Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11939

Název zakázky: Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Sídlo zadavatele: Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 40529

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Vladislav Raška, Ing. Martin Weiss
 • Telefon: +420412709511
 • E-mail: dpmd@dpmd.cz

IČ zadavatele: 62240935

DIČ zadavatele: CZ62240935

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Milan Schagerer, advokát
 • Telefon: +420605839977
 • E-mail: schagerer@akschagerer.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 12. 2017 16:00

Místo pro podání nabídek:
AK Schagerer, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Motol (recepce hotelu Energie)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů výhradně pro skupinu zaměstnanců zadavatele (tzv. uzavřené kurzy) v prostorách nacházejících se v městě Děčín či v Ústeckém kraji, bližší specifikace dle znění výzvy a přílohy č. 2, a to v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání.

 

Oblast technického a jiného odborného vzdělávání – kurzy:

 • Obsluha manipulačních vozíků
 • Řidičské oprávnění skupiny C
 • Rozšíření ze skupiny D na DE
 • Řidičské oprávnění skupiny T
 • Řidičské oprávnění skupiny D (rozšíření C na D)
 • Pravidelné školení 1 - Dopravní předpisy
 • Pravidelné školení 2 - Doklady řidiče vozidla
 • Pravidelné školení 3 - Silniční kontroly
 • Pravidelné školení 4 - První pomoc
 • Pravidelné školení 5 - Bezpečná a defenzivní jízda.

Podrobný rozpis jednotlivých oblastí a vzdělávacích aktivit včetně maximálního počtu účastníků je uvedený v příloze č. 2 této výzvy. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1033791,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
V období do 28. 2. 2019. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
V městě Děčín / Ústeckém kraji, specifikováno v příloze č. 2 výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (50%) - číselné kritérium
 • Metodika organizace kurzů (50%) - nečíselné kritérium

Více viz Výzva k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 • Základní způsobilost,
 • Profesní způsobilost.

Více viz Výzva k podání nabídek.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Více viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Více viz Výzva k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Více viz Výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1032500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ALL Academy s.r.o., IČ 01726013, se sídlem Havířská 346/100, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem, zastoupená Rostislavem Filem, jednatelem

  Datum podpisu smlouvy: 16. 1. 2018

Datum ukončení: 16. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 12. 2017
 
Aktualizováno: 16. 1. 2018