Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření webových stránek města Šternberk

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13803

Název zakázky: Vytvoření webových stránek města Šternberk

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 5. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Šternberk

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 16, 788 05 Šternberk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Stanislav Orság
 • Telefon: +420585086274
 • E-mail: orsag@sternberk.cz

IČ zadavatele: 00299529

DIČ zadavatele: CZ00299529

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Miroslava Šestáková
 • Telefon: +420585086239
 • E-mail: sestakova@sternberk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka může být podána pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek JOSEPHINE. Více informací je uvedeno v části „Požadavek na písemnou formu nabídky“.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je tvorba nových webových stránek města Šternberk včetně doprovodných činností jako je testovací/pilotní provoz, zapracování připomínek zadavatele po otestování pilotního provozu, uvedení nových webových stránek do „ostrého“ provozu, školení administrátorů redakčního systému, poskytnutí hostingu a provádění správy webu. Součástí předmětu plnění bude zajištění optimalizace pro vyhledávače (SEO), tj. vytvoření webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (příloha č. 1 je součástí přílohy č. 4. Smlouva o vytvoření a správě webových stránek města Šternberka).

Tvorba webových stránek bude probíhat v těchto etapách:

 • etapa č. 1: zpracování grafického návrhu webových stránek projektu dle přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek a jeho odsouhlasení zadavatelem,
 • etapa č. 2: implementace grafického návrhu do funkčního redakčního systému včetně první a druhé úrovně struktury webu,
 • etapa č. 3: spuštění testovacího provozu, školení administrátorů, vkládání obsahu zadavatelem, průběžné zapracování připomínek z testovacího provozu.
 • etapa č. 4: přenesení obsahu z testovacího do ostrého provozu.

Každá etapa bude ukončena odsouhlasením provedených prací na základě akceptačního protokolu podepsaným zhotovitelem i objednatelem.

Plnění díla bude zahájeno po nabytí účinnosti smlouvy dnem zveřejnění v registru smluv – předpoklad nabytí účinnosti smlouvy červen 2021 (termín může být upraven v závislosti na datu ukončení výběrového řízení).

Etapa č. 1

T = termín nabytí účinnosti smlouvy

T + 30 kalendářních dnů = vytvoření grafických návrhů

T + 40 kalendářních dnů = schválení grafických návrhů

T + 60 kalendářních dnů = zapracování požadavků do grafického návrhu

Etapa č. 2

30 kalendářních dnů

Etapa č. 3

30 kalendářních dnů

Etapa č. 4

Max. 20 kalendářních dnů.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 712340,54 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou (termíny pro tvorbu webových stránek jsou stanoveny pevně, viz část Popis předmětu zakázky).

Místo dodání / převzetí plnění:
Horní náměstí 16, 788 05 Šternberk (sídlo zadavatele)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:

 • hodnotící kritérium A: Nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 70 %,
 • hodnotící kritérium B: Roční paušální cena v Kč bez DPH za systémovou podporu (správu) s váhou 10 %,
 • hodnotící kritérium C: Volitelné technické požadavky s váhou 20 %.

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti bude provedeno bodovací metodou (hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100). Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel dílčí kritéria hodnocení A, B a C. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Dílčí kritéria A a B jsou číselně vyjádřitelná kritéria, tzn., že nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu kritéria. Pro hodnocení budou použity údaje uvedené účastníkem v krycím listu nabídky. Zadavatel však upozorňuje, že údaje uvedené v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy se musí shodovat.

 

 • Hodnotící kritérium A: Nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 70 %

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH dle následujícího vzorce: 100 x (nejnižší hodnota kritéria A ze všech nabídek/hodnota kritéria A hodnocené nabídky) x váha kritéria 70 %.

 • Hodnotící kritérium B: Roční paušální cena v Kč bez DPH za systémovou podporu s váhou 10 %

Zadavatel bude hodnotit roční paušální cenu za systémovou podporu v Kč bez DPH dle následujícího vzorce: 100 x (nejnižší hodnota kritéria B ze všech nabídek/hodnota kritéria B hodnocené nabídky) x váha kritéria 10 %.

 • Hodnotící kritérium C Volitelné technické požadavky s váhou 20 %

Zadavatel bude hodnotit výhodnost účastníkem nabízené hodnoty jednotlivých technických parametrů (subkritérií 1 - 9) uvedených v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek. Hodnocení bude provedeno takto:

- u parametrů (subkritérií – oddělený prostor, sémantizace, zabezpečení proti spamu, in-line editace, verzování obsahu, rozšířené vyhledávání), jejichž hodnota má být vyjádřena ANO / NE, bude za hodnotu ANO přiděleno 100 bodů x závažnost, za hodnotu NE bude přiděleno 0 bodů.

- u parametrů (subkritérií – jazyková lokalizace, dokumentace pro administrátory), jejichž hodnota má být vyjádřena plně v češtině 1) / částečně nebo cizojazyčně 2), bude za hodnotu 1) přiděleno 100 bodů x závažnost, za hodnotu 2) bude přiděleno 30 bodů x závažnost.

Takto vypočtené bodové hodnocení jednotlivých parametrů bude sečteno a součet bodového hodnocení bude dále násoben vahou kritéria C.

Přidělené bodové hodnoty budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Body za jednotlivá dílčí hodnotící kritéria se následně sečtou. Na základě celkového bodového hodnocení jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky tak, že nabídky budou seřazeny dle celkového počtu získaných bodů za obě kritéria hodnocení. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o vítězné nabídce výše nabídkové ceny (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude nabídkou vítěznou).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Pro plnění veřejné zakázky je kvalifikovaný dodavatel, který prokáže splnění základní, profesní a technické kvalifikace dodavatele.

