projektu v oblasti rozvoje výstavby, každá v minimální hodnotě 50 tis. Kč bez DPH za každou takovou zakázku.    

 

Pro část 4:

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

seznam významných dodávek nebo významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:
název, IČ a objednatele,
název zakázky/akce, kde byla dodávka realizována,
cena dodávky bez DPH,
doba plnění zakázky,
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu
detailní specifikace plnění 

 

          Seznam musí obsahovat

seznam obdobných zakázek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení obsahující minimálně 2 služby spočívající ve zpracování koncepce, strategického dokumentu nebo projektu v oblasti krizového řízení, každá v minimální hodnotě 50 tis. Kč bez DPH za každou takovou zakázku.    

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje po uchazečích předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Zadavatel doporučuje uchazeči předložit nabídku v tomto členění:

Krycí list-dle vzoru – příloha č.1
Čestné prohlášení-dle vzoru – příloha č.2
Návrh smlouvy o dílo – dle vzoru přílohy č. 3
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky: Vytvoření strategických dokumentů pro město Olešnice - část …… a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat do každé části pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo
Zadavatel může zrušit výběrové řízení pouze z důvodů uvedených v kap. 20.10 Pravidel OPZ.
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu .pdf na CD nebo DVD nosiči nebo flash disku

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 1. 2020
 
Aktualizováno: 18. 6. 2020