Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vývoj a správa informačního systému Pardubického kraje pro řízení a financování služeb v sociální oblasti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13734

Název zakázky: Vývoj a správa informačního systému Pardubického kraje pro řízení a financování služeb v sociální oblasti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 1. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
 • Telefon: +420466026114
 • E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Pavel Menšl
 • Telefon: +420605551501
 • E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/). Blíže viz výzva k podání nabídek.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je vývoj a správa informačního systému Pardubického kraje pro řízení a financování služeb v sociální oblasti. Zakázka je realizována v rámci projektu „Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007629) financovaného prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3660000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
17.2.2021 10:00

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání a převzetí výstupů plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny (váha 60%) a celkové kvality nabídky (40%). V rámci celkové kvality nabídky budou hodnocena následující subkritéria:

 • Subkritérium č. 1 – realizační tým dodavatele
 • Subkritérium č. 2 – certifikace dodavatele
 • Subkritérium č. 3 – zkušenost dodavatele s implementací DMS
 • Subkritérium č. 4 – zkušenost dodavatele se zakázkou na vývoj ISVS
 • Subkritérium č. 5 – zkušenost dodavatele se zakázkou na vývoj informačního systému pro řízení sítě sociálních služeb

Blíže jsou pravidla pro hodnocení nabídek uvedena v zadávací dokumentaci.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena pouze v elektronické podobě v českém jazyce prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky do datové schránky nebo prostřednictvím elektronického nástroje nebo na e-mail kontaktní osoby uvedené v zadávací dokumentaci.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 2180510.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DERS Group s.r.o. se sídlem Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 275 13 149

  Datum podpisu smlouvy: 11. 5. 2021

Datum ukončení: 11. 5. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 1. 2021
 
Aktualizováno: 28. 5. 2021