Základní kvalifikaci splní účastník, který předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Profesní kvalifikaci splní účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že je:

 • dodavatel zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 • oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, např.:
 1. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
 2. Zprostředkování obchodu a služeb,
 3. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené apod.

Technickou kvalifikaci splní účastník, který:

 • v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl alespoň 3 zakázky obdobného charakteru (tzv. významné služby), tj. zakázky spočívající v tvorbě webových stránek, každá v min. rozsahu 200 000 Kč bez DPH.

Účastník prokáže splnění této skutečnosti předložením seznamu významných služeb ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění výše vymezené úrovně kritéria.

 • pro řešení předmětu veřejné zakázky disponuje realizačním týmem ve složení:
 1. vedoucí realizačního týmu: 1 osoba, která má zkušenosti s realizací min. 3 zakázek obdobného charakteru, tj. zakázky spočívající v tvorbě webových stránek, každá v min. rozsahu 200 000 Kč bez DPH,
 2. člen realizačního týmu: 2 osoby, z nichž každá má zkušenost s realizací min. 1 zakázky obdobného charakteru, tj. zakázky spočívající v tvorbě webových stránek, každá v min. rozsahu 100 000 Kč bez DPH,

Všichni členové týmu (včetně vedoucího týmu) musí mít min. 3 roky praxe v oboru tvorby webových stránek.

Účastník prokáže splnění tohoto požadavku předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou na realizaci zakázky podílet. Seznam členů realizačního týmu musí obsahovat informace, ze kterých bude možné jednoznačně určit splnění požadavků zadavatele.

Poznámka:

1) Zadavatel u referenčních zakázek na tvorbu webové stránky uzná i takové, jejichž předmětem byla tvorba e-shopů o stanoveném finančním objemu, protože se dle zadavatele jedná o obdobné a technicky náročnější služby. Zadavatel však nebude uznávat tvorby či implementace webových informačních systémů.

2) Zadavatel dále sděluje, že tvorbou webových stránek se má na mysli tvorba nových webových stránek či celková úprava (např. zastaralých) webových stránek. Stanovený finančním objem se pak vztahuje pouze k této tvorbě či úpravě webových stránek a do finančního objemu se nezapočítávají náklady na hosting webu, správu webu či např. náklady na postupné vylepšování webu v průběhu času.

Účastník může k prokázání splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 Výzvy k podání nabídky.

Účastníci mohou k prokázání kvalifikace rovněž předložit jednotné evropské osvědčení podle § 87 zákona, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona, anebo mohou přímo v nabídce předložit prosté kopie požadovaných dokladů o kvalifikaci. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pokud bude dodavatel při plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele, předloží ve své nabídce seznam poddodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatele odsouhlasit. V opačném případě účastník předloží Čestné prohlášení o plnění zakázky bez využití poddodavatelů. Oba dokumenty jsou přílohou č. 6 Výzvy k podání nabídek.

Součástí nabídky musí být rovněž technický popis nabízeného redakčního systému a návrh wireframů.

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny překladem do českého nebo slovenského jazyka.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Účastník výběrového řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

 1. Vyplněný krycí list nabídky
 2. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele
 3. Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení
 4. Doplněný návrh smlouvy včetně vyplněné přílohy č. 1 – návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
 5. Vyplněná tabulka pro hodnotící kritérium C
 6. Technický popis nabízeného redakčního systému
 7. Návrh wireframů (postačí jeden wireframe webu)

Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala jeden soubor ve formátu pdf. Nabídka dodavatele bude rovněž obsahovat soubor s návrhem smlouvy ve formátu *.doc nebo *.docx.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník ve své nabídce uvede nabídkovou cenu na krycím listu nabídky dle požadavků zadavatele (vyplní příslušné řádky). Nabídková cena bude uvedena v CZK a bez daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě změny sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku lze podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek JOSEPHINE.Nástroj je dostupný na: https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-sternberk. Zakázka je v uvedeném elektronickém nástroji dostupná pod svým názvem. Podrobné informace o elektronickém nástroji a podání nabídek nalezne dodavatel na výše uvedeném odkazu v sekci „Knihovna manuálů a odkazů“ (ikona knihy vedle pole „Registrace“). Zadavatel upozorňuje, že pro podání nabídky je mimo jiné nutná registrace v elektronickém nástroji.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce (v krycím listu nabídky) uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat v tomto výběrovém řízení podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje nebo na e-mail: boris.vrbka@rts.cz.Zadavatel uveřejní Vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje v elektronickém nástroji JOSEPHINE a také na portálu www.esfcr.cz nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zakázka není dělena na části.

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou vymezeny v příloze č. 4 Smlouva o vytvoření a správě webových stránek města Šternberka. Smlouva upravuje kromě jiného také dodací podmínky, záruční podmínky, sankční podmínky, podmínky následné správy webu a další podmínky zadavatele. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu neurčitou.

Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • ověřit údaje uvedené účastníky v nabídkách,
 • odmítnout předložené nabídky,
 • změnit podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
 • smlouvu neuzavřít.

Zadavatel nehradí náklady na účast ve výběrovém řízení a nabídky nevrací.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 5. 2021
 
Aktualizováno: 18. 5. 2